| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, atr.212 art.214, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 103.817.318.46 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie: 97.484.551,46 zł,

b) majątkowe w kwocie: 6.332.767,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 111.335.715,46 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie: 95.325.598,74 zł,

b) majątkowe w kwocie: 16.010.116,72 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości: 1.602.897,00 zł.

4. Dochody ustalone w ust.1 obejmują plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 7.518.397,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie: 7.518.397,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

a) przychody w kwocie: 9.852.245,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

b) rozchody w kwocie: 2.333.848,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 5.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów,

4. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 620.000 zł,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 555.000 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 255.000 zł,

b) wydatki bieżące na oświatę w wysokości: 300.000 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się dotację udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych do kwoty: 200.000 zł., z wyłączeniem przeniesień między działami , nie powodujących likwidacji planowanego lub wprowadzenia nowego zadania. Upoważnienie dotyczy wyłącznie zadań jednorocznych.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody budżetu na 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 r. Plan dochodów


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 r. Plan wydatków.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 r.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/27/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »