| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, które stanowią pomoc de minimis zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352/1 z 24.12.2013 r.).

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pomocy - należy przez to rozumieć zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały;

2) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć:

a) inwestycję polegającą na wybudowaniu budynków lub budowli zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i przeznaczeniu ich do działalności gospodarczej na terenie Gminy Żelechów,

b) inwestycję polegającą na nabyciu:

- gruntów lub ich części,

- budynków, budowli lub ich części, oraz przeznaczeniu ich do działalności gospodarczej na terenie Gminy Żelechów,

3) utworzeniu miejsc pracy - należy przez to rozumieć utworzenie na terenie Gminy Żelechów miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą:

a) powyżej 12 miesięcy - należy rozumieć jako przyrost netto liczby zamieszkałych na terenie Gminy Żelechów pracowników w danym przedsiębiorstwie, w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed zwiększeniem zatrudnienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) poniżej 12 miesięcy - należy rozumieć jako przyrost netto liczby zamieszkałych na terenie Gminy Żelechów pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z okresu obejmującego wszystkie miesiące prowadzenia działalności przed zwiększeniem zatrudnienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Żelechów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku, gdy przedsiębiorca spełni łącznie następujące warunki:

1) zrealizuje nową inwestycję w trakcie roku kalendarzowego, w którym uchwała wejdzie w życie lub w latach następnych, w okresie obowiązywania uchwały;

2) utworzy na terenie Gminy Żelechów miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji w trakcie roku kalendarzowego, w którym uchwała wejdzie w życie lub w latach następnych, w okresie obowiązywania uchwały;

3) utrzyma nową inwestycję i utworzone miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji przez okres wskazany w § 4 ust. 2;

4) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożony zostanie przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i będących we władaniu przedsiębiorcy przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji oraz do przedmiotów opodatkowania powstałych w wyniku dokonania realizacji inwestycji.

4. Miesięczna kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 50 % kwoty należnego podatku obliczonego w skali jednego miesiąca.

§ 4. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 3, przysługuje na okres:

1) 1 roku - w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy;

2) 2 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy;

3) 3 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 20 nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie przysługuje, jeśli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia oraz kolejnych 12 miesięcy.

§ 5. Zwolnienie, o którym mowa w § 3, nie obejmuje:

a) nieruchomości zajętych na stacje paliw, działalność handlową, gastronomiczną i usługi finansowe;

b) podatników posiadających zaległości z jakiegokolwiek tytułu wobec Gminy Żelechów.

§ 6. Pomoc udzielona na podstawie uchwały przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy na zasadach określonych w § 4.

§ 7. 1. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w § 3, jeżeli wartość tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie trzech lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, a w odniesieniu do przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tys. euro brutto.

2. Przy dokonywaniu oceny wniosku o udzielenie pomocy de minimis na podstawie uchwały bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata.

3. Wartość pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

§ 8. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do złożenia:

1) przed utworzeniem nowych miejsc pracy - wniosku zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w terminie 1 miesiąca po utworzeniu nowych miejsc pracy - oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;

4) zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

5) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis; zakres informacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.); załącznik do tego rozporządzenia stanowi formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

6) oświadczenia o utrzymaniu nowej inwestycji i utworzonych miejsc pracy w związku z realizacją tej inwestycji przez okres zwolnienia i co najmniej kolejnych 12 miesięcy.

2. W okresie korzystania z pomocy przedsiębiorca jest zobowiązany do przedkładania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego dokumentów, o których mowa w ust. 1.

3. Na wniosek organu podatkowego przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji i udzielenia informacji niezbędnych do prawidłowego nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy.

4. Jeżeli przedsiębiorca nie załączy do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie nabywa prawa do zwolnienia.

5. Przedsiębiorca traci zwolnienie, jeśli nie przedłoży dokumentacji, o której mowa w ust. 2 lub 3.

§ 9. 1. W przypadku nie spełnienia warunków do udzielenia pomocy, bądź przedłożenia nieprawdziwych informacji, przedsiębiorca traci prawo do korzystania z pomocy, za cały okres zwolnienia, w którym została mu udzielona i jest zobowiązany do zwrotu pomocy wraz z należnymi odsetkami za zwłokę należnymi od ustawowych terminów płatności podatku.

2. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy udzielonej na podstawie uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość, staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami za zwłokę należnymi od ustawowych terminów płatności podatku.

3. Prawo do zwolnienia wygasa:

1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości;

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;

4) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości objętych zwolnieniem od podatku od nieruchomości;

5) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z jakiegokolwiek tytułu wobec Gminy Żelechów.

4. Przedsiębiorca, któremu udzielono pomocy na podstawie uchwały, jest zobowiązany powiadomić pisemnie Gminę Żelechów o utracie warunków udzielenia pomocy lub o zmianie mającej wpływ na wielkość udzielonej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących te utratę lub zmianę, pod rygorem utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały jego okres.

§ 10. Zwolnienie, o którym mowa w § 3, może być przyznane najwyżej jeden raz.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 12. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie


Jacek Sławomir Bogusz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/2015
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

.......................................................................................

(adres)

....................................................................................

Burmistrz Żelechowa

ul. Piłsudskiego 47

08-430 Żelechów

Wniosek

Na podstawie Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji wnoszę o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestracyjnym

Forma prawna prowadzonej działalności (właściwe zaznaczyć)

? osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
? spółka cywilna
? spółka jawna
? spółka partnerska
? spółka komandytowa
? spółka komandytowo-akcyjna
? spółdzielnia
? spółka z o.o.
? spółka akcyjna
? inna forma prawna (jaka).............................................

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)

REGON

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS lub w rejestrze ewidencji gospodarczej

Adres siedziby
(ulica, nr domu, kod, miejscowość)

Gmina

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby)

Telefon i faks

E-mail

Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy

Kwota pomocy publicznej o charakterze de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

euro

Rodzaj działalności
(kod PKD lub EKD oraz opis)

1. Data rozpoczęcia prowadzenia działalności na terenie Gminy Żelechów........................

2. Średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
u przedsiębiorcy wynosi* ……………..

3. Aktualna liczba pracowników, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z podatku
od nieruchomości wynosi ………, a po zatrudnieniu dodatkowych osób, wyniesie………....

.....………………….........................................................................................

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)(miejscowość, data)

* w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy - średnie
zatrudnienie z okresu działalności przedsiębiorcy.


........................................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

.......................................................................................

(adres)

II. DANE DOTYCZĄCE UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

1. Liczba planowanych do zatrudnienia osób, zamieszkałych na terenie Gminy Żelechów, z podaniem daty zatrudnienia, miejsca i rodzaju zadań wykonywanych, z podziałem na stanowiska pracy.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.Lp


Data
zatrudnienia


Okres zatrudnienia


Stanowisko

Przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników
w tym:

Przewidywana pomoc na zatrudnienie nowych pracowników
z innych źródeł publicznych

Ogółem

Wynagrodzenie brutto

Obowiązkowe składki związane
z zatrudnieniem


Razem

3. Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z Urzędem Miejskim w Żelechowie: ...........................................................................................................................................................

Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej);

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;

3) kserokopię deklaracji ZUS-DRA z ostatnich 12 -tu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, a w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy - średnie zatrudnienie z okresu działalności przedsiębiorcy;

4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn, zm.)

5) zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 kodeksu karnego) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

………………………………..………………………………

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)(miejscowość, data)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/2015
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

........................................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

............................................................

.........................................................................................................................

(adres)(miejscowość, data)

Oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, na podstawie
Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 533 ze zm.) oświadczam, że spełniam warunki do zwolnienia, o których mowa w § 3 Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji, to jest utworzonych zostało ……… nowych(e) miejsc pracy, co potwierdzam załączonymi kserokopiami umów o pracę;Lp


Data
zatrudnienia


Okres zatrudnienia


Stanowisko

Przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników
W tym:

Przewidywana pomoc na zatrudnienie nowych pracowników
z innych źródeł publicznych

Ogółem

Wynagrodzenie brutto

Obowiązkowe składki związane
z zatrudnieniem

.....………………….............................................................................

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)(miejscowość, data)


........................................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

.......................................................................................

(adres)

OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 533 ze zm.)*

oświadczam, że

zalegam/ nie zalegam* w stosunku do Gminy Żelechów z zapłatą podatków lub innych należności pieniężnych, w tym także tych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

.....…………………............................................................................

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)(miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »