Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8798

Uchwała nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 197.886,00 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.018.827,03 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok ogółem wynosi 41.737.622,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 36.246.622,03 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 5.491.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 751.666,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.447.737,10 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok wynosi 44.718.121,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.397.257,10 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.320.864,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.980.499,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.980.499,07 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.703.143 zł, (kredyty 1.819.500,93 zł, wolne środki 883.642,07 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.703.143 zł, (spłata wczesniej zaciągniętcyh zobowiazań z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.580.000zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.683.642,07 zł, rozchody w wysokości 2.703.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 2.980.499,07 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.819.500,93zł.

§ 5.

1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik7.xls

Dotacje podmiotowe w 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik8.xls

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik9.xls

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik10.xls

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik11.xls

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik12.doc

Objaśnienie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe