| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Przekazującego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego

Na podstawie uchwały Nr L-255/2006 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 października 2006 r. w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolin uczęszczającymi do przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Pilawa, Uchwały Nr XLVIII/297/2006 Rady Miasta Garwolin z dnia 27 października 2006 r. w sprawie przekazania Miastu i Gminie Pilawa zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z miasta Garwolin uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, pomiędzy:

1. Miastem i Gminą Pilawa z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa, ul. Al. Wyzwolenia 158,       08-440 Pilawa, reprezentowaną przez: Panią Albinę Łubian – Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa zwanym dalej „Przyjmującym” przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Pani Jolanty Zawadki a

2. Miastem Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin reprezentowanym przez: Pana Tadeusza Mikulskiego- Burmistrza Miasta Garwolin zwanym dalej „Przekazującym” przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. Miasto i Gmina Pilawa przyjmuje a Miasto Garwolin powierza do wykonania zadanie w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Przekazującego, uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego.

§ 2. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Pilawie i oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce, zwanych dalej Przedszkolem.

2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem, Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Przedszkola wszystkim wychowankom na jednakowych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Przedszkola.

4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3. 1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Przekazujący przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 5.008, 26 (słownie złotych:  pięć tysięcy osiem 26/100). w tym:

1) 3.151, 02 zł na realizację zadania przez Przedszkole Samorządowe w Pilawie

2) 1.857,24 zł na realizację zadania przez oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce.

2. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 1 dokonywane będzie w miesięcznych ratach, płatnych do dnia 10 następnego miesiąca w wysokości:

1) 525,17 zł.  Przedszkole Samorządowe w Pilawie

2) 309,54 zł. oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce. przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Pilawa nr 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 na podstawie doręczonej noty księgowej.

§ 4. 1. Miasto i Gmina Pilawa zobowiązuje się przeznaczyć przekazane środki finansowe w całości na realizację zadania objętego Porozumieniem.

2. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub wykorzystane, w części lub w całości zostaną zwrócone do budżetu Miasta Garwolin wraz z należnymi odsetkami.

3. Środki finansowe zostaną rozliczone przez strony najpóźniej do dnia 31 lipca 2014 r.

§ 5. 1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 roku.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

4. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o systemie oświaty.

5. Wszelkie sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozpatrywane przez strony w drodze negocjacji.

6. Zmiana niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

Burmistrz Miasta Garwolin


Tadeusz Mikulski


Skarbnik Miasta


Katarzyna Nozdryn-Płotnicka

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa


Albina Łubian


Skarbnik Miasta i Gminy


Jolanta Zawadka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »