| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/301/13 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 193.029,- zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 50.317.651,03zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 48.327.554,34 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 1.990.096,69 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 371.688 ,- zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 564.717 ,- zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 47.302.042,84 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 42.373.581,21 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.928.461,63 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.015.608,19 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w wysokości 3.015.608,19 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 851.230,81 zł (wolne środki),które przeznacza się na spłatę rat kredytów w wysokości 708.373,81 zł oraz spłatę rat pożyczek w wysokości 142.857,- zł.

3. Przychody i rozcho dy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”,

2) Niepublicznego Przedszkola „Sakolandia”,

3) Nasielskiego Ośrodka Kultury,

4) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Katarzyna Świderska


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/301/13
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik1.xls


Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 193.029,- zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 5.852,-zł dochody z tytułu darowizn przeznaczonych na odszkodowania za wykup gruntów pod drogi gminne,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o łączną kwotę 3.330,-zł, w tym: o kwotę 2.624,- zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz o kwotę 706,-zł pozostałe odsetki, z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.600,-zł z uwagi na wykonany plan, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 3.200,- zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.400,- zł,

- w dziale 751 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” zwiększa się plan o kwotę 6.525,- zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nasielsku w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DWW-3101-53/13,

- w dziale 754 „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 245 ,- zł z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 12.372,- zł z uwagi na wykonanie planu, w tym: wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 11.841,-zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 318,- zł oraz pozostałe odsetki o kwotę 213,-zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.671,- zł z uwagi na wykonanie planu,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.476,-zł z uwagi na wykonanie planu, w tym: odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 742,-zł, pozostałe odsetki o kwotę 166,- zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.545,-zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 45.023,- zł w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.102.2013 od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.686 ,- zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.27.2013 z dnia 16.10.2013r. w sprawie udzielenia gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.272,- zł z uwagi na zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 371.688,- zł oraz zwiększa się o kwotę 564.717,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się plan o kwotę 29.000,-,-zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jackowie Włościańskim Gmina Nasielsk” w związku z niższym wykonaniem planu,

- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się o łączną kwotę 76.410 ,-zł oraz zmniejsza o kwotę 1.031,- zł plan wydatków w tym: zwiększa się o kwotę 50.000,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 4.300 z przeznaczeniem na odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Lubomin, 22.110- zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach Nasielsk, Mogowo, Stare Pieścirogi, Nowiny, Morgi, Dębinki oraz zmniejsza o kwotę 1.031,- zł wydatki na zadanie pn. „Przebudowa ulic osiedlowych w Nasielsku (os. Krupka, Klonowa)” w związku z niższym wykonaniem planu,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 82.000 zł wydatki na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Nunie na lokale socjalne i tymczasowe” w związku z przeniesieniem powyższej inwestycji na rok 2014,

- w dziale 710 „Działalności usługowa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.758,- zł w związku z pismem nr ZPN.6833.24.2013,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 60.000,- zł oraz zwiększa o kwotę 9.000,-zł plan wydatków, w tym: zmniejsza się o kwotę 60.000,- zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu oraz zwiększa się o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania księgowego (UPK), 2000,- w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem planu, 2000,- zł z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Krzyczki Pieniążki,

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się o kwotę 6.525,- zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nasielsku w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DWW-3101-53/13

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 134.024,- zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.363,- zł, w tym: dokonuje się przeniesień, zmniejszeń oraz zwiększeń zgodnie z pismami: Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach z 15.10.2013r, Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku z 16.10.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3011.8.2013, SP.3011.9.2013 z 15.10.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym z 14.10.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nr PG1.25.301.10.2013 z 15.10.2013r, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 14.10.2013r , Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie z 14.10.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębinkach z 14.10.2013, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich z dnia 15.10.2013, zwiększa się o kwotę 92.008,- zł dotację na niepubliczne przedszkola w Nasielsku, zwiększa się o kwotę 1.300,- zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwiększa się o kwotę 23.000,- w związku z pismem Dyrektora ZOSiP nr ZOSiP.033.23.2013 z dnia 11.10.2013,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 2.000,-zł wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych oraz zwiększa się o kwotę 45.023,- zł w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.102.2013 od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 42.176,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 231,- zł wydatki bieżące zgodnie z pismami: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 14.10.2013r., Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie z 14.10.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nr PG1.25.301.10.2013 z 15.10.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3011.8.2013 z 15.10.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębinkach z dnia 14.10.2013 oraz pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.27.2013 z dnia 16.10.2013r. w sprawie udzielenia gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 2.600,- zł z przeznaczeniem na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Konary oraz Kosewo,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 10.620 oraz zmniejsza o kwotę 47.644 ,- zł, w tym: zwiększa się o kwotę 10.620,-zł plan wydatków związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego oraz zmniejsza o kwotę 47.664,- z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »