| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/125/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 28 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 589/XLVIII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Góra Kalwaria (Dz. Urz. Nr 191 poz. 5230) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Za szczególne zasługi dla Gminy Góra Kalwaria, Rada Miejska może wyróżnić Medalem Honorowym Góry Kalwarii.";

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Regulamin określający cel ustanowienia Medalu Honorowego Góry Kalwarii oraz zasady i tryb jego przyznawania zostaną wskazane w odrębnej uchwale w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Góry Kalwarii.";

3) skreśla się §7 - §10.

4) w § 11 w ust. 2 i 3 skreśla się słowa "i kontrolnym".

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

1. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach rady.

2. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach rady za zgodą przewodniczącego, bez prawa do udziału w głosowaniu.

3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może otrzymywać dietę w wysokości określonej przez Radę w odrębnej uchwale.";

6) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Zasady oraz tryb przeprowadzania referendum są określone odrębnymi przepisami prawa.";

7) w § 20 w ust. 6 skreśla się słowa "niezwłocznie po zasygnalizowaniu takiej potrzeby przez pracowników biura rady" a przecinek po słowie "burmistrz" zastępuje się kropką.

8) w § 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Za zapewnienie dostępu do przedmiotowych dokumentów oraz przestrzeganie przepisów ustaw ograniczających jawność odpowiedzialny jest burmistrz.";

9) § 22 otrzymuje brzmienie:

Do właściwości rady należą sprawy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw.";

10) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący wykonuje inne zadania określone ustawą lub statutem.";

11) w § 23 w ust. 1 skreśla się pkt. 6 i 7.

12) Tytuł V otrzymuje brzmienie: "TYTUŁ V INFORMACJA PUBLICZNA"

§ 47. 1. Dokumenty zawierające informację publiczną, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), udostępnia:

1) Burmistrz lub osoba przez niego wskazana - jeżeli dotyczą zadań wykonywanych na poziomie gminy;

2) kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego wskazana - jeżeli dotyczą zadań wykonywanych przez tę jednostkę.

2. Dokumenty do wglądu udostępnia się na miejscu, w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy lub jednostki organizacyjnej, w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej.

3. Prawo wglądu do dokumentów, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności możliwość: zapoznania się z treścią dokumentów, sporządzenia notatek, uzyskania wyciągu, odpisu bądź kopii, w tym kopii elektronicznej."

13) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalonego na rok budżetowy.";

14) w wykazie załączników do statutu, w pozycji 4 w brzmieniu "Wzór herbu i chorągwi miasta Góra Kalwaria" słowo "chorągwi" zastępuje się słowem "flagi".

15) w wykazie załączników do statutu, skreśla się załącznik nr 5 "Zasady i tryb nadawania godności "honorowego Obywatela Góry Kalwarii".

§ 2. W załączniku nr 2 do Statutu Gminy Góra Kalwaria "REGULAMIN PRACY RADY" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz uroczystych. Sesje uroczyste organizowane są dla nadania szczególnie uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic, ważnych z punktu widzenia państwowości polskiej oraz uroczystości lokalnych i ponadlokalnych.";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Sesje przygotowuje przewodniczący rady.";

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

O terminie, miejscu i porządku obrad sesji Przewodniczący zawiadamia radnych, co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienia, projekty, dokumenty i inne materiały związane z wykonywaniem mandatu radnego przekazuje się radnym drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich treścią.";

4) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a - 3c w brzmieniu:

Na indywidualny wniosek radnego materiały, zawiadomienia, projekty uchwał i inne materiały związane z wykonywaniem mandatu radnego mogą być dostarczane w wersji dokumentów papierowych.

3b. Oryginałami projektów uchwał dysponuje przewodniczący danej komisji podczas jej posiedzenia.

3c. O sesji nadzwyczajnej powiadamia się radnych co najmniej 1 dzień przed dniem rozpoczęcia sesji.";

5) w § 5 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

grupa minimum 500 mieszkańców gminy, wpisanych do stałego rejestru wyborców, o którym mowa w art.18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn.zm.).";

6) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

1. W przypadku podmiotu określonego w § 5 ust. 1 pkt 5 obowiązują zasady określone w § 5 ust. 2, 4, 5, 6, 8 a ponadto:

1) lista mieszkańców popierających przedkładany projekt winna zawierać imię, nazwisko, adres, numer PESEL i własnoręczny podpis każdego z projektodawców;

2) na każdej stronie listy winna być umieszczona informacja o projekcie uchwały, którego podpisy dotyczą;

3) winna być wskazana osoba upoważniona przez projektodawców do kontaktu z radą w sprawie przedkładanego projektu uchwały, w tym do wprowadzania w nim autopoprawek;

4) projektowi takiemu przewodniczący rady nie nadaje biegu, jeżeli analiza prawna lub finansowa wykaże, że:

a) przedmiot proponowanej regulacji nie pozostaje w kompetencji rady lub jest niezgodny
z obowiązującym prawem,

b) projekty uchwał dotyczące zobowiązań finansowych nie wskazują źródeł dochodów,
z których zobowiązania te zostaną pokryte,

c) projekt nie uzyskał poparcia wymaganej liczby mieszkańców.

2. W terminie 14 dni od daty złożenia projektu uchwały przewodniczący rady kieruje projekt do
radcy prawnego celem jego zaopiniowania pod względem formalno-prawnym.

3. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń przez radcę prawnego, przewodniczący rady kieruje
projekt do burmistrza celem zweryfikowania rzeczywistej liczby mieszkańców udzielających poparcia,
w tym danych osobowych zawartych w wykazie mieszkańców.

4. Burmistrz w terminie 21 dni przekazuje w formie pisemnej przewodniczącemu rady informację z wynikami dokonanej weryfikacji.

5. Przewodniczący rady kieruje projekt uchwały do zaopiniowania przez komisje rady.

6. Po zakończeniu prac komisji projekt uchwały trafia pod obrady rady.

7. Projekt zostaje rozpatrzony nie później niż w terminie 2 miesięcy od jego złożenia.";

7) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy zawierające informacje niejawne, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228 ze zm.) jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.";

8) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Poza przypadkiem określonym w ust. 1, ograniczenia jawności obrad sesji mogą wynikać jedynie
z innych ustaw.";

9) w § 14 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej i uroczystej może nie zawierać spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 5 i 6.";

10) w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

3a Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 5 minut.";

11) w § 15 w ust. 4 po pkt b) dodaje się pkt c) w brzmieniu:

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień istnieje możliwość udzielenia odpowiedzi w terminie 60 dni, po wcześniejszym zawiadomieniu składającego interpelację.";

12) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący przywołuje mówcę do samokontroli używając zwrotu "do rzeczy" jeżeli treść wystąpienia radnego odbiega od tematu, na który miał się wypowiedzieć.";

13) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący przywołuje mówcę do porządku, jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania mówcy w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji.";

14) w § 18 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

Jeżeli przywołanie o którym mowa w ust. 3 nie doszło do skutku lub następuje przekroczenie czasu wypowiedzi radnego, o którym mowa w §15 ust. 3a, przewodniczący może odebrać mówcy głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.";

15) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przebieg sesji jest rejestrowany za pomocą elektronicznych urządzeń do utrwalania dźwięku lub dźwięku i obrazu.";

16) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Do protokołu dołącza się:

1) listę obecności radnych,

2) odrębną listę zaproszonych gości,

3) złożone na piśmie wnioski niewygłoszone przez radnych,

4) inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.";

17) § 38 otrzymuje brzmienie:

1. Głosowanie jawne odbywa się przez:

a) podniesienie ręki lub mandatu albo

b) przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na pulpicie elektronicznego systemu do głosowania.

2. W przypadku gdy głosowanie przy pomocy elektronicznego systemu do głosowania jest niemożliwe, głosowanie jawne odbywa się wyłącznie przez podniesienie ręku lub mandatu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a przewodniczący rady przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b obliczenia głosów w głosowaniu jawnym dokonuje przewodniczący rady za pomocą elektronicznego systemu do głosowania.

5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady.

6. Do przeprowadzenie czynności określonych w ust. 3 - 5 przewodniczący rady może wyznaczyć innego radnego.".

§ 3. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Góra Kalwaria "REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Komisja bada na polecenie rady materiały z kontroli działalności burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy dokonywanych przez inne podmioty i przedkłada radzie wnioski z przeprowadzonego badania.";

2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Komisja na wniosek przewodniczącego rady, rozpatruje skargi złożone na działalność burmistrza, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem zasad określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, przedkładając radzie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
w sprawie przyjęcia lub odrzucenia skargi.";

3) w § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Komisja rozpatruje petycje składane na podstawie ustawy o petycjach.".

§ 4. Załącznik nr 4 "WZÓR HERBU I CHORĄGWI MIASTA GÓRA KALWARIA" otrzymuje brzmienie: " WZÓR HERBU I FLAGI MIASTA GÓRA KALWARIA"

§ 5. W załączniku nr 4 do Statutu Gminy Góra Kalwaria wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Herbem miasta Góry Kalwarii jest złoty krzyż równoramienny w błękitnym polu. Na przecięciu linii krzyża znajduje się złote serce przebite czterema ułożonymi w gwiazdę, żelaznymi gwoździami ćwiekowymi. U stóp krzyża umieszczony jest - w kolorze bieli - element stanowiący wyobrażenie ziemi, pagórka lub góry, w porze zimowej. Ponad wzniesieniem, u podnóża krzyża, znajduje się złote, promieniste słońce, ponad krzyżem, na przedłużeniu ramienia pionowego - półksiężyc w kolorze złotym.

2) po pkt.1 dodaje się pkt.1a - 1c w brzmieniu:

1a. Herb dla miasta zaprojektował biskup Stefan Wierzbowski, a miastu nadał go w 1670 roku król Michał Korybut Wiśniowiecki.

1b. Symbolika poszczególnych elementów herbu:

Księżyc i Słońce - ciała niebieskie będące świadkami domniemanego wydarzenia, tzn. wizji krzyża na firmamencie nieba, nad wsią Góra 26 grudnia 1667 roku. To również symbole dnia i nocy. Obecne przy krzyżu wskazują na to, że w każdym czasie i o każdej porze należy wielbić krzyż, uznawać go i czcić, zwłaszcza w Nowej Jerozolimie.

Krzyż - znak Zbawienia dokonanego przez mękę i śmierć na Krzyżu, oraz Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Serce przedstawione z wbitymi czterema gwoźdźmi - uosobienie Jezusa Chrystusa - Zbawiciela; symbol miłości zbawczej i ofiarnej.

Ziemia jako pagórki i wzniesienia - to przede wszystkim znak Góry, miejscowości nad Wisłą oraz wzniesienia zwanego Kalwarią, gdzie stał Kościół Świętego Krzyża. To również symbol Ziemi Czerskiej i Ziemi Mazowieckiej.

1c. Barwny wzór herbu przedstawia poniższy rysunek:

infoRgrafika

W herbie należy stosować następujące nasycenie barw:

a) Złoto (zastąpione kolorem żółtym): cyjan 0%, magenta 15%, yellow 100%, karbon 0%

b) Srebro (zastąpione kolorem białym): cyjan 0%, magenta 0%, yellow 0%, karbon 0%

c) Niebieski: cyjan 75%, magenta 30%, yellow 0%, karbon 0%

3) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Flaga Góry Kalwarii składa się z dwóch stref, górnej złotej i dolnej błękitnej, pośrodku których umieszcza się dwa pasy srebrny i czerwony, o szerokości 1/9 każdej ze stref.";

4) po pkt.2 dodaje się pkt.2a w brzmieniu:

Barwny wzór flagi przedstawia poniższy rysunek:";

infoRgrafika

5) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Zarówno w herbie jak i we fladze złoto można zastąpić barwą żółtą, srebro - białą.";

6) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

Herb wykonany w metalu, barwnie emaliowany stanowi oznakę członka rady miejskiej. Oznaka, winna być noszona poprzez jej wpięcie (przy pomocy śrubki i nakrętki umieszczonej na odwrocie oznaki) w klapę ubrania, a na ubraniach będących mundurem - na klapce lewej kieszeni. Przewodniczący i burmistrz noszą ceremonialny herb wykonany w metalu, w posrebrzonym lub oksydowanym i barwnie emaliowanym na łańcuchu zawieszonym na szyi podczas uroczystości miejskich a ponadto, przewodniczący rady w czasie obrad gdy rada występuje in gremio.";

7) w pkt. 6, 7, 8, 8, 10 i 12 słowo "chorągiew" zastępuje się słowem "flaga"

8) po pkt.12 dodaje się pkt.13 w brzmieniu:

Jeżeli dodana zostaje jeszcze jedna flaga, np. Unii Europejskiej, wówczas kolejność prezentowania weksyliów zmienia się. Na najważniejszym środkowym miejscu umieszczona zostaje flaga państwowa, na prawo od niej umieszcza się flagę Góry Kalwarii, a na lewo - inną flagę.".

§ 6. Uchyla się załącznik nr 5 do Statutu Gminy Góra Kalwaria "Zasady i tryb nadawania godności Honorowego Obywatela Góry Kalwarii".

§ 7. Załącznik nr 6 do Statutu Gminy Góra Kalwaria "Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych" otrzymuje brzmienie określone, w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 do Statutu Gminy Góra Kalwaria "Wykaz jednostek pomocniczych w gminie Góra Kalwaria" otrzymuje brzmienie określone, w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry Kalwarii.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Nadstawny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 października 2015 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GÓRA KALWARIA

1. Administracja Budynków Komunalnych;

2. Ośrodek Pomocy Społecznej;

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii;

4. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych;

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii

w skład, którego wchodzi:

- Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Zygmunta Sajny w Górze Kalwarii,

- Gimnazjum w Górze Kalwarii;

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii im. Księcia Janusza;

7. Zespół Szkół w Coniewie,

w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie,

- Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Coniewie;

8. Zespół Szkół w Baniosze,

w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa im. Franciszka Zubrzyckiego w Baniosze,

- Gimnazjum w Baniosze;

9. Zespół Szkół w Brześcach,

w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześcach,

- Gimnazjum im. Orła Białego w Brześcach;

10. Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach;

11. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku;

12. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Czachówku;

13. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku;

14. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu;

15. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kątach,

w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa im. Bł. O. Stanisława Papczyńskiego w Kątach;

- Przedszkole w Kątach;

16. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii;

17. Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii;

18. Przedszkole Samorządowe w Wilczynku;

19. Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.;

20. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;

21. Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - instytucja kultury;

22. Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii - instytucja kultury.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/125/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 października 2015 r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GÓRA KALWARIA

1. Sołectwo Baniocha - wieś obejmujące prawą część miejscowości Baniocha od drogi biegnącej z Góry Kalwarii do Piaseczna;

2. Sołectwo Baniocha - osiedle, obejmujące lewą część miejscowości Baniocha od drogi biegnącej z Góry Kalwarii do Piaseczna;

3. Sołectwo Brześce;

4. Sołectwo Brzumin - obejmujące wsie: Burzumin, Kępę Radwankowską Ostrówik, Borki;

5. Sołectwo Buczynów - obejmujące wsie: Buczynów i Aleksandrów;

6. Sołectwo Cendrowice;

7. Sołectwo Coniew

8. Sołectwo Czachówek - obejmujące wsie: Czachówek i Julianów;

9. Sołectwo Czaplin;

10. Sołectwo Czaplinek;

11. Sołectwo Czarny Las;

12. Sołectwo Czersk;

13. Sołectwo Dębówka;

14. Sołectwo Dobiesz;

15. Sołectwo Karolina;

16. Sołectwo Kąty;

17. Sołectwo Królewski Las;

18. Sołectwo Krzaki Czaplinkowskie;

19. Sołectwo Linin - wieś bez mieszkańców zamieszkałych w budynkach mieszkalnych nr 31, 32, 33;

20. Osiedle Linin - obejmuje mieszkańców zamieszkałych w budynkach mieszkalnych nr 31, 32, 33;

21. Sołectwo Łubna;

22. Sołectwo Mikówiec;

23. Sołectwo Moczydłów;

24. Sołectwo Obręb;

25. Sołectwo Pęcław;

26. Sołectwo Podgóra;

27. Sołectwo Podłęcze;

28. Sołectwo Podosowa;

29. Sołectwo Potycz;

30. Sołectwo Sierzchów - obejmujące wieś Sierzchów i Ługówkę;

31. Sołectwo Sobików;

32. Sołectwo Solec;

33. Sołectwo Szymanów;

34. Sołectwo Tomice;

35. Sołectwo Wincentów;

36. Sołectwo Wojciechowice;

37. Sołectwo Wólka Dworska;

38. Sołectwo Wólka Załęska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »