| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy Wąsewo

z dnia 30 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 52 840,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 14 570 583,65 zł, w tym:

a) bieżące - 13 020 816,27 zł

b) majątkowe - 1 549 767,38 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52 444,70 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 16 300 197,06 zł, w tym:

a) bieżące - 12 233 590,17 zł

b) majątkowe - 4 066 606,89 zł

Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust.1 uzyskuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt w wysokości 1 729 613,41 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4) w § 2 ust.2 uzyskuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 659 648,59 zł, w tym: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 411 300,00 zł , b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 721 450,63 zł, c) wolnych środków w kwocie 526 897,96 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2012r. Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2012r. Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki majątkowe na 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik5.doc

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »