| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/198/2014 Rady Gminy Strachówka

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie oraz organizacji społecznych działających na terenie Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strachówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/198/2014
Rady Gminy Strachówka
z dnia 31 marca 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZ Ą T NA TERENIE GMINY STRACHÓWKA

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

§ 1. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STRACHÓWKA” zwany dalej „Programem”, obejmuje zwierzęta przebywające w granicach administrachyjnych Gminy Strachówka.

§ 2. Program ma na celu:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów, poprzez promowanie adopcji bezdomnych zwierząt oraz tymczasową opiekę nad nimi przez osoby fizyczne;

2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów, poprzez kastrację i sterylizację, finansowanie lub współfinansowanie takich zabiegów oraz zwalnianie właścicieli wysterylizowanych zwierząt z obowiązku płacenia opłaty od ich posiadania;

3) poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt poprzez edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów

§ 3. Ilekroć w nieniejszej uchwale mowa jest o:

1) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Strachówka;

2) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Strachówka;

3) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);

4) właścicielu- należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Strachówka (zameldowaną na pobyt stały) posiadającą zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 4. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji oraz leczenia bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów przebywających na terenie gminy oraz wolno żyjących kotów, wyłapywanych na zlecenie Gminy oraz dostarczonych przez instytucje i organizacje, których statutowym celem działania jest dobro zwierząt, z którym gmina zawrze porozumienie.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1

1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezpańskich zwierząt, których koszty pokrywa się w 100% z budżetu Gminy będą świadczone przez Grażynę i Janusza Armanowskich prowadzących „Gabinet Weterynaryjny" ul. Świerkowa 17. 07-130 Łochów (umowa nr 032.23.2013. z 10 lipca 2013 r.);

2) po przeprowadzeniu zabiegu bezpańskie zwierzęta trafią do schroniska, a koty wolno żyjące będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku dla zwierząt;

3) zwrot kosztów zabiegów kastracji, sterylizacji oraz leczenia będzie następował na podstawie rachunku wystawionego przez lekarza weterynarii.

3. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy będą miały zapewnione miejsce w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, z którym Gmina Strachówka ma podpisaną w dniu 2 września 2013 roku Umowę nr 032.26.2013.

4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strachówka realizują również organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) tworzenie i prowadzenie rejestrów społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

3) przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów jako najskuteczniejsza metoda ograniczania bezdomności oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej chorym kotom na podstawie Umowy nr 032.23.2013 z dnia 10 lipca 2013 roku podpisanej z Państwem Grażyną i Januszem Armanowskimi prowadzącymi „Gabinet Weterynaryjny” ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów;

4) zainteresowane organizacje pozarządowe.

2. Zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów, poprzez przekazanie karmy zainteresowanym opiekunom społecznym w celu umieszczenia jej w miejscach przebywania kotów.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt oraz obligatoryjna kastracja albo sterylizacja w schroniskach dla zwierząt

§ 6. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych będzie odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998, nr 116, poz. 753) przez pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Radysy 13. 12-230 Biała Piska, z którym Gmina Strachówka na podpisaną Umowę 032.26.2013 w dniu 02 września 2013 roku w następujący sposób:

1) transport bezdomnych zwierząt odbywał się będzie środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt zgodnie z załączonym do umowy Zezwoleniem dla przewoźnika;

2) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, które nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strachówka realizują również organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt, z którymi Gmina Strachówka ma podpisaną umowę. Odłowione zwierzęta przekazywane są bezposrednio po odłowieniu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Radysy 13, 12-230 Biała Piaska.

3. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych odbywać się bedzie po przekazaniu ich do schroniska.

4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt domowych realizują również organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych.

5. Zabiegom, o których mowa w ust. 2 i 3 nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 15 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

2) zwierzęta u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez:

1) prowadzenie akcjii adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy za pośrednictwem strony internetowej www.strachowka.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń;

2) współpraca z sołtysami Gminy Strachówka;

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują również organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

Rozdział 6.
Uśpienie ślepych miotów

§ 8. 1. Gmina Strachówka podpisała w dniu 10 lipca 2013 roku Umowę nr 032.22.2013 z Państwem Grażyną i Januszem Armanowskimi prowadzącymi „Gabinet Weterynaryjny" ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów psów i kotów.

2. Gmina pokrywa 50% kosztów usypiania ślepych miotów psów i kotów.

3. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów:

1) Uśpieniu mogą podlegać wyłacznie ślepe mioty;

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 przeprowadza wyłacznie Gabinet weterynaryjny, o którym mowa w ust. 1;

3) właścieciel chcąc poddać zwierzę zabiegom w ramach dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 zgłasza się do Urzędu Gminy w Strachówce w celu wypełnienia Oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego programu.

4) Gmina dokonuje rozliczenia za czynności uśpienia zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, o której mowa w ust. 1.

§ 9. Uśpione przez lekarza weterynerii zwierzęta zabierane będą przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe „HETMAN'' Spółka z o. o. z siedzibą Florianów, Bedlno, które zajmuje się zbieraniem i transportem martwych zwierząt do utylizacji, z którym Gmina Strachówka podpisała w dniu 29 stycznia 2014 roku Umowę Odbioru Padłych Sztuk Zwierząt.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 10. Zwierzęta gospodarskie, odebrane czasowo ich właścicielom na podstawie decyzji Wójta Gminy Strachówka będą przekazywane do gospodarstwa rolnego, zapewniającego gotowość przyjęcia zwierzęcia, na podstawie zawartej w dniu 13 maja 2013 roku Umowy nr 032.8.2013 pomiędzy Gminą Strachówka reprezentowaną przez Wójta Gminy - Piotra Orzechowskiego a Panią Agatą Kozłowską- właścicielką gospodarstwa rolnego ul. Jana Pawła II 1, 05-282 Strachówka.

Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest w ramach zawartej w dniu 10 lipca 2013 r. Umowy nr 032.23.2013. z Grażyną i Januszem Armanowskim prowadzącymi „Gabinet weterynaryjny'' ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów.

Rozdział 9.
Formy zapobiegania bezdomności zwierząt

§ 12. 1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców, w ilości 1 zabieg rocznie.

2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

1) Gmina Strachówka podpisała 10 lipca 2013 roku Umowę nr 032.22.2013 z Grażyną i Januszem Armanowskimi prowadzącymi „Gabinet weterynaryjn'' ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji;

2) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza sie do Urzędu Gminy w Strachówce w celu wypełnienia Oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego programu oraz zostaje poinformowany, że zabieg należy przeprowadzić w Gabinecie Weterynaryjnym zgodny z ust. 1, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług sterylizacji i kastracji;

3) właścieciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kwoty za wykonaną usługę zabiegu;

4) na warunkach określonych w umowie, Gmina dopłaca pozostałe 50% kosztów zabiegu po wykonaniu zabiegu i złożeniu faktury wraz z Oświadczeniem stanowiącym Załacznik Nr 2 do niniejszego programu.

Rozdział 10.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

§ 13. Żródła finansowania realizacji programu:

1) Rada Gminy Strachówka uchwalając budżet na 2014 rok zabezpieczyła środki w budżecie w kwocie
20 000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, które będą przeznaczone na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt;

2) środki finansowe wydatkowane będą przez zleanie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/198/2014
Rady Gminy Strachówka
z dnia 31 marca 2014 r.

Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"

1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:                                                                                     PESEL:

....................................................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia:

....................................................................................................................................................................

....................................................................... tel.: .....................................................................................

3. Gatunek: ................................................... Rasa: ...................................................................................

Płeć: .......................................................... Imię: ...................................................................................

Wiek: ........................................................ Maść: ..................................................................................

Inne: .......................................................................................................................................................

4. Rodzaj wykonywanego zabiegu:

a) sterylizacja*

b) kastracja*

c) uśpienie ślepego miotu*

5. Zobowiązuje się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu w kwocie...........................

(słownie: ...................................................................................................................................................)

oraz do szcególneh opieki nad zwierzęciem w okresie po zabiegowym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

..........................................................                                                         .............................................................

              Miejscowość i data                                                                       czytelny podpis właściciela zwierzęcia              

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »