| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Gminy Pionki

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. 2013.1399.j.t.) art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594.j.t.) Rada Gminy Pionki uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Pionki działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;  

2)   dysponować specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do wyłapywania i   obezwładniania zwierząt w   sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i   zdrowia oraz niezadający im cierpienia;  

3)   dysponować środkiem transportu, przystosowanym do przewozu wyłapywanych zwierząt, oznakowanym w   sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;  

4)   posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska, jeżeli takie miejsce jest przewidziane do prowadzenia ww. działalności;  

5)   posiadać zapewnienie o   gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt;  

6)   posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w   zakresie odbioru i   unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i   ich części.  

2.   Wymienione w   ust. 1   wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.  

§   2.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;  

2)   przedsiębiorca prowadzący działalność w   ww. zakresie, jego wspólnicy i   osoby zasiadające w   organach przedsiębiorcy nie mogą być karaní z   art. 35 i   37 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z   2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.);  

3)   dysponować terenem, na którym prowadzona będzie ww. działalność;  

4)   posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadająca weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z   ustawą z   dnia 11 marca 2004r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. nr 213, poz. 1342 z   późn. zm.);  

5)   lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie muszą być zgodne z   wymaganiami określonymi w   rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i   Rozwoju Wsi z   dnia 23czerwca 2004 r. w   sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z   2004 r. nr 158. poz. 1657);  

6)   dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z   wymogami określonymi bw art. 24 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z   2003 r. nr 106, poz.1002 z   póżn. zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. 7) Dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierzęcych;  

7)   Dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierzęcych;  

8)   dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i   wyłapywania zwierząt w   sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia i   zdrowia, ani nie zadający im cierpienia;  

9)   posiadać umowę o   współpracy z   lekarzem weterynarii zgodnie z   wymogami określonymi w   rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i   Rozwoju Wsi z   dnia 23 czerwca 2004 r. w   sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z   2004 r. nr 158, poz. 1657);  

10)   posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych. W   przypadku braku chłodni do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych należy posiadać umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych przez podmioty uprawnione do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk;  

11)   posiadać umowę z   podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności.  

2.   Wymienione w   ust. l wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.  

§   3.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i   ich części;  

2)   dysponować terenem, na którym prowadzona będzie ww. działalność;  

3)   teren na którym będzie prowadzona działalność musi być ogrodzony i   zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;  

4)   posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w   zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i   ich części, zgodnie z   art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia li marca 2004 r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. nr 213 poz.1342 z   późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;  

5)   posiadać obiekty i   środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a   w szczególności:  

a)   chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

b)   miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji,  

c)   środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed ich zagrzebaniem,  

d)   narzędzia i   środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i   ich części,  

e)   środek transportu przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i   ich części zgodnie z   wymogami określonymi w   art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia ll marca 2004 r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. nr 213 poz. 1342 z   późn. zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

2.   Wymienione w   ust. l wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 
Przeowdniczący Rady Gminy   Tomasz Wojciech   Wróbel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »