| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/208/2014 Rady Gminy Chynów

z dnia 11 kwietnia 2014r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2014 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z póź.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2014 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chynów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/208/2014
Rady Gminy Chynów
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2014 roku

§ 1. Cele programu i jego wykonawcy:

1. Celami programu są:

1) zapewnienie opieki zwierzętom przebywającym na terenie Gminy Chynów,

2) zapobieganie bezdomności zwierząt,

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,

4) edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań wobec zwierząt, a szczególnie ich humanitarnego traktowania.

2. Wykonawcą programu jest Wójt Gminy Chynów.

§ 2. Realizacja założonych celów:

1. Zapewnienie opieki zwierzętom przebywającym na terenie Gminy Chynów:

1) zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt wszystkim zwierzętom zagubionym, wałęsającym się bez opieki właściciela lub odebranym właścicielowi w skutek zaniedbań oraz z innych przyczyn określonych w ustawie o ochronie zwierząt (zgon właściciela, pobyt w szpitalu, aresztowanie itp.),

2) prowadzenie ewidencji zwierząt przebywających w schronisku,

3) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących,

4) dokarmianie zwierząt w okresie zimowym, w tym głównie kotów wolno żyjących,

5) przejściowa opieka dla zwierząt gospodarskich, będzie odbywała się w gospodarstwie rolnym, z którym zostanie zawarta umowa, w razie wystąpienia takiej potrzeby.

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla rannych zwierząt bezdomnych poprzez współpracę z placówką weterynaryjną działającą na terenie gminy.

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt:

1) odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt potrzebujących pomocy, przez wykonawcę Gabinet Weterynaryjny PRIMA-VET Dariusz Różycki, ul. Długa 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna, z którym gmina będzie współpracowała poprzez zawarcie umowy, za pomocą metod i sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia;

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku przez pracowników schroniska, przez Gabinet Weterynaryjny PRIMA-VET Dariusz Różycki oraz przez Stowarzyszenia i Fundacje działające na terenie gminy.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt:

1) prowadzenie akcji edukacyjnej w tym zakresie skierowanej do ludności Gminy Chynów,

2) usypianie ślepych miotów,

3) poddanie zwierząt w schronisku obowiązkowej sterylizacji i kastracji,

4) sterylizacja kotów wolno żyjących, planowana wspólnie ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.

4. Edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań wobec zwierząt, a szczególnie ich humanitarnego traktowania:

1) prowadzenie przez nauczycieli w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Chynów edukacji w dziedzinie ochrony środowiska, a w tym również zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz prawidłową opieką nad nimi,

2) organizowanie akcji, konkursów i prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chynów przy udziale Organizacji Pożytku Publicznego, Stowarzyszeń i Fundacji, w celu wskazania sposobów humanitarnego traktowania zwierząt, sprawowania prawidłowej opieki nad nimi oraz bezpiecznego zachowania się w ich obecności, a szczególnie wobec obcych zwierząt,

3) prowadzenie akcji edukujących w zakresie odpowiedzialnego traktowania adoptowanych zwierząt,

4) właściwego podejścia do spraw sterylizacji i kastracji posiadanych zwierząt, stosowania zasad bezpiecznego wyprowadzania zwierząt z gospodarstwa domowego oraz sposobów postępowania z rannymi zwierzętami.

§ 3. Realizacja programu:

Program w całości realizowany będzie z funduszy Gminy Chynów zapisanych w budżecie na rok 2014 w kwocie 52.000 zł. Wykonawca zadania wykonywać będzie: odławiać bezdomne zwierzęta, przekazywać do schroniska F.U.H CANIS w Kruszewie reprezentowanym przez p. Wiesławę Rykowską, z którym ma zawartą umowę, sterylizację lub kastrację odłowionych zwierząt, usypianie ślepych miotów, eutanazje z utylizacją zwłok zwierzęcych, wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, znakowanie zwierząt poprzez wszczepienie mikrochipu, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, przekazywać do gminy co miesięczny raport o stanie i pobycie wyłapanych zwierząt.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »