| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/168/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na prowadzenie szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty inne niż Gmina oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Podstawą obliczania miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Gminy Ożarów Mazowiecki wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do niej w trakcie roku budżetowego oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki, otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Niepubliczne przedszkola, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Ożarów Mazowiecki, pomniejszonycho opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

3. Niepubliczne przedszkola, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2 otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na każdego wychowanka objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Ożarów Mazowiecki, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

5. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 4 otrzymują na każdego wychowanka objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki dotację w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Ożarów Mazowiecki, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

6. Przedszkolom publicznym, o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Ożarów Mazowiecki, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

7. Szkołom publicznym, o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja na każdego ucznia z budżetu Gminy w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

8. Szkołom publicznym, o których mowa w ust. 7 przysługuje dotacja na każdego ucznia oddziału przedszkolnego w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Dotacja z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na ucznia niepełnosprawnego niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola oraz innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 4. 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

2. Niepubliczne przedszkola, inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz niepubliczne szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej, złożony organowi właściwemu do udzielenia dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Osoba, o której mowa w ust 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

3. Placówki, które otrzymały dotacje z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki, składają w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów z tym, że za miesiąc grudzień w terminie do 5 grudnia. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji miesięcznej określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

4. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 3 zwiększającej bądź zmniejszającej liczbę uczniów, niezwłocznie po stwierdzeniu zmiany liczby uczniów.

5. Miesięczna kwota dotacji jest obliczana na podstawie informacji, o której mowa w ust. 3 i przekazywana na wskazany rachunek bankowy.

6. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że rata za grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy wskazany w załączniku nr 1 do uchwały.

Rozdział 4.
Tryb rozliczenia dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 6. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, który otrzymał dotacje z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki sporządza rozliczenie kwartalne z wykorzystania otrzymanej dotacji w terminie do 15 dnia następnego kwartału - załącznik nr 4 do uchwały, a roczne do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, na który została przyznana dotacja - załącznik nr 3 do uchwały.

2. Organ dotujący ma prawo żądać wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

3. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego jest zobowiązany nie później niż w dniu zakończenia działalności sporządzić rozliczenie dotacji, obejmujące okres od 1 stycznia do dnia zakończenia działalności.

4. Przyznana dotacja winna być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

5. Środki przekazane w ramach dotacji, niewykorzystane w całości w okresie, na który została udzielona dotacja, bądź zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w przepisach ustawy o systemie oświaty, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości wykorzystania dotacji oraz w miarę potrzeb kontroli doraźnej.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność liczby uczniów wykazanej w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 3 z rozliczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 1 ze stanem faktycznym;

2) wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w ustawie o systemie oświaty i ustawie o finansach publicznych.

3. Osoby upoważnione przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego mogą dokonywać kontroli w szkołach, przedszkolach, oraz innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty inne niż Gmina.

4. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

5. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

6. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

7. Kontrolowany udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób uporządkowany, a także udziela informacji i wyjaśnień.

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który podpisywany jest przez osoby kontrolujące i osobę reprezentującą podmiot kontrolowany.

9. Jeżeli osoba reprezentująca podmiot kontrolowany odmawia podpisania protokołu to osoby kontrolujące czynią w nim adnotacje o odmowie podpisania protokołu.

10. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sformułowania wniosków pokontrolnych oraz wszczęcia procedury zwrotu dotacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

11. Osoba reprezentująca podmiot kontrolowany może zgłosić Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu, bądź od dnia odmowy podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr LIV/530/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/168/15
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/168/15
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/168/15
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/168/15
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »