| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/394/2014 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn.zm.[1])), na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. 2012, poz. 642 z późn.zm.[2])), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 76/IX/95 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 11 lutego 1995 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Sulejówku oraz uchwała  nr 240/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta


Halina Wysocka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/394/2014
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 marca 2014 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku, zwana dalej Biblioteką, utworzona została uchwałą Rady Narodowej Gminy Sulejówek w 1950 roku. Za datę rozpoczęcia działalności Biblioteki uznaje się dzień 15 listopada 1950 r.

2. Biblioteka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.  2012 r., poz. 642 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności    

    kulturalnej (Dz. U. 2012 r., poz.406);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,                  

    poz. 885 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r., poz. 594                

    z późn.zm.);

5) niniejszego Statutu.

§ 2.  1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Sulejówek.

2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Z chwilą wpisania do rejestru Biblioteka uzyskuje osobowość prawną.

3. Biblioteka działa w formie samorządowej instytucji kultury.

§ 3. Siedzibą Biblioteki i jej terenem działania jest miasto Sulejówek.

§ 4. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Sulejówek.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz bezpośrednio - Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, która pełni funkcję biblioteki powiatowej.

§ 5.   Biblioteka używa pieczęci okrągłej z herbem miasta pośrodku i napisem „Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku” w otoku, a także pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres.

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 6. 1. Celem Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom miasta Sulejówek, zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

2. Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o regionie;

2)  udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

3) organizowanie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, ludzi chorych i niepełnosprawnych;

4) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych,

              bibliograficznych i faktograficznych;

5) badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych;

6) zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych,

7) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności Miasta;

9) doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej;

10) sprawowanie nadzoru nad placówkami filialnymi;

11) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książkii czytelnictwa oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego;

12) popularyzacja zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa.

§ 7. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych Miasta Sulejówek.

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8. 1. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt  jej działalności.

§ 9. 1. Dyrektora powołuje Burmistrz Miasta Sulejówek na czas określony 5 lat.

2. Kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki wyłania się w drodze konkursu.

3. Burmistrz Miasta Sulejówek w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury określa w drodze zarządzenia regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki, skład komisji konkursowej, tryb pracy komisji oraz sposób ogłaszania konkursu.

4. Burmistrz Miasta Sulejówek przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę, w której określa warunki organizacyjno-finansowe oraz program działania Biblioteki. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora.

5. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat lub wybrany kandydat odmówi podpisania umowy, o której mowa w ust. 4, Burmistrz Miasta Sulejówek może powołać na to stanowisko inną osobę, spełniającą wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach, po uprzednim zawarciu umowy, o której mowa wyżej.

6. Burmistrz Miasta Sulejówek może odwołać Dyrektora Biblioteki przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 z przyczyn określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki;

2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biblioteki;

3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

4) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej Biblioteki;

5) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów finansowych, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego, sprawozdań finansowych, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz wniosków inwestycyjnych.

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych  stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

§ 12. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz czytelnie w siedzibie głównej zlokalizowanej przy  ul. Wrońskiego 1 oraz  w filiach bibliotecznych, tj.:

1) w Filii Nr 1, ul. Świętochowskiego 15/17, która prowadzi gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz działalność kulturalno-oświatową.

              2)  Filii Nr 2, ul. Idzikowskiego bl. 3., która prowadzi gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz działalność kulturalno-oświatową.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§  13. 1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz

prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz  w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie do celów związanych  z działalnością Biblioteki.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Miasto Sulejówek.

§ 14. 1. Biblioteka jest finansowana z dotacji otrzymywanych od Miasta Sulejówek, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, że środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

2. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów prawa pobierać opłaty za usługi, w tym informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne i sprzedaż wydawnictw, zbędnych druków.

3. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska, według zasad określonych w innych przepisach.

§ 15. 1. Dyrektor corocznie przedkłada Burmistrzowi Miasta Sulejówek sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Sulejówek, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 16. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Wszelkie zmiany Statutu Biblioteki dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.


Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/394/2014
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 marca 2014 r.

Konieczność zmiany statutu wynika z regulacji ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W związku z nowelizacją powyższej ustawy zmieniającej zapisy dotyczące zasad gospodarki finansowej instytucji kultury oraz wprowadzającej obowiązek określenia źródeł finansowania w statutach instytucji kultury, a także trybu powoływania dyrektorów, konieczne jest nadanie nowego statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku.


[1]) Dz.U.z 2013 r., poz. 645, poz. 1318

[2]) Dz.U. z 2012 r., poz. 908, z 2013 r., poz. 829

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »