| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie gminy Michałowice (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

2) rodzinie zamieszkałej na terenie Gminy Michałowice – należy przez to rozumieć rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Michałowice, z których minimum jedno z rodziców rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,

3) dziecku – należy przez to rozumieć, dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

4) karcie dużej rodziny - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający prawo do korzystania z uprawnień wynikających z programu, zwany dalej KDR,

5) podmiocie realizującym – należy przez to rozumieć właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne gminy, przedsiębiorców oraz inne podmioty realizujące wsparcie w ramach programu.

§ 2. Celem uchwały jest:

1) wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie edukacyjnym dzieci,

2) wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej,

3) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

§ 3. Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych niezależnie od statusu materialnego.

§ 4. Program przewiduje wsparcie rodzin wielodzietnych w następujących formach:

1) umożliwienia dzieciom dojeżdżającym do szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych korzystania z dopłat do imiennego biletu długookresowego (dwutygodniowy, miesięczny, kwartalny) w wysokości 25% kosztów biletu,

2) umożliwienia korzystania z dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez Gminę Michałowice na trzecie i kolejne dziecko zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Michałowice w sprawie ustanowienia dopłat,

3) zachęcania przedsiębiorców do przystąpienia do programu i oferowania we własnym zakresie (w ramach prowadzonej działalności) zniżek dla osób posiadających KDR.

§ 5. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 4 przysługuje na podstawie KDR oraz po złożeniu wniosku do Wójta Gminy Michałowice.

2. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia o którym mowa w § 4 pkt 1 oraz wzór wniosku o dopłatę do biletów, o których mowa w § 4 pkt 1 określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.

§ 6. KDR wydawana będzie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Wzór karty, wzór wniosku oraz szczegółowe zasady wydawania KDR określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.

§ 7. Środki niezbędne na realizację wsparcia, o których mowa w § 4 pkt 1 - 2 pochodzić będą z budżetu Gminy Michałowice.

§ 8. 1. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

2. Właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne gminy stosujące formy wsparcia wynikające z niniejszego programu zobowiązane są do przedstawienia koordynatorowi programu rocznej informacji o kosztach realizacji i liczbie osób korzystających w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

3. Koordynator programu przedstawia Radzie Gminy informację z realizacji programu za poprzedni rok, która zostanie zamieszczona w sprawozdaniu rocznym z działalności ośrodka

§ 9. Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Paweł Zacny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »