| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SO.2.2014 Wójta Gminy Łaskarzew

z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia od Miasta Garwolin zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew

Na podstawie § ust. 1 Uchwały Nr X/48/11 Rady Gminy Łaskarzew a dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, § 1 ust. 1 Uchwały Nr X/47/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Gminie Łaskarzew zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew pomiędzy :

1. Gminą Łaskarzew, z siedzibą w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, reprezentowaną przez: Mariana Janisiewicza – Wójta Gminy Łaskarzew zwanym dalej „Przyjmującym”

2. Miastem Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, reprezentowanym przez: Tadeusza Mikulskiego Burmistrza Miasta Garwolin zwanym dalej „Powierzającym”

§ 1.

Gmina Łaskarzew przyjmuje, a Miasto Garwolin powierza do wykonywania zadanie w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego.

§ 2.

1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem Publicznego Przedszkola w Starym Pilczynie zwanym dalej Przedszkolem.

2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Przedszkola wszystkim wychowankom na jednakowych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Przedszkola.

4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3.

1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 8. 411, 52 (słownie: Osiem tysięcy czterysta jedenaście złotych 52 /100).

2. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 1 dokonane będzie w ratach:

1) za okres styczeń – czerwiec do 25 czerwca 2014 roku w wysokości 6. 308, 64

2) za okres lipiec – sierpień do 25 sierpnia 2014 roku w wysokości 2. 102, 88 .

§ 4.

1. Porozumienie zostaje zawarte  na czas określony tj. do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za jednotygodniowym pisemnym wypowiedzeniem.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 5.

Przedłużenie Porozumienia na okres od 1 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, może nastąpić przed dniem 31 sierpnia 2014 roku.

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po dwa dla każdej ze stron.

§ 8.

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Powierzający

Przyjmujący

Wójt Gminy


Tadeusz Mikulski


Skarbnik Gminy


Katarzyna Nozdryn-Płotnicka

Wójt Gminy


Marian Janisiewicz


Skarbnik Gminy


Hanna Seremak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »