| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Gminy Stanisławów

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Stanisławów prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 2. Dotacje z budżetu Gminy Stanisławów przysługują:

1) ) niepublicznym przedszkolom w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

2) innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego: niepublicznym punktom przedszkolnym i zespołom wychowania przedszkolnego, w wysokości równej 40 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

3) na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, pod warunkiem że organ prowadzący przedstawi gminie informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego jednostkę organizacyjną złożonego do Wójta Gminy Stanisławów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja zostanie udzielona, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku prowadzenia kilku jednostek organizacyjnych przez ten sam organ prowadzący, wniosek o którym mowa w ust. 1 należy złożyć odrębnie dla każdej jednostki.

§ 4. Organ prowadzący zobowiązany jest do:

1) Przekazywania opinii lub orzeczenia wydane w trybie art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

2) Składania oświadczenia o aktualnym miejscu zamieszkania dziecka, wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziecka stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3) Składania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do organu dotującego, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów ustalonej, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Na podstawie informacji pisemnej organ dotujący ustala wysokość dotacji na dany miesiąc, jeżeli organ prowadzący prowadzi kilka jednostek to informację o liczbie uczniów sporządza dla każdej jednostki oddzielne.

4) Składania do Wójta Gminy Stanisławów, w terminie do dnia 30 stycznia następnego roku, rocznego rozliczenia z otrzymanych dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, rozliczenie roczne dla każdej jednostki sporządzamy oddzielnie.

§ 5. 1. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, przekazywane są w 12 miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy , z tym że dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest do dnia 15 grudnia.

2. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 6. 1. Organ dotujący może kontrolować prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych w informacjach, o których mowa w § 4 pkt. 3, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji.

2) wykorzystanie dotacji przyznanej organowi prowadzącemu, zgodnie z art. 90 ust. 3d

ustawy.

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia, o którym mowa w § 4 pkt. 4, z dokumentacjąorganizacyjną i finansową.

2. Kontrolę, o której mowa w ust.1, przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Stanisławów.

3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez Wójta Gminy mają prawo wstępu do organów dotowanych oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić organ prowadzący o planowanym terminie kontroli na siedem dni przed planowaną kontrolą w formie pisemnej lub telefonicznej.

§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany.

2. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie 7 dni od jego otrzymania złożyć pisemne wyjaśnienie odmowy.

3. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 9. Traci moc uchwała nr XIV/78/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stanisławów, ze zmianami.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Elżbieta Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała, zostaje podjęta przez Radę Gminy Stanisławów w związku ze zmianą przepisów gdzie zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie art.90 ust.4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015r. utracą moc po dniu 31 grudnia 2015r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »