| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/346/14 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 896) po zaopiniowaniu przez Zarząd Główny Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarzad Główny w Warszawie, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Zarząd Koła Łowieckiego Nr 52 “LIS”, Zarząd Koła Łowieckiego Nr 10 “HUBERT”, Zarząd Koła Łowieckiego “BŁONIE” Rada Miejska uchwala co następuje

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych oraz gospodarskich, w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy.

§ 2. Celem niniejszej uchwały jest:

1. zapewnienie przestrzegania praw zwierząt,

2. zapobieganie bezdomności zwierząt,

3. ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych,

4. edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt,

5. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

6. poprawa windykacji opłaty od posiadania psów (jeśli taka została wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej).

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć gminę Błonie;

2. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Błonia;

3. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 896);

4. Posiadacz - osoba będąca mieszkańcem gminy Błonie, posiadająca zwierzę lub zwierzęta, chociazby tymczasowo, o których mowa w niniejszej uchwale;

5. Zwierzę bezdomne – zwierzę domowe lub gospodarskie błąkające się poza obrębem ogrodzonej posesji w stosunku do którego nie jest możliwe ustalenie właściciela.

Rozdział 2.
Zapobieganie bezdomności psów i kotów.

§ 4. 1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców.

2. Określa się następujące zasady dofinansowanie zabiegów, o których mowa w ust. 1:             

a) Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom gminy Błonie do zwierząt stanowiących ich własność;

b) Urząd zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania zakład leczniczy dla zwierząt, z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji dofinansowywanych z budżetu Gminy;

c) posiadacz chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do zakładu leczniczego, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie (zał. nr 1 do uchwały) zawierającą klauzulę o jawności danych osobowych, którą lekarz weterynarii w zakładzie leczniczym dla zwierząt po przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Miejskiego w Błoniu;

d) posiadacz zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii w zakładzie leczniczym dla zwierząt 50% kosztów zabiegu po wykonaniu zabiegu;

e) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci pozostałe 50 % kosztu zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii w zakładzie leczniczym dla zwierząt na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będą oświadczenia, o których mowa w pkt. c ust. 2;

f) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko posiadaczom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa i uiszczenia opłaty od posiadania psa w wysokości i na zasadach określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Błoniu lub przedstawi dowód zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psa (jeżeli taka uchwała została podjęta);

g) dofinansowanie przysługuje posiadaczom psów i kotów w ilości maksymalnie 2 szt. rocznie.

3. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt i wolno żyjących kotów i psów przebywających na terenie gminy Błonie:

a) Urząd zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania zakład leczniczy dla zwierząt, z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt, oraz na opiekę dofinansowywanych w 100% z budżetu Gminy,

b) bezdomne zwierzęta, w szczególności koty wolno bytujące będą na zlecenie gminy wyłapywane i przewożone do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w pkt. a w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji,

c) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią do adopcji,

d) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 100% kosztów zabiegu zakładowi leczniczemu dla zwierząt na podstawie wystawionego rachunku.

§ 5. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów lub kotów bezpańskich lub posiadających właścicieli.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

a) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli; zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt a przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów;

b) Gmina dokonuje zapłaty zakładowi leczniczemu dla zwierząt za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie;

c) zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowywane są wyłącznie posiadaczom zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy i wypełnili oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. c;

d) zabieg uśpienia ślepych miotów zostanie sfinansowany przez gminę jednokrotnie, po uprzednim złożeniu przez posiadacza deklaracji o sterylizacji suki;

e) zwłoki uspionych szczeniąt i kociąt będą pozostawine w zakładzie leczniczym dla zwierząt i utylizowane przez Gminę.

§ 6. 1. Za poszukiwanie nowych posiadaczy dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi posiadacze, którzy zamierzają pozbyć się zwierząt.

a) Gmina może prowadzić poszukiwania nowych posiadaczy dla psów i kotów poprzez: a. prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy tj. stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczanie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na tej stronie, b. prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub wolno żyjącym kotem.

2. Gmina może zapewnić adoptującemu bezdomne zwierzę z jej terenu, pokrycie kosztów sterylizacji lub kastracji, jednorazowe wykonanie podstawowych szczepień oraz oznakowanie psa.

§ 7. 1. Bezdomność psów jest likwidowana również poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to jest takich, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwość ustalenia ich posiadaczy lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postepowaniu z tymi zwierzętami określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Błoniu: Uchwała Nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2007r. w sprawie zasad i warunków wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Błonie i zapewnienia im dalszej opieki.

Rozdział 3.
Zasady wyłapywania zwierząt bezdomnych i postępowania ze zwierzętami wyłapanymi.

§ 8. 1. Gmina zapewnia stałe wyłapywanie zwierząt bezdomnych na swoim terenie.

2. Nie podlegają wyłapaniu koty wolno żyjace z wyjątkiem sytuacji gdy ich populacja na danym terenie nadmiernie wzrośnie i będzie stanowić zagrożenie epizootiologiczne lub być uciążliwa dla mieszkańców.

3. Potrzebę wyłapania zwierzęcia stwierdza: a. upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego, b. funkcjonariusz Policji, c. Strażnik Miejski

4. Wyłapywanie zwierząt o którym mowa w pkt. 1 będzie prowadzone zgodnie z Uchwałą nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2007r. w sprawie zasad i warunków wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Błonie i zapewnienia im dalszej opieki przez: a. wyspecjalizowany podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Błonia na prowadzenie tego typu działalności. b. w przypadkach zwierząt agresywnych lub z innych przyczyn trudnych do wyłapania przez inny uprawniony podmiot dysponujący stosownymi możliwościami.

5. Wyłapane zwierzęta zostaną: a. dostarczone do schroniska dla zwierząt, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu adopcji, wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami; b. zwierzęta gospodarskie umieszczone we wskazanym przez Burmistrza Błonia gospodarstwie rolnym – Gospodarstwo Rolno-Nasienne “Rol-Nas” Sp. z o.o. z siedziba w Płochocinie 05-860, przy ul. Zabytkowej 1.

6. Zwierzęta bezdomne dostarczone do schroniska będą poddane sterylizacji lub kastracji.

7. Dopuszcza się również wykonywanie zabiegów chirurgicznych ograniczających płodność zwierząt przez zakład leczniczy dla zwierząt z którym Gmina ma podpisaną umowę w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych.

8. Posiadacze zwierząt, które zostały wyłapane jako bezpańskie na terenie Gminy będą mogli je odzyskać po zwróceniu Gminie poniesionych kosztów.

9. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postepowaniu z tymi zwierzętami określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Błoniu: Uchwała Nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2007r. w sprawie zasad i warunków wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Błonie i zapewnienia im dalszej opieki.

Rozdział 4.
Zapewnienie pomocy zwierzętom.

1. Gmina zapewnia pomoc lekarską zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz zwierzętom bezdomnym rannym i chorym i kotom wolno żyjącym;

2. Zadania wymienione w pkt.1 realizowane są przez zakład leczniczy dla zwierząt z którym Gmina podpisze stosowną umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3. Gmina może prowadzić dokarmianie kotów wolno żyjących i w tym celu: a. kupować karmę dla zwierząt, b. prowadzić listę wolontariuszy zajmujących się dokarmianiem zwierząt, c. wydawać wolontariuszom o którym mowa w pkt 3b karmę w celu dokarmiania zwierząt.

Rozdział 5.
Edukacja.

§ 9. Gmina prowadzi działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje, współpracuje z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rozdział 6.
Środki finansowe na realizację programu.

§ 10. 1. Na realizację niniejszego programu w budżecie gminy na 2014 rok zarezerwowano kwotę 117.000 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych);

2. Kwota powyższa zastanie podzielona w następujący sposób:

Lp

Cel

Kwota

1

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt lub w gospodarstwie rolnym

80.000 zł

2.

Usługi weterynaryjne (zabiegi ograniczające płodność zwierząt, usypianie ślepych miotów, pomoc zwierzętom rannymi i chorym, wyłapywanie zwierząt z zastosowaniem srodków farmakologicznych

30.000zł

3.

Dokarmianie kotów wolno żyjących

3.000zł

4.

Edukacja

4.000zł

3. W koniecznych wypadkach możliwe będzie zmiana zaplanowanych kwot w poszczególnych punktach zestawienia przedstawionego w pkt 2.

Rozdział 7.
Postanowienia Końcowe.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXII/250/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Fuglewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/346/14
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Oświadczenie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/346/14
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Umowa adopcyjna

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/346/14
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Rejestr wolontariuszy dokarmiających bezpańskie koty w gminie Błonie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/346/14
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz wydanej karmy dla kotów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/346/14
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Potwierdzenie wykonania czynności lekarskich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »