| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/57/2015 Rady Gminy Zakroczym

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r. poz.594 z póź.zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 1, 2b, 2c, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tj. Dz. U 2013r., poz. 827, z póź. zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Zakroczym."

§ 2. W załączniku nr 1 uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega § 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie : "Jeżeli faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu jest większa niż liczba uczniów zgłoszonych we wniosku o przyznanie dotacji, dotacja miesięczna będzie przysługiwała na rzeczywistą liczbę uczniów na podstawie złożonej comiesięcznie informacji o której mowa w § 5 ust. 1 uchwały."

§ 3. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Osoba, organ prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany informować Burmistrza Gminy o aktualnej liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca."

§ 4. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym zmianie ulega § 5 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "Informację o której mowa w ust. 1, na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały wraz z załączoną listą dzieci z ich adresami i datami urodzenia, należy złożyć do dnia 10 każdego miesiąca."

§ 5. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie : "Osoba (organ) prowadzący niepubliczne przedszkole ma obowiązek sporządzić i przedłożyć Burmistrzowi Gminy sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały w następujących terminach: a. sprawozdanie półroczne do 15 lipca roku, na który została udzielona dotacja, b. sprawozdanie roczne do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja."

§ 6. W załączniku nr 1 uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie : " Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały przez osoby prowadzące placówki wymienione w § 1, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji."

§ 7. W załączniku nr 3 uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega Termin składania informacji do organu udzielającego dotacji do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 8. Pozostałe zapisy Uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 10. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/57/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.

§ 1. 1. Dotacje z budżetu Gminy Zakroczym przysługują przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Zakroczym.

2. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

3. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

4. Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w całości lub w części podlegają zwrotowi na konto Gminy Zakroczym w terminie do 31 stycznia następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

5. Środki wykorzystane niezgodnie z cechami i zasadami określonymi w § 1 ust. 2 i 3 podlegają w całości zwrotowi na konto Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności.

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały przez osoby prowadzące placówki wymienione w § 1, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Do wniosku należy dołączyć imienną listę uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola oraz kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej.

3. Niezachowanie wymogów określonych w § 2 jest równoznaczne z nie zaplanowaniem kwoty dotacji w budżecie Gminy z odmową jej przyznania.

§ 3. 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Zakroczym.

2. Wydatki bieżące określone w ust. 1 nie obejmują wydatków na: inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na remonty.

3. Jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Zakroczym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 4. 1. Wysokość dotacji w budżecie Gminy ustala się oddzielnie dla każdego przedszkola na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę uczniów zgłoszonych w terminie określonym w § 2 ust. 1

2. Wysokość dotacji należnej niepublicznemu przedszkolu na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów i stawki miesięcznej na jednego ucznia.

3. Jeżeli faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu jest większa niż liczba uczniów zgłoszonych we wniosku o przyznanie dotacji, dotacja miesięczna będzie przysługiwała na rzeczywistą liczbę uczniów na podstawie comiesięcznie złożonej informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 uchwały.

4. W przypadku zmniejszenia się rzeczywistej liczby uczniów w stosunku do planowanej liczby uczniów miesięczna kwota dotacji zostanie odpowiednio zmniejszona.

5. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy niepublicznego przedszkola.

§ 5. 1. Osoba, organ prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany informować Burmistrza Gminy o aktualnej liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca.

2. Informację o której mowa w ust. 1, na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały wraz z załączoną listą dzieci z ich adresami i datami urodzenia, należy złożyć do dnia 10 każdego miesiąca.

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Burmistrz Gminy wstrzymuje wykonanie dotacji.

§ 6. 1. Osoba (organ) prowadzący niepubliczne przedszkole ma obowiązek sporządzić i przedłożyć Burmistrzowi Gminy sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały w następujących terminach:

a. Sprawozdanie półroczne do 15 lipca roku, na który została udzielona dotacja,

b. Sprawozdanie roczne do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja.

2. Wraz z rozliczeniem należy przedłożyć kserokopie list obecności dzieci oraz kserokopie dowodów potwierdzających poniesione wydatki.

3. Niewypełnienie obowiązków określonych w ust. 1 i 2 spowoduje wstrzymanie wypłaty dotacji za następujące miesiące.

§ 7. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkole w sposób określony w § 1, podlega kontroli. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

2. Osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do niepublicznego przedszkola oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej związanej z przebiegiem nauczania.

§ 8. W przypadku likwidacji niepublicznego przedszkola osoba/organ zobowiązana jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w terminie 3 miesięcy od likwidacji.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/57/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 czerwca 2015 r.

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(pełna nazwa i adres organu

prowadzącego niepubliczne

przedszkole)

Burmistrz

Gminy Zakroczym

ul. Warszawska 7

05-170 Zakroczym

Wniosek o udzielenie dotacji

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok …………… dla …………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................

(nazwa i adres przedszkola)

prowadzonego przez ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

1. Przedszkole jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Gminy Zakroczym - zaświadczenie nr ................................... z dnia ...................................................................................

2. Planowana liczba wychowanków od 1 stycznia do 30 czerwca: .............................................................

3. Planowana liczba wychowanków od 1 lipca do 31 sierpnia: ...................................................................

4. Planowana liczba wychowanków od 1 września do 31 grudnia: ...........................................................

5. Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy:

- nazwa i adres przedszkola .................................................................................................................

- nazwa i adres banku .........................................................................................................................

- numer rachunku bankowego ............................................................................................................

..............................................................................

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania

organu prowadzącego

Pouczenie: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/57/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 czerwca 2015 r.

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(pełna nazwa i adres organu

prowadzącego niepubliczne

przedszkole)

Informacja o liczbie wychowanków
stanowiąca podstawę rozliczenia dotacji
w roku …………….

Wyszczególnienie

za miesiąc

………………………

od początku roku

do końca miesiąca

……………………………..

średnia liczba

wychowanków

Świadoma odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (DZ. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za podanie danych niezgodnych z prawdą, poświadczam zgodność danych ze stanem faktycznym i posiadaną dokumentacją placówki.

……………………………………………………………………

(miejscowość, data)(podpis i pieczęć organu prowadzącego przedszkole)

Termin składania informacji

do organu udzielającego dotacji

1. do 10 dnia każdego miesiąca

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/57/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 czerwca 2015 r.

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(pełna nazwa i adres organu

prowadzącego niepubliczne

przedszkole)

Rozliczenie przyznanej dotacji
dla niepublicznego przedszkola
za miesiące ……………………………

Udzielono dotacji w kwocie złotych ………………………………………………...........................

z przeznaczeniem na ……………………………………………………………………....................

Liczba wychowanków w przedszkolu

miesiąc

liczba wychowanków

uwagi

razem:

………………………………………………………………

(miejscowość, data)(podpis i pieczęć organuprowadzącego przedszkole)

Termin składania informacji

do organu udzielającego dotacji

do 15 lipca roku, na który została udzielona dotacja - sprawozdanie półroczne

do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja - sprawozdanie roczne

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Uzasadnienie

Zmiana uchwały wynika z błędów formalnych, które dotyczą nieprawidłowego ponumerowania załączników stanowiących integralną część uchwały nr XXVXI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym. Ponadto w przedmiotowej uchwale dokonano zmiany brzmienia § 1 oraz dodano wg. kolejności § 6, § 7 zaś § 6 stał się § 8, § 7 stał się § 9, zaś § 8 stał się § 10. Poza tym dostosowano treść uchwały do obowiązujących przepisów prawa.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »