| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/178/2012 Rady Gminy Michałowice

z dnia 1 sierpnia 2012r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 dokonuje się następujących zmian:  

1) zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały, w   następujący sposób:  

a)   zwiększa się dochody o   kwotę 25 000,00 zł,  

-   dochody majątkowe o   kwotę 25 000,00 zł,  

2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały, w   następujący sposób:  

a)   zwiększa się wydatki o   kwotę 85 000,00 zł, w   tym:  

-   wydatki majątkowe o   kwotę 85 000,00 zł  

b)   zmniejsza się wydatki o   kwotę 60 000,00 zł, w   tym:  

-   wydatki bieżące o   kwotę 60 000,00 zł  

3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2012 r. wynosi:  

a)   dochody 80 492 423,23 zł,  

b)   wydatki 90 987 905,23 zł,  

4) w tabeli Nr 2   a Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały,  

5) w załączniku Nr 1   Plan dotacji udzielonych w   2012 roku z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały,  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   4.   Uchwała wymaga ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/178/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Dokonać zmian w   planie dochodów gminy na rok 2012 stanowiącym tabelę nr 1   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sposób następujący:  

(w złotych)  

L.p  

Dział  

Źródła dochodów  

Zmniejszenia ogółem  

w tym:  

Zwiększenia ogółem  

w tym:  

dochody bieżące  

dochody majątkowe  

dochody bieżące  

dochody majątkowe  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

1  

010  

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z   innych źródeł (wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w   Gminie Michałowice)  

0,00  

0,00  

0,00  

25 000,00  

0,00  

25 000,00  

Dział 010 Rolnictwo i   łowiectwo  

0,00  

0,00  

0,00  

25 000,00  

0,00  

25   000,00  

Plan po zmianach 80 492 423,23 zł  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/178/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Dokonać zmian w   planie wydatków gminy na rok 2012 stanowiącym tabelę nr 2   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2012 z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sposób następujący:  

(w zł)  

Dział  

Rozdział  

Treść  

zmniejszenia  

z tego:  

zwiększenia  

z tego:  

bieżące  

majątkowe  

bieżące  

majątkowe  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

010  

01010  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

0,00  

0,00  

0,00  

25 000,00  

0,00  

25 000,00  

 

 

inwestycje i   zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z   udziałem środków,o których mowa w   art..5 ust.1 pkt 2i3,w części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

0,00  

0,00  

0,00  

25 000,00  

0,00  

25 000,00  

010 Rolnictwo i   łowiectwo  

 

0,00  

0,00  

0,00  

25 000,00  

0,00  

25 000,00  

801  

80101  

Szkoły podstawowe  

0,00  

0,00  

0,00  

60 000,00  

0,00  

60 000,00  

 

 

inwestycje i   zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z   udziałem środków,o których mowa w   art..5 ust.1 pkt 2i3,w części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

0,00  

0,00  

0,00  

60 000,00  

0,00  

60 000,00  

 

80104  

Przedszkola (publiczne niepubliczne)  

60 000,00  

60 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

 

wydatki jednostek budżetowych, w   tym:  

60 000,00  

60 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

 

dotacje na zadania bieżące  

60 000,00  

60 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

801 Oświata i   wychowanie  

60 000,00  

60 000,00  

0,00  

60 000,00  

0,00  

60 000,00  

WYDATKI OGÓŁEM :  

60 000,00  

60   000,00  

0,00  

85 000,00  

0,00  

85 000,00  

Plan po zmianach 90 987 905,23 zł  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/178/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Dokonać zmian w   planie wydatków majątkowych gminy na rok 2012 stanowiącym tabelę nr 2   a do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sposób następujący:  

Nr poz. z   zał. do Uchwały Budżetowej na 2012 rok

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Plan

zmiany /zwiększenia zmniejszenia/

Plan po zmianach (w złotych)

6a

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w   ul. Zgody w   Michałowicach Wsi (zadanie jednoroczne)

575 000,00

25 000,00

600 000,00

 

 

 

Razem dział 010:

575 000,00

25 000,00

600 000,00

48

801

80101

Rozbudowa szkoły w   Nowej Wsi

2 010 000,00

60 000,00

2 070 000,00

 

 

 

Razem dział 801:

2   010   000,00

60 000,00

2 070 000,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/178/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Dokonać zmian w   planie dotacji udzielonych w   2012 roku z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiącym załącznik nr 1   do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sposób następujący  

Dział  

Rozdział  

Nazwa jednostki  

Kwota dotacji (w zł)  

zmiany  

plan po zmianach  

podmiotowej  

celowej  

zmniejszenia  

zwiększenia  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

801  

80104  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  

779 450,00  

0,00  

60 000,00  

0,00  

719 450,00  

Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów Granica  

442 436,00  

0,00  

35 000,00  

0,00  

407 436,00  

Przedszkole Niepubliczne "Krokodylek" w   Regułach  

337 014,00  

0,00  

25 000,00  

0,00  

312 014,00  

 

 

ogółem  

779 450,00  

0,00  

60 000,00  

0,00  

719   450,00  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »