| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/214/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i 9   lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz. 1240 ) w   związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz.1241) oraz art. 4   i 13 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz.1172) - Rada Miejska w   Pruszkowie uchwala, co następuje :  

§   1.  

infoRgrafika

§   2.   1)   Uchwala się dochody budżetu miasta na 2012r w   wysokości 160 358 585 zł  

2)   Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2012r w   wysokości 170 785 264 zł  

3)   Źródłem pokrycia deficytu w   kwocie 10 426 679 zł są:  

-   wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych 10 426 679 zł  

4)   Spłata pożyczek i   kredytów w   wysokości 10 235 065 zł.  

§   3.   W uchwale Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w   Pruszkowie z   dnia 15 grudnia 2011r w   sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2012 rok:  

1)   Załącznik nr 11 „Przychody budżetu i   rozchody budżetu związane z   finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w   załączniku nr 1do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Wacławek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/214/2012
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

PRZYCHODY BUDŻETU I   ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z   FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

 

L.p.  

Treść  

Klasyfikacja przychodów i   rozchodów  

Kwota zmian  
(w zł)  
+ zwiększenia  
- zmniejszenia  

Plan po zmianach  
( w   zł)  

1.  

Planowane dochody  

 

+ 60 000  

160 358 585  

2.  

Planowane wydatki  

 

+ 60 000  

170 785 264  

3.  

Wynik ( deficyt )  

 

 

-10 426 679  

 

I  

Przychody ogółem  

 

 

20 661 744  

 

Przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym  

§ 952  

 

10 235 065  

 

Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

§ 950  

 

10 426 679  

 

II  

Rozchody ogółem  

 

 

10 235 065  

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów  

§ 992  

 

10 235 065  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »