Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 9284

Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 9 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/209/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) i art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391),

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 Uchwały Nr XXXIV/209/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/205/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty otrzymuje nowe brzmienie: 1. Przyjmuje się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 10,00zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 2. Przyjmuje się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 15,00zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się, że podstawę wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn ilości zadeklarowanych rodzajów pojemników oraz stawki opłaty ustalonej za pojemnik określonej wielkości.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kacprzyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe