| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym najstarszego pokolenia, powołuje się Radę Seniorów Miasta i Gminy Serock, zwaną dalej Radą Seniorów.

2. Tryb wyboru członków Rady Seniorów oraz zasady jej działania określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady Seniorów zapewni Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


Artur Borkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 438/XLVIII/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2014 r.

STATU T RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY SEROCK

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Rada zrzesza osoby fizyczne będące przedstawicielami środowiska osób starszych gminy oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.

2. Rada jest podmiotem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów gminy Serock.

3. Celem działania Rady jest służenie środowiskom osób starszych poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Radzie należy przez to rozumieć Radę Seniorów Miasta i Gminy Serock,

2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Serock,

3) Organach gminy należy przez to rozumieć Radę Miejską w Serocku oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock,

4) Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę Miejską w Serocku,

5) Gminie należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Serock,

6) Przedstawicielach władzy gminy należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock,

7) Ośrodku Kultury należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Serock,

8) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Serock,

9) Jednostkach organizacyjnych gminy należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Serock o których mowa w Statucie Miasta i Gminy Serock, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock,

10) Mieszkańcach gminy należy przez to rozumieć będące przedstawicielami osób starszych osoby posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).

§ 3.

1. Siedzibą Rady jest Ośrodek Kultury w Serocku.

2. Obszar działania Rady obejmuje obszar gminy.

3. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady zapewni Burmistrz.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA ORAZ ZADANIA

§ 4.

Rada podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych, wzmacniania ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także sprzyjające solidarności międzypokoleniowej w szczególności poprzez:

1) wspieranie aktywności,

2) profilaktykę i promocję zdrowia,

3) zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

4) wspieranie aktywności rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej,

5) analizę przedsięwzięć gminy na rzecz osób starszych,

6) integrację środowiska osób starszych i reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,

7) współpracę z Urzędem w zakresie upowszechniania wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób starszych.

§ 5.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) ścisła współpraca z gminą przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań osób starszych,

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótkookresowych i długookresowych działań na rzecz osób starszych,

3) upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, potrzebach i oczekiwaniach w kontekście realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w zakresie usług oferowanych z myślą o osobach starszych,

4) bieżące monitorowanie potrzeb osób starszych,

5) podejmowanie działań mających na celu efektywne wykorzystanie wiedzy i czasu własnego osób starszych,

6) propagowanie profilaktyki zdrowotnej, kultury i edukacji w tej grupie społecznej,

7) informowanie społeczności gminy o kierunkach działalności podejmowanych przez gminę i partnerów pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych,

8) konsultowanie z gminą przewidywanych w budżecie gminy działań na rzecz osób starszych.

§ 6.


Rada realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) korzystanie z prawa do informacji o działaniach władz samorządowych,

2) obecność podczas obrad Rady Miejskiej oraz na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej jeśli posiedzenia te mają wpływ na sytuację osób starszych,

3) dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Miejskiej,

4) wnioskowanie do organów gminy o kopie określonych, związanych z wykonywaniem zadań publicznych dokumentów,

5) kierowanie postulatów do przedstawicieli władz gminy,

6) współpracę z Urzędem w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w propagowaniu działań Urzędu na rzecz osób starszych,

7) składanie wniosków w sprawie działania Urzędu względem osób starszych,

8) podejmowanie uchwał w sprawie działań Urzędu na rzecz osób starszych.

Rozdział 3.
TRYB PRACY RADY

§ 7.

1. W skład Rady wchodzi do 11 osób.

2. Kadencja członków Rady trwa 4 lata licząc od rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej z zastrzeżeniem §18 Statutu.

3. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu Rady.

4. Powołanie członków Rady powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej, a w przypadku pierwszej Rady nie później niż do 30 czerwca 2014r.

5. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 6 w liczbie do:

1) 4 osób będących mieszkańcami gminy, które ukończyły 60 rok życia przysługuje będącej przedstawicielami osób starszych grupie co najmniej 15 mieszkańców gminy na listach poparcia zawierających imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL oraz podpisy osób wskazujących kandydata na członka Rady,

2) 2 osób będących mieszkańcami gminy przysługuje przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób starszych, legitymującym się pisemnym pełnomocnictwem tychże podmiotów.

6. Prawo zgłaszania po 1 kandydacie na członków Rady przysługuje również Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi.

7. Spośród zgłoszonych kandydatów o których mowa w ust. 5 pkt 1 – 2 oraz ust. 6 Burmistrz powołuje na członków Rady:

1) 7 osób zgłoszonych przez grupy co najmniej 15 mieszkańców gminy o których mowa w ust. 5 pkt 1,

2) 2 osoby zgłoszone przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych o których mowa w ust. 5 pkt 2,

3) 2 osoby zgłoszone przez Radę Miejską oraz Burmistrza.

6. W przypadku wskazania niewystarczającej liczby kandydatów na członków Rady przez podmioty o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 Burmistrz może uzupełnić skład Rady spośród mieszkańców gminy zgodnie z zasadą wyrażoną w ust. 1.

§ 8.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ¾ składu Rady.

2. Wybrane osoby o których mowa w ust. 1 stanowią Prezydium Rady.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Prezydium Rady ustala porządek obrad Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia spraw zgłoszonych przez członków Rady, osoby starsze nie będące członkami Rady, a także w celu wyrażenia przez Radę opinii w sprawach przedstawionych jej przez przedstawicieli władz samorządowych.

5. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz z zachowaniem warunków o których mowa w §11 Statutu.

§ 10.

1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

1) reprezentowanie Rady na zewnątrz,

2) kierowanie pracą Prezydium Rady,

3) ustalanie terminów posiedzeń Rady,

4) zwoływanie posiedzeń Rady,

5) prowadzenie posiedzeń Rady,

6) ustalanie porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

7) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady,

8) zapraszanie na posiedzenia Rady – na wniosek członka Rady, bądź z własnej inicjatywy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

9) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

2. Do zadań Sekretarza należy:

1) przygotowanie dokumentów na posiedzenia Rady,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady,

3) zapewnienie komunikacji z członkami Rady i władzami samorządowymi.

§ 11.

1. Członkowie Rady powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem doręczane są materiały na posiedzenie.

2. Powiadomienie może odbyć się drogą pocztową, faksową lub elektroniczną.

3. Powiadomienia dokonuje się na adres wskazany przez każdego z członków Rady.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust.1, może ulec skróceniu.

§ 12.

Posiedzenia Rady są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu członków Rady z zastrzeżeniem §8 ust. 1 oraz §17 ust. 1 pkt 3.

§ 13.

Każdy z członków Rady ma prawo wyrazić swoje zdanie w sprawach omawianych na posiedzeniu.

§ 14.

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w glosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy składu Rady z zastrzeżeniem §8 ust. 1 i . §17 ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Przewodniczący przekazuje podjęte na posiedzeniu uchwały Burmistrzowi.

§ 15.

Na posiedzenia Rady zaprasza się przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji właściwych ze względu na przedmiot posiedzenia.

§ 16.

1. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera zwięzłe streszczenie referowanych spraw, podjęte uchwały, wyniki głosowania.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności na posiedzeniu.

§ 17.

1. Burmistrz może odwołać członka Rady przed zakończeniem kadencji Rady:

1) na wniosek tego członka,

2) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego członka,

3) na wniosek Rady poparty uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ¾ składu Rady,

4) w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać w wątpliwość wiarygodność członka Rady niezbędną do wypełniania zadań,

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej trzech kolejnych posiedzeniach Rady, po uprzednim poinformowaniu członka o zamiarze odwołania.

2. Burmistrz może uzupełnić skład Rady w trakcie kadencji z zachowaniem zasad określonych w §7 Statutu.

Rozdział 4.
Rozdział IV Postanowienia końcowe

§ 18.

Pierwsza kadencja Rady trwa do końca VI kadencji Rady Miejskiej.

§ 19.

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »