| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/313/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 17 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42, w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 593 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych zwanych dalej „placówkami” prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 2. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

3. Publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne gimnazja otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Mińsk Mazowiecki.

4. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

5. Przedszkola niepubliczne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827) otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

6. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827) otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

7. Niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

8. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotacje na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej placówkę, złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Zakres danych, które powinny być we wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do zgłoszenia zmiany danych dotyczących rachunku bankowego placówki.

§ 4. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy w terminie do:

1) dnia 31 grudnia danego roku informacji rocznej o faktycznej liczbie uczniów w danym roku budżetowym. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2) dnia 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji, rozliczenia wykorzystania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

2. Dotowany podmiot ma prawo do składania korekty rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 w terminie do dnia 10 lutego roku następującego po roku otrzymania dotacji.

§ 6. Dotowany podmiot zobowiązany jest do:

1) opisywania dokumentów (faktur, rachunków i innych dowodów finansowych) potwierdzających poniesienie wydatków na zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, uwzględnianych następnie w rozliczeniu wykorzystania dotacji. Trwale sporządzony opis winien określać kwotę wydatku sfinansowanego z dotacji z budżetu gminy Mińsk Mazowiecki oraz być opatrzony pieczęcią placówki i podpisem osoby prowadzącej.

2) prowadzenia na bieżąco zestawienia wyszczególniającego wszystkie dowody potwierdzające rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymywanej w danym roku, ujętych następnie w rozliczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 oraz jego przedłożenia Wójtowi Gminy, w terminie 14 dni od wezwania. Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

3) przechowywania dowodów potwierdzających wykorzystanie dotacji udzielanych przez Gminę Mińsk Mazowiecki oraz rozliczeń i informacji ich dotyczących przez okres 5 lat, liczony od początku roku następnego po roku budżetowym, którego dane dokumenty dotyczą.

§ 7. Wójt Gminy dokonuje kontroli dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, placówki w zakresie:

1) . zgodności danych wykazywanych:

a) we wniosku o udzielenie dotacji;

b) w informacjach o liczbie uczniów, o których mowa w § 4 oraz § 5 ust. 1 pkt. 1;

c) w rozliczeniach wykorzystania dotacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 oraz w § 6 pkt. 2;

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

§ 8. 1. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Wójt Gminy powiadamia pisemnie osobę prowadzącą placówkę, informując o zakresie i terminie kontroli.

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole z kontroli.

3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w terminie 3 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany je zbadać, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 3 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego lub odmawia jego podpisania, składając wyjaśnienia do odmowy.

6. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

§ 9. W przypadku wykreślenia placówki z ewidencji prowadzonej przez Gminę Mińsk Mazowiecki lub cofnięcie zezwolenia na założenie publicznej placówki, w trybie obowiązujących przepisów, dotowany podmiot zobowiązany jest do złożenia w terminie 30 dni informacji i rozliczenia, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 12. 1. Do rozliczenia i kontroli dotacji za 2013r. stosuje się przepisy § 5 i § 7 uchwały z dnia 8 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2. W przypadku wykreślenia placówki z ewidencji prowadzonej przez Gminę Mińsk Mazowiecki lub cofnięcia zezwolenia na założenie publicznej placówki w trybie obowiązujących przepisów do rozliczenia dotacji za 2013r. stosuje się przepisy § 10 uchwały Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie od 1 dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki


Urszula Grażyna Kraszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/313/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/313/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/313/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/313/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/313/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »