| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w łącznej kwocie               27.988.656,40 zł , z tego :

a) bieżące w kwocie 27.068.656,40 zł,

b) majątkowe w kwocie 920.000,00 zł.

2) Wydatki w łącznej  kwocie               31.720.372,40 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 25.278.599,40 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.441.773,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi uchwałami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 3.731.716 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.061.100 zł,

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.100.000 zł,

- wolnych środków w kwocie  570.616 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.045.616 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.313.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Zabielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

7 585 975,00

- 21 241,00

7 564 734,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 627 125,00

- 21 241,00

6 605 884,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 627 125,00

- 21 241,00

6 605 884,00

801

Oświata i wychowanie

1 660 826,40

5 380,00

1 666 206,40

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

0,00

5 380,00

5 380,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

5 380,00

5 380,00

852

Pomoc społeczna

3 596 800,00

110 275,00

3 707 075,00

85202

Domy pomocy społecznej

0,00

33 611,00

33 611,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

33 611,00

33 611,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 763 000,00

63 464,00

2 826 464,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

5,00

5,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 751 000,00

63 000,00

2 814 000,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

459,00

459,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

63 000,00

4 000,00

67 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

63 000,00

4 000,00

67 000,00

85216

Zasiłki stałe

297 000,00

9 000,00

306 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

297 000,00

9 000,00

306 000,00

85295

Pozostała działalność

140 000,00

200,00

140 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

200,00

200,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

9 505,00

9 505,00

85401

Świetlice szkolne

0,00

9 505,00

9 505,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

9 505,00

9 505,00

Razem:

27 884 737,40

103 919,00

27 988 656,40


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI  NA 2013 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 829 200,00

63 200,00

2 892 400,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 751 000,00

63 000,00

2 814 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 751 000,00

63 000,00

2 814 000,00

85295

Pozostała działalność

0,00

200,00

200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

200,00

200,00

Razem:

2 956 692,00

63 200,00

3 019 892,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

11 948 619,40

14 755,00

11 963 374,40

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

337 568,00

14 755,00

352 323,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

228 760,00

13 601,00

242 361,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 700,00

- 1 011,00

17 689,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42 500,00

2 165,00

44 665,00

80195

Pozostała działalność

694 161,40

0,00

694 161,40

4307

Zakup usług pozostałych

332 187,37

- 4 208,52

327 978,85

4309

Zakup usług pozostałych

50 497,63

- 591,48

49 906,15

4417

Podróże służbowe krajowe

0,00

4 208,52

4 208,52

4419

Podróże służbowe krajowe

0,00

591,48

591,48

852

Pomoc społeczna

4 838 891,00

110 275,00

4 949 166,00

85202

Domy pomocy społecznej

31 000,00

33 611,00

64 611,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

31 000,00

33 611,00

64 611,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 763 000,00

63 464,00

2 826 464,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

459,00

459,00

3110

Świadczenia społeczne

2 606 070,00

61 110,00

2 667 180,00

4260

Zakup energii

4 878,00

590,00

5 468,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 550,00

600,00

5 150,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

300,00

300,00

600,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

5,00

5,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

400,00

800,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

116 650,00

4 000,00

120 650,00

3110

Świadczenia społeczne

103 000,00

4 000,00

107 000,00

85216

Zasiłki stałe

297 000,00

9 000,00

306 000,00

3110

Świadczenia społeczne

297 000,00

9 000,00

306 000,00

85295

Pozostała działalność

190 000,00

200,00

190 200,00

3110

Świadczenia społeczne

190 000,00

200,00

190 200,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

247 128,00

9 505,00

256 633,00

85401

Świetlice szkolne

209 128,00

9 505,00

218 633,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

147 775,00

8 110,00

155 885,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 000,00

1 395,00

28 395,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

808 000,00

0,00

808 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

420 000,00

0,00

420 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

420 000,00

- 45 000,00

375 000,00

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

45 000,00

45 000,00

Razem:

31 585 837,40

134 535,00

31 720 372,40


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI  NA 2013 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 829 200,00

63 200,00

2 892 400,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 751 000,00

63 000,00

2 814 000,00

3110

Świadczenia społeczne

2 606 070,00

61 110,00

2 667 180,00

4260

Zakup energii

0,00

590,00

590,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

600,00

600,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

300,00

300,00

600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

400,00

400,00

85295

Pozostała działalność

0,00

200,00

200,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

200,00

200,00

Razem:

2 956 692,00

63 200,00

3 019 892,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

6 045 616,00

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

570 616,00

2.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

951

275 000,00

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

5 200 000,00

Rozchody ogółem:

2 313 900,00

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

2 313 900,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 marca 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2013 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji
/w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Nazwa jednostki

Jednostki sektora finansów publicznych

743 000

107 043

150

15011

Samorząd Województwa Mazowieckiego

1 905

600

60014

Powiat Makowski

50 000

750

75095

Samorząd Województwa Mazowieckiego

4 138

851

85154

Powiat Makowski

6 000

921

92109

Miejski Dom Kultury

375 000

45 000

921

92116

Miejska Bibliotek Publiczna

368 000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

123 415

120 000

801

80104

Niepubliczne przedszkola

123 415

851

85154

Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej

10 000

921

92105

Działalność kulturalna

20 000

926

92605

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

90 000

OGÓŁEM:

866 415

227 043


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXVIII/196/2013

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 22MARCA 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę  103.919 zł, w tym:

- Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801 o kwotę  21.241 zł. z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013;

- zwiększenie dochodów w rozdziale 80114 o kwotę 5.380 zł, z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP;

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 o kwotę 33.611 zł, z tytułu zwrotu kosztów opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 63.464 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 oraz  zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 4.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013;

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 9.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013;

- zwiększenie dochodów o kwotę 200 zł w rozdziale 85295 zł z tytułu otrzymania  dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2013;

- zwiększenie dochodów o kwotę 9.505 zł w rozdziale 85401 z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 134.535 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80114 o kwotę 14.755 zł z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach umowy z PUP;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 33.611 zł na opłacenie kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 63.000 zł na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o kwotę 464 zł z tytułu zwrotu dotacji;

- zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 9.000 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 200 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85401 o kwotę 9.505 zł z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach umowy z PUP;

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80195 i 92109 zgodnie z załącznikiem nr 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »