| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015 - 2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siennica na lata 2015-2024 zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Zał. Nr. 2 do niniejszej uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2015-2024 oraz Zał. Nr 3 - Objaśnienia do WPF na lata 2015-2024.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Siennica ujętych w Zał. Nr.2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 300.000,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX.007.227.213 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 z dniem 31 grudnia 2014 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.0007.8.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.0007.8.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do wPF


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.0007.8.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica
na lata 2015-2024

I. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2015-2024

Podstawą do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2012, 2013 i 2014 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2014 r.), oraz najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2014. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z projektu budżetu Gminy na 2014 r.

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

Dochody bieżące

Przy szacowaniu dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

Wpływy dochodów zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzą wszystkie rodzaje podatków, opłat lokalnych, dotacji i subwencji, przyjęto, iż wzrost będzie wynosił 1% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obarczone zbyt wysokim ryzykiem błędu .

Dochody majątkowe

Planowane na rok 2015 dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu stanowią kwotę 1.633.337,00 zł. w tym:

1) zwrot środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji na zrealizowane zadania w 2014 roku w wysokości 1.205.204,00 zł.,

2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn." Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy" w wysokości - 306.333,00 zł. Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00124-6921-UM0700100/14 została podpisana w dniu 27 października 2014 r. Realizacja zadania w I półroczu 2015 roku.

3) wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Siennicy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - 29.800,00 zł.

4) sprzedaż mienia komunalnego oszacowano na kwotę 92.000,00 zł., zgodnie z operatem szacunkowym.

W pozostałych latach prognozy nie planuje się dochodów majątkowych .

II. Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2015-2024

Wydatki bieżące

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto na 2015 rok przewidywane wykonanie 2014 r. Natomiast w pozostałych latach prognozy plan wydatków bieżących planuje się na zbliżonym poziomie tj. zakłada się wzrost ogółem wydatków o 1% w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego, bowiem jest wiele takich zadań, które powinny być zasilone większymi środkami niż w ostatnich latach. W 2015 planuje się podwyżkę wynagrodzeń dla administracji i jednostek organizacyjnych gminy od miesiąca maja 2015 r. o 3% w stosunku do wynagrodzeń z 2014 r. Założenie wzrostu wynagrodzeń w takim czasie wynika z planowania ostrożnościowego, gdyż ostateczne kwoty dotacji i subwencji dla gmin są określane do końca marca danego roku. Należy dodać, że w naszej gminie największy wpływ na poziom dochodów mają:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

2. Część oświatowa subwencji ogólnej

3. Podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Rygor związany z utrzymaniem wydatków bieżących na poziomie nie wyższym od poziomu dochodów bieżących jak także indywidualny wskaźnik zadłużenia dyscyplinuje wydatkowanie środków bieżących i zmusza do oszczędnego gospodarowania. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym obsługę zadłużenia jest nie lada wyczynem. Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia (spłaty odsetek) zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki inwestycyjne

Planowane inwestycje w 2015 r. to zadania przede wszystkim rozpoczęte w 2014 r. oraz zadania współfinansowane środkami unijnymi, oraz zadania realizowane przez sołectwa. Główne inwestycje w 2015 r. m.in.:

1. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy" przy współudziale środków unijnych w planowanej wysokości - 306.333,00 zł. Planowane nakłady - 580.000,00 zł. Termin zakończenia I półrocze 2015r.

2. "Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk" planowane zadanie w wysokości 275.000 zł. w 2015 roku oraz 325.000 zł w 2016 r. Inwestycja w całości pokryta środkami własnymi gminy.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Planowana nadwyżka w latach prognozowanych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie gmina Siennica nie planuje zaciągnięcia kredytów lub pożyczek, a więc nie zostały zaplanowane środki po stronie przychodów.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na 2024 r. Zadłużenie na koniec 2014 roku prognozuje się na kwotę 7.958.892,26 zł. co stanowi 32,59% dochodów ogółem.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie zostały umorzone pożyczki podjęte na zadanie: "Modernizacja SUW w Nowym Zglechowie - 150.000,00 zł z dniem 30.09.2016 r.

"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy" -566.474,70 zł z dniem 14.10.2014 r.

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica" - 69.602,08 zł z dniem 30.06.2014 r.

"Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica - cz. II" - 182.000,00 zł z dniem 27.02.2014 r.

Szczegółowe zestawienie kwoty długu oraz spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zawiera Załącznik Nr 1.

V. Relacje, o których mowa w art. 242-244 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte założenia zapewniają spełnienie wymogów. W okresie objętym prognozą, sytuacja finansowa Gminy Siennica pozwala na spełnienie ustawowych ograniczeń. Aby na bieżąco sprostać wymogom ustawowym konieczne są działania wpływające na obniżenie poziomu spłat zobowiązań poprzez pozyskiwanie dodatkowych dochodów do budżetu, a także ograniczenie wydatków bieżących. W latach 2015-2024 relacja ta nie jest zagrożona.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia

Zgodnie z wykazem Przedsięwzięć do WPF Gminy Siennica na lata 2015-2018 w którym podano szczegółowo cel zadania, limity na lata 2015-2018 i łączny limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »