| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/214/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 11 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Gutowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/214/2014
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 11 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2014

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t.j. ze zm.);

2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek;

3) Gminie, należy przez to rozumieć gminę Gołymin-Ośrodek;

4) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Gołymin-Ośrodek;

5) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gołymin Ośrodek;

6) Programie, należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2014 roku",

7) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Pawłowie koło Ciechanowa, z którym Gmina Gołymin-Ośrodek ma podpisaną umowę;

8) Gospodarstwo rolne, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne Pana Jacka Szczypińskiego, Wola Gołymińska 7, 06-420 Gołymin-Ośrodek;

9) Strona internetowa Urzędu, należy przez to rozumieć stronę internetową o następującym adresie: http://www.golymin-osrodek.pl/;

10) Lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny Maxvet PLUS, ul. Adama Mickiewicza 36vJ, 06-100 Pułtusk.

Rozdział 2.
Cele i zadania programu

§ 2. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w roku 2014.

§ 3. Zadania priorytetowe programu:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstw rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami

§ 4. 1. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsce w Schronisku

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust.1) Gmina podpisuje umowę ze schroniskiem dla zwierząt na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.

§ 5. 1. Gmina sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi.

2. Opieka sprawowana jest przez Wójta, poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, opiekę nad nimi, oraz ich dokarmianie.

3. Zadania, o których mowa w ust. 2) realizowane są w miarę potrzeb, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez sołtysów.

§ 6. 1. Gmina odławia bezdomne zwierzęta ze swojego terenu i umieszcza je w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, działając na podstawie pisemnego zlecenia podpisanego przez Wójta.

3. Zgłoszenie potrzeby odłowienia bezdomnego zwierzęcia dokonywane jest do Urzędu Gminy przez Sołtysów na prośbę mieszkańców danego sołectwa.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska pochodzących z terenu Gminy, m.in. umieszczając link do strony internetowej Schroniska na Stronie internetowej Urzędu.

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych realizuje Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii - z którym współpracuje - zabiegów usypiania ślepych miotów.

§ 9. 1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Wójt wskazuje Gospodarstwo Rolne, które zapewni im właściwą opiekę.

2. Usługi w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich, świadczone będą przez wskazany podmiot za wynagrodzeniem umownym.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Wójt poprzez właściwego Lekarza Weterynarii.

Rozdział 4.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 11. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych , w szczególności psów, realizują:

1) Schronisko poprzez przygotowanie psa do sterylizacji albo kastracji oraz zapewnienie mu opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu;

2) Lekarz weterynarii poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji psów przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem tych, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowotny i/lub wiek;

3) Wójt poprzez edukację mieszkańców na temat ochrony zwierząt przed bezdomnością, przez akcje adopcyjne, rozpowszechnianie materiałów i ulotek edukacyjnych promujących odpowiedzialną i właściwą opiekę na zwierzętami i ich humanitarne traktowanie, propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt, szczepień, a także poprzez organizowanie konkursów i akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich bezdomnością.

Rozdział 5.
Finansowanie programu

§ 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Urząd Gminy w Gołyminie-Ośrodku.

2. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek zarezerwowanych na rok 2014 w wysokości 25 500 zł.

3. Realizacja zadań wykazanych w Programie odbędzie się z uwzględnieniem środków finansowych wykazanych w załączonym zestawieniu.

Zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2014 roku, z uwzględnieniem środków finansowych

Lp.

Środki finansowe netto (zł)

Zadania

1.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie

20 000

- przyjęcie i utrzymywanie psa w schronisku
- miejsce dla psów w schronisku
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów
- uśpienie ślepego miotu
- zabieg polegający na sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, które znajdują się w Schronisku.

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o. o. w Ciechanowie

1000 zł

-wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek, zaszczepienie ich przeciwko wściekliźnie i dostarczenie do Schroniska (za 1 sztukę).

3.

Gabinet weterynarii

3000 zł

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

4.

Gospodarstwo rolne

1000 zł

- opieka nad zwierzętami gospodarskimi

5.

Opieka nad kotami bezdomnymi

500 zł

- opieka nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie

Przewodniczący Rady


Henryk Gutowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »