| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 32/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 11 Uchwały budżetowej Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku oraz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta


Jan Grabiec


....................................................

Wicestarosta

Robert Wróbel

....................................................

Członek

Anna Gajewska

....................................................

Członek

Grzegorz Kubalski

....................................................

Członek

Jerzy Zaborowski

....................................................


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/2015
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/2015
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/2015
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej.

1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 60.540,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 14/2015 z dnia 4 marca 2015 r.
z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz zasiłków pogrzebowych.

Zmiany w planie finansowym wydatków w ramach działów, rozdziałów i podziałek klasyfikacji budżetowej na wnioski kierownika referatu Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

1) dział 801 Oświata i wychowanie przesunięcie środków:

a) z planu finansowego Referatu Edukacji do planów finansowych szkół w wysokości 90.000,00 zł w ramach grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność,

- zwiększenie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 19.690,00 zł Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

- zwiększenie w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne - 3.455,00 zł Powiatowy Zespół Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie,

- zwiększenie w rozdziale 80110 Gimnazja - 3.849,00 zł Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie,

- zwiększenie w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne - 6.908,00 zł Powiatowy Zespół Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie,

- zwiększenie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - 23.637,00 zł Liceum Ogólnokształcące
w Legionowie,

- zwiększenie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - 27.971,00 zł, z tego:

? Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie - 13.889,00 zł

? Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku - 14.082,00 zł

- zwiększenie w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 4.490,00 zł Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych jako zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez powiat legionowski w ramach programu pn. "Powiat otwartych szans II",

b) w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie :

- przesunięcie środków w kwocie 14.072,00 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w ramach grupy wydatkowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane środków
w wysokości 11.740,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań środków
w wysokości 2.332,00 zł w celu spełnienia obowiązku wynikającego ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1952),

c) w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku:

- przesunięcie środków w kwocie 44.000,00 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w ramach grupy wydatkowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane środków
w wysokości 34.100,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań środków
w wysokości 7.450,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych środków w wysokości 2.450,00 zł w celu spełnienia obowiązku wynikającego ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952).

2) dział 852 Pomoc społeczna przesunięcie środków:

a) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 4.606,00 zł z grupy wydatkowej świadczenia na rzecz osób fizycznych do grupy wydatkowej wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu małoletniej z terenu powiatu legionowskiego w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w wysokości 14.000,00 zł z grupy wydatkowej wynagrodzenia i składki od nich naliczone do grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla koordynatora pracy z rodziną zatrudnionego na podstawie umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

prawnik i PM kancelarii SWLEX

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »