| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr NR IR.032.5.2014.BL Starosty Węgrowskiego

z dnia 8 lipca 2014r.

zawarte w dniu 08.07.2014 roku pomiędzy: Gminą Miedzna reprezentowaną przez: Pana Janusza Rutkowskiego - Wójta Gminy Miedzna za kontrasygnatą Pani Jolanty Ołtusek - Skarbnika Gminy Miedzna, a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Pana Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego 2.Panią Ewę Besztak - Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Pani Anny Bala - Skarbnika Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 ze zmianami) w związku
z art. 4 ust. 1 pkt. 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami) i art. 216 ust.2 pkt. 3 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXVIII/180/2014 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Węgrowskiego zadania publicznego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 4220W Wrzoski - Miedzna oraz Uchwały
Nr XXXIV/306/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Miedzna zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie przebudowy drogi powiatowej, zawiera się porozumienie następującej treści:

§ 1.               Przedmiotem porozumienia jest określenie szczegółowych warunków realizacji

i współfinansowania robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 4220W Wrzoski – Miedzna w km 10+514 – 10+664, długość odcinka 0,15 km.

§ 2.               Przedmiotowy zakres robót przyjętych do realizacji w ramach współfinansowania zlokalizowany jest na drodze powiatowej Nr 4220W Wrzoski - Miedzna, zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie i znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Miedzna.

§ 3. 1. W zakresie współfinansowanego zakresu robót drogowych na drodze powiatowej

Nr 4220W Wrzoski – Miedzna znajduje się:

a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,

b) wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną drobnoziarnistą,

c) wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna z masy średnioziarnistej,

d) wykonanie uzupełnienia poboczy z wyrównaniem żwirem.

2. Wartość zakresu robót drogowych określonych w ust. 1 na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 35 144,18 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote 18/100).

3. Strony Porozumienia deklarują następujący udział w sfinansowaniu zakresu robót drogowych określonego w ust. 1.:

a) Gmina Miedzna – 17 572,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100),

b) Powiat Węgrowski – 17 572,18 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 18/100).

§ 4.               Termin realizacji zakresu robót określonego w § 3 ust. 1. ustala się do dnia 30.09.2014 roku.

§ 5. 1. Strony ustalają, że Inwestorem dla inwestycji określonej w § 1 niniejszego porozumienia będzie Gmina Miedzna, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie robót.

2. Powiat Węgrowski przekaże kwotę w wysokości 17 572,18 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 18/100) na rachunek bankowy Gminy Miedzna o numerze 41 9221 0000 0039 1111 2000 0020 w terminie 14 dni

od daty przedłożenia przez Gminę Miedzna uwierzytelnionych kserokopii dokumentów potwierdzających wykonanie zadania, tj. umowy z wykonawcą, protokołu odbioru

i faktury.

§ 6. 1. Gmina zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony w § 1.

2. Gmina Miedzna w terminie 14 dni od wyłonienia Wykonawcy dla przedmiotowej inwestycji poinformuje Powiat Węgrowski o wynikach postępowania przetargowego.

3. W terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania, Gmina Miedzna przedstawi Powiatowi Węgrowskiemu rozliczenie finansowe przyznanych i wykorzystanych środków finansowych oraz zwróci niewykorzystaną część dotacji celowej.

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 polegało będzie na przedłożeniu przez Gminę Miedzna Powiatowi Węgrowskiemu uwierzytelnionych przez umocowane osoby kserokopii protokołu odbioru robót, faktur i dowodów zapłat.

5. Środki dotacji celowej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Węgrowie w Powiatowym Banku Spółdzielczym o numerze

39 9236 0008 0000 0198 2000 0040  wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności,

o których mowa powyżej.

6. Odsetki, o których mowa w ust. 4 nalicza się w przypadku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od dnia przekazania dotacji na rachunek Gminy Miedzna do dnia zwrotu włącznie, a w przypadku stwierdzenia nienależytego pobrania dotacji od dnia tego stwierdzenia do dnia zwrotu włącznie.

§ 7.               Do uczestnictwa w pracach Komisji przy końcowym odbiorze technicznym robót upoważnia się przedstawicieli Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego

w Węgrowie i Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie.

§ 8.               Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.               Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10.               Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa                       egzemplarze dla każdej ze stron GMINA MIEDZNA                                                              POWIAT WĘGROWSKI

Wójt


Janusz Rutkowski

Starosta


Krzysztof Fedorczyk


Wicestarosta


Ewa Besztak


Skarbnik Gminy Miedzna


Jolanta Ołtusek


Skarbnik Powiatu


Anna Bala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »