| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/378/14 Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 17 marca 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz. 593) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w związku z art. 6 i art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r , poz. 827) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.

Tryb udzielania dotacji

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 uchwały przedłożony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

3. Przepis § 2 ust. 2 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

4. Przedłożenie wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji jest warunkiem udzielenia dotacji.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia jednostki organizacyjnej, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. W miesiącach lipiec, sierpień dotacja przekazywana jest na ilość uczniów wykazaną w informacji miesięcznej za miesiąc czerwiec .

2. Wzór informacji o liczbie uczniów, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

4. Przepis § 3 ust. 3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

5. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 i wypłacana do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1. Dotacja za miesiąc grudzień jest wypłacana do 15 grudnia każdego roku.

Podstawa obliczenia dotacji

§ 4. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Grójec , pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Grójec;

2) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

3) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

4) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Grójec ;

5) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) oraz art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Grójec wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu, gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Grójec

6) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) oraz w art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Grójec, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Grójec;

7) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 50% ustalonych w budżecie Gminy Grójec wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Grójec dotację określoną w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

3. Publiczne szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Grójec dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 5. 1. Organ prowadzący składa rozliczenie z wykorzystania dotacji w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku którego dotyczyła dotacja.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Grójec jednostek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

4. Przepis § 5 ust. 3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

5. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

§ 6. 1. Gmina Grójec przeprowadza okresowo kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzana przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec lub upoważnionego przez niego pracownika.

3. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia informacji dotyczącej wykorzystania przekazanej części dotacji wg wzoru o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2, mają prawo wstępu do szkół podstawowych i gimnazjów, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz prawo wglądu do prowadzonej przez te podmioty dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a także – w związku z przeprowadzaniem kontroli – przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek.

5. Kontrola, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności liczby uczniów wykazywanych w informacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały oraz prawidłowości przeznaczenia otrzymanej dotacji na podstawie danych przekazanych w rozliczeniu według wzoru będącego załącznikiem nr 3 do uchwały składanym w trybie § 5 lub § 6 pkt 3.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole sporządzonym w dwóch egzemplarzach, którego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego podmiotu. Protokół z kontroli zawiera termin kontroli, miejsce kontroli, imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę, zarządzającego kontrolę, podstawy prawne, opis obszaru podlegającego kontroli, wyniki kontroli oraz ewentualne zalecenia, podpisy osób kontrolujących oraz osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego podmiotu…

7. Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu może zgłosić na piśmie wyjaśnienie do protokołu, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

8. W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 7, kontrolujący może podjąć czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

9. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje podmiotowi kontrolowanemu na piśmie swoje stanowisko co do zgłoszonych wyjaśnień.

10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte wnioski lub zalecenia kierowane do podmiotu kontrolowanego.

11. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

§ 7. 1. Przepisy § 4 ust. 2, 3 i 5 oraz § 4 ust. 2 mają zastosowanie do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych odpowiednio publicznych i niepublicznych do dnia 31 sierpnia 2016 r.

2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Grójcu nr LXIV/490/10 z dnia 25.10.2010 roku. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Grójec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Adam Siennicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/378/14
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 17 marca 2014 r.

( pieczęć organu prowadzącego lub jego przedstawiciel)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

[1]) Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego na rok ...........

I. Dane organu prowadzącego:

1. Dane wnioskodawcy:

1) osoba prawna/osoba fizyczna

2) nazwa/firma osoby prawnej lub nazwisko i imię osoby fizycznej               ..............................................................

3) siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej              

2. Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:

1) imię i nazwisko               .....................................................................................................................................

2) tytuł prawny (pełnomocnictwo).               ..............................................................................................................

II. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego

III. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji

.............................................................................................................................................................

IV. Planowana liczba uczniów:

Okres

Planowana miesięczna liczba uczniów ogółem

w tym niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty

Styczeń - sierpień

Wrzesień - grudzień

V. Podpisy osoby(osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący:

                                                                      .................................................................................

                                                                                                  (data, czytelny podpis)

Przewodniczący Rady


Adam Siennicki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/378/14
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 17 marca 2014 r.

Informacja o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu..........................................

1. Nazwa i adres organu prowadzącego:

....................................................................................................................................................

2. Dane szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego:

nazwa i adres..............................................................................................................................

3. Dane o aktualnej liczbie uczniów

Liczba uczniów ogółem………………………………..

W tym:

a/ niepełnosprawnych z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, o których mowa w art.

71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty………………………………..

b/ objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie

art. 71 b ust.2a ustawy o systemie oświaty……………………….

4. Dane o uczniach uczęszczających do szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego wg niżej zamieszczonego wzoru:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Gmina

5. Dane o uczniach uczęszczających do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego zamieszkujących na terenie innych gmin wg niżej zamieszczonego wzoru:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Gmina

6. Podpisy osoby(osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący:

                                                                                                  .................................................................................

                                                                                                                              (data, czytelny podpis)

Przewodniczący Rady


Adam Siennicki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/378/14
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 17 marca 2014 r.

( pieczęć organu prowadzącego lub jego przedstawiciel)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

Rozliczenie przekazanej dotacji
w okresie ..............................................20........roku

Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym w poszczególnych miesiącach

I

VII

II

VIII

III

IX

IV

X

V

XI

VI

XII

Kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym

Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach dotacji w okresie sprawozdawczym:

Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym

wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele działalności, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

zakup środków trwałych oraz wartośczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niemate i niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory bibliotec rialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

Ogółem

Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym


Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Data i czytelny podpis ……………................................................................................

Przewodniczący Rady


Adam Siennicki


[1]) Niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »