| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 266/XXXVI/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 7 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt( Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Maryś Mieszkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 266/XXXVI/2014
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 7 lutego 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY I MIASTA  WYSZOGRÓD

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997 roku ( Dz. U. z 2013 r poz. 856, z późn. zm.) o ochronie zwierząt: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”

Podstawą prawną podjęcia uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”, zwanego dalej programem jest art. 11a ustawy z dn. 16 września 2011r. o zmianie ustawy z dnia 21 sierpnie 1997 roku o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego przyczynami są:

1. niekontrolowane rozmnażanie,

2. porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3. ucieczki zwierząt,

4. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, z uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt jest jedną z głównych metod zapobiegania bezdomności.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych jest stosowana we wszystkich cywilizowanych krajach a jednocześnie jest najskuteczniejszą metodą unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.

Koty wolno żyjące – koty będące bezdomnymi, żyjące w opuszczonych siedliskach gospodarskich, stogach.

Rozdział 1.
POSTAMNOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

2) Schronisku  należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

3) Przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym są właściwe warunki bytowania  zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt.

4) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały

5) Zwierzętach domowych należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, lub stróża obejścia gospodarskiego.

6) Kotach wolno żyjących należy przez to rozumieć koty urodzone  lub żyjące na wolności  (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).

7) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Wyszogród”.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

2. Realizatorami Programu są :

1) Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

3) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt współpracujące z Urzędem Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

2. Zadania priorytetowe Programu to :

1) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

2) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy i Miasta Wyszogród;

3) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) Odławianie bezdomnych zwierząt;

6) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

7) Edukacja mieszkańców Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w zakresie opieki nad zwierzętami

Rozdział 3.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1) Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek

2) Urząd Gminy i Miasta  poprzez wydawanie opiekunom – karmicielom kotów wolno żyjących skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładach z którymi Gmina i Miasto podpisała umowę.

3) Urząd Gminy i Miasta poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy i Miasta realizują :

1) Schronisko poprzez odławianie, transport i przyjmowanie zwierząt;

2) Urząd Gminy i Miasta poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego  miejsce dla zwierząt gospodarskich.

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi

§ 2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują :

1) Urząd Gminy i Miasta poprzez Zakład Gospodarczy działający na terenie Gminy i Miasta Wyszogród – zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom.

§ 3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują :

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania

2) Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie poprzez organizowanie akcji promocyjnych adopcji zwierząt ze schroniska,

3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta  realizują :

1) Schronisko dla zwierząt w uzgodnieniu z Urzędem Gminy i Miasta poprzez zawartą umowę,

2) Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 Rozdział 4.

3) Urząd Gminy i Miasta poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt .

§ 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) Lekarz weterynarii z którym gmina zawarła umowę ,

2) Urząd Gminy i Miasta poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi zwierząt – lekarzami weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy.

§ 6. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust.2 pkt.6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnie 1997 roku realizują:

1) Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Urząd Gminy i Miasta poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt;

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 1. Urząd Gmin w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie na rok 2014.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »