| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/350/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240;
z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/225/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o kwotę
1.949.877,- zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 231.766,- zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.181.643,- zł

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o kwotę 1.803.788,- zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 360.182,- zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.164.000,- zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 1)               Paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.576.622,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.476.622,- zł

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.100.000,- zł.;.

2)               w § 3 ust. 2 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5.712.000,- zł i rozchody budżetu
o kwotę 5.565.911,- zł;

3)               Paragraf 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 3. .3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych w roku 2012 w wysokości 9.912.000,- zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.100.000,- zł..

§ 2. Zestawienie Nr 5 „Budżet gminy Góra Kalwaria na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone
w zestawieniu Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3. Zestawienie Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone
w zestawieniu Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki
z budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012” otrzymuje brzmienie określone
w zestawieniu Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie Nr 10 „Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących i wydatki budżetu nimi sfinansowane
w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1a, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 2 „Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych jednostek budżetowych na rok 2012” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet gminy Góra Kalwaria na 2012 rok wynosi:

1. dochody budżetu gminy 69.117.929,- zł;

2. wydatki budżetu gminy 79.694.551,- zł;

3. deficyt budżetu gminy 10.576.622,- zł;

4. przychody budżetu gminy 18.721.001,- zł;

w tym:

a)               wolne środki w kwocie 8.809.001-zł przeznaczone na pokrycie deficytu
w kwocie 6.476.622,-zł i spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.332.379,- zł;

b)               planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 9.912.000,- zł przeznaczona na:

- pokrycie deficytu w kwocie 4.100.000,- zł;

- spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.812.000,- zł;

5. rozchody budżetu gminy 8.144.379,- zł,

w tym:

a) spłaty kredytów i pożyczek 1.345.379,- zł;

b) wykup obligacji samorządowych 6.799.000,- zł.


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »