| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 60.000 zł do wysokości 65.937.713,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 60.000 zł do wysokości 67.047.513,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

14 095 278,00

60 000,00

14 155 278,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

14 068 199,00

60 000,00

14 128 199,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

14 068 199,00

60 000,00

14 128 199,00

Razem:

65 877 713,71

60 000,00

65 937 713,71

Tekst do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 14 listopada 2014 - Plan dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 60.000 zł do wysokości: 65.937.713,71 zł.

Uzasadnienie:

Dział 758 rozdział 75801- dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/24g/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014 r., o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014 do wysokości: 14.128.199 zł. Zwiększenie to wynika z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych.

Burmistrz Miasta
Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 listopada 2014 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

23 438,57

0,00

23 438,57

01030

Izby rolnicze

1 000,00

212,00

1 212,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 000,00

212,00

1 212,00

01095

Pozostała działalność

22 438,57

- 212,00

22 226,57

4300

Zakup usług pozostałych

15 600,00

- 212,00

15 388,00

750

Administracja publiczna

6 436 785,09

0,00

6 436 785,09

75011

Urzędy wojewódzkie

468 500,00

0,00

468 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 350,00

- 2 000,00

32 350,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

2 000,00

7 000,00

801

Oświata i wychowanie

23 291 776,00

60 000,00

23 351 776,00

80101

Szkoły podstawowe

9 711 352,00

106 786,00

9 818 138,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

34 894,00

- 21 420,00

13 474,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 242 309,00

- 15 645,00

6 226 664,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 090 302,00

36 200,00

1 126 502,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

159 000,00

- 3 570,00

155 430,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 640,00

2 521,00

5 161,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 500,00

- 11 190,00

19 310,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

209 794,00

46 570,00

256 364,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

59 773,00

68 835,00

128 608,00

4260

Zakup energii

474 000,00

1 000,00

475 000,00

4270

Zakup usług remontowych

135 500,00

- 2 345,00

133 155,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

7 200,00

- 1 720,00

5 480,00

4300

Zakup usług pozostałych

185 000,00

22 640,00

207 640,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 000,00

85,00

4 085,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

9 650,00

- 2 100,00

7 550,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 300,00

- 26,00

2 274,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

485 266,00

- 12 361,00

472 905,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 700,00

- 688,00

3 012,00

80104

Przedszkola

4 601 283,00

12 609,00

4 613 892,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 169 494,00

15 000,00

3 184 494,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

32 000,00

- 2 566,00

29 434,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

9 660,00

9 660,00

4260

Zakup energii

163 000,00

3 000,00

166 000,00

4270

Zakup usług remontowych

79 500,00

- 10 627,00

68 873,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 540,00

- 1 400,00

5 140,00

4300

Zakup usług pozostałych

48 000,00

12 266,00

60 266,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

201 400,00

- 10 864,00

190 536,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

- 1 860,00

2 140,00

80110

Gimnazja

5 859 736,00

- 4 369,00

5 855 367,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

42 134,00

- 32 700,00

9 434,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 064 289,00

- 8 000,00

4 056 289,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

746 799,00

5 200,00

751 999,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

108 100,00

- 2 500,00

105 600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 600,00

600,00

7 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

98 504,00

29 900,00

128 404,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

27 700,00

15 000,00

42 700,00

4270

Zakup usług remontowych

85 600,00

- 2 000,00

83 600,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 220,00

- 815,00

5 405,00

4300

Zakup usług pozostałych

93 000,00

2 000,00

95 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 200,00

- 200,00

2 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 427,00

- 300,00

7 127,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

240 700,00

- 8 204,00

232 496,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 700,00

- 2 350,00

2 350,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

384 874,00

0,00

384 874,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

26 700,00

- 12 680,00

14 020,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 904,00

3 635,00

18 539,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 031,00

10 240,00

24 271,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

- 240,00

160,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 500,00

- 955,00

3 545,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

110 393,00

- 59 526,00

50 867,00

4300

Zakup usług pozostałych

34 240,00

- 19 850,00

14 390,00

4410

Podróże służbowe krajowe

16 425,00

- 7 400,00

9 025,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

59 728,00

- 32 276,00

27 452,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

151 248,00

4 500,00

155 748,00

4300

Zakup usług pozostałych

151 248,00

4 500,00

155 748,00

852

Pomoc społeczna

12 759 545,98

0,00

12 759 545,98

85202

Domy pomocy społecznej

320 000,00

2 000,00

322 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

320 000,00

2 000,00

322 000,00

85204

Rodziny zastępcze

64 000,00

15 000,00

79 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

64 000,00

15 000,00

79 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 696 764,00

0,00

7 696 764,00

4300

Zakup usług pozostałych

70 000,00

860,00

70 860,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 300,00

- 730,00

1 570,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 200,00

- 130,00

2 070,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

139 975,00

- 2 000,00

137 975,00

3110

Świadczenia społeczne

130 975,00

1 256,00

132 231,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

- 1 756,00

2 244,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

- 1 500,00

3 500,00

85216

Zasiłki stałe

1 183 321,00

- 15 000,00

1 168 321,00

3110

Świadczenia społeczne

1 183 321,00

- 15 000,00

1 168 321,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

363 657,52

0,00

363 657,52

85395

Pozostała działalność

363 657,52

0,00

363 657,52

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 672,23

252,14

54 924,37

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 824,72

13,35

4 838,07

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 397,71

43,39

10 441,10

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

955,53

2,30

957,83

4127

Składki na Fundusz Pracy

1 395,66

- 295,53

1 100,13

4129

Składki na Fundusz Pracy

121,18

- 15,65

105,53

Razem:

66 987 513,71

60 000,00

67 047 513,71

Tekst do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 60.000 zł. do wysokości: 67.047.513,71 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01030, 01095- dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 750 rozdział 75011- dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80114, 80146, 80148- dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/24g/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014 r., o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014 do wysokości: 14.128.199 zł. Zwiększenie to wynika z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych.

2. Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział 852 rozdział 85202, 85204, 85212, 85214, 85216 -dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.25.11.2014 z dnia 14.11.2014 r.

Dział 853 rozdział 85395 -dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.ZPr.24.11.2014 z dnia 14.11.2014 r.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »