| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 156/XXVIII/2014 Rady Gminy Zawidz

z dnia 7 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, z późn. zm. )w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt    (t. j.  Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Gminy Zawidz uchwala co następuje:

§ 1. przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zawidz na 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy zawidz.

§ 3. uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego.

§ 4. uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Krajewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/XXVIII/2014
Rady Gminy Zawidz
z dnia 7 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na terenie gminy Zawidz w roku 2014.

Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy.

1. Cele oraz wykonawcy programu:

1) Celami programu są:

- Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu gminy Zawidz

- Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt

- Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania

zwierząt

- Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę

2) Wykonawcami programu są:

- Urząd Gminy-Stanowisko d//s obsługi rolnictwa

- Urząd Gminy-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

- Jednostki podległe gminie

Ponadto: Lekarz weterynarii i Schronisko dla zwierząt z którymi gmina Zawidz zawarła umowę na świadczenie usług oraz pomocniczo Organizacje Pożytku Publicznego, Stowarzyszenia i Fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

2. Realizacja założonych celów.

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym w tym w szczególności psom i kotom przebywającym w granicach administracyjnych gminy Zawidz realizowane będzie poprzez;

1) Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie przez Gminny Zakład Gospodarski Komunalnej, pracowników schroniska  , służby Weterynaryjne lub służby posiadające kwalifikacje do tego celu.

2) Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Zwierząt - wszystkim zwierzętom   ( którym nie znaleziono nowego właściciela) zgubionym, porzuconym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych właścicielom na skutek zaniedbań i innych działań określonych w Ustawie o Ochronie Zwierząt, zebranym z terenu gminy Zawidz w miarę możliwości finansowych gminy.

3) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone w sposób nie stwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawało im cierpienia.

4) Zapewnienie tymczasowej opieki zwierzętom, które w wyniku wypadków losowych utraciły właściciela ( zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu).

5) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych.

6) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych i przebywających tymczasowo pod opieką gminy w szczególności przez umieszczanie komunikatów na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń gminy i tablicach sołeckich w miejscowościach podległych gminie.

7) Wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. ( Na dzień dzisiejszy jest to największy problem Gminy ze znalezieniem gospodarstwa) . Prowadzone są rozmowy z 4 właścicielami posesji i zabudowań gospodarskich posiadających wolne stanowiska w pomieszczeniach.)

8) Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy

9) Edukacji mieszkańców Gminy Zawidz w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.

2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:

1) Prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy Zawidz, której celem będzie podkreślenie , ze Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

2) Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką gminy przed przekazaniem ich nowym właścicielom jeśli tego będzie wymagała sytuacja lub nowy właściciel.

3) Współpracę z osobami fizycznymi-opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości-usypianie ślepych miotów i sterylizacja na koszt gminy, , udzielanie im wszechstronnej pomocy a w szczególności w zakresie opieki weterynaryjnej i pomocy finansowej w zakupie karmy.

4) umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt gminy dla osób, których stan ubóstwa nie pozwala wykonać na własny koszt. Zabiegi te wykonywane będą na terenie lecznicy weterynaryjnej, z którą gmina zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych na zlecenie gminy.

3. Edukacja

Edukacja dzieci i młodzieży poprzez nauczycieli w szkołach z terenu Gminy z zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką i zachowaniem się w stosunku do obcego zwierzęcia.

4. Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę

Gmina zapewnia pokrycie kosztów obserwacji zwierząt w przypadku pokąsania, jeżeli właściciel przedstawi zaświadczenie o dokonaniu szczepienia p/wściekliźnie. W przypadku braku zaświadczenia koszt obserwacji pokrywa właściciel. W przypadku pokąsania przez bezdomnego psa wszelkie koszty pokrywa gmina.

5. Koordynacja działań

Koordynatorem działań w ramach programu jest Wójt Gminy Zawidz lub z ramienia Wójta upoważniony pracownik Urzędu Gminy lub Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

6. Realizacja programu

Program realizowany będzie z funduszy gminy Zawidz zabezpieczonych w budżecie Jednostki na rok 2014 w kwocie 6.000,00 zł z możliwością zmiany w miarę potrzeb ( 5.500,00 zł na usługi + 500,00 zł zakup karmy).

Środki te w szczególności wydatkowane będą na:

- Schronisko dla Zwierząt z którym gmina ma podpisaną umowę na współpracę ( Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych ,,PRZYJACIEL” – Zbigniew Moraczewski – Kotliska 13)

- utrzymanie przytuliska

- opiekę weterynaryjną ( umowa z Centrum Zdrowia Zwierząt – Zawidz  Kościelny – Bartoszem Grodzickim)

- pomoc doraźną bezdomnym zwierzętom poszkodowanym na terenie gminy

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt/przebywających pod tymczasową opieką gminy – /w przytulisku/

- działania wynikające z przepisów ustawy o ochronie zwierząt

7. Postanowienia końcowe

Dla realizacji Projektu ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina może udzielać organizacjom społecznym pomocy w różnych formach w szczególności w postaci:

- wsparcia finansowego/w miarę możliwości budżetowych/

- udostępniania lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym

- promocji podejmowanych działań

- zobowiązanie wszystkich jednostek działających na terenie gminy Zawidz do ścisłej współpracy w celu realizacji programu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »