| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/70/15 Rady Gminy w Regiminie

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Regimin

Na podstawie art.20 e ust. 3, 4 i 7 oraz art.20 zf ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Regimin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z przyznaną im liczbą punktów oraz wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania kryteriów przez kandydata.

§ 2. 1. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi szkoła dysponuje, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z uwzględnieniem następujących kryteriów oraz przyznanej im liczby punktów:

1) Kandydat uczęszcza do oddziału wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym lub zespole szkół, w którym przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne - 5 punktów,

2) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole / zespole szkół w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 4 punkty,

3) Kandydat zamieszkuje w obwodach innych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin - 3 punkty,

4) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 punkty.

5) Miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie gminy Regimin - 1 punkt.

2. W celu wykazania spełniania kryteriów z ust. 1 rodzice dziecka - opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć dokumenty:

1) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły,

2) oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka,

3) oświadczenie o miejscu zamieszkaniakrewnych dziecka (babcia, dziadek),

4) zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych.

§ 3. 1. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie uczniów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi szkoła dysponuje, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z uwzględnieniem następujących kryteriów oraz przyznanej nim liczby punktów:

1) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - maksymalnie 60 punktów liczone łącznie dla trzech części egzaminów,

2) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody i języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów,

3) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole / zespole szkół w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 10 punktów,

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 punktów,

5) ocena zachowania - maksymalnie 5 punktów,

6) w roku szkolnym, w którym przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne kandydat uczęszcza do klasy szóstej szkoły podstawowej funkcjonującej w zespole szkół - 10 punktów,

7) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 punkty.

2. Sposób przeliczania na punkty ocen, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 przedstawia się następująco:

1) ocena celująca - 6 punktów;

2) ocena bardzo dobra - 5 punktów;

3) ocena dobra - 4 punkty;

4) ocena dostateczna - 3 punkty;

5) ocena dopuszczająca - 2 punkty;

3. Sposób przeliczania na punkty wyników sprawdzianu, o którym mowa w ust.1 pkt.2 dotyczy każdego zakresu sprawdzianu osobno i przedstawia się następująco:

1) wynik mieszczący się w przedziale 91% - 100% - 20 punktów;

2) wynik mieszczący się w przedziale 81% - 90% - 18 punktów;

3) wynik mieszczący się w przedziale 71% - 80% - 15 punktów;

4) wynik mieszczący się w przedziale 61% - 70% - 10 punktów;

5) wynik mieszczący się w przedziale 51% - 60% - 5 punktów;

6) wynik mieszczący się w przedziale poniżej 50% - 0 punktów;

4. Sposób przeliczania oceny z zachowania, o której mowa w ust. 1 pkt 4 przedstawia się następująco:

1) zachowanie wzorowe - 5 punktów

2) zachowanie bardzo dobre- 4 punkty

3) zachowanie dobre- 3 punkty

4) zachowanie poprawne - 1 punkt

5) zachowanie nieodpowiednie i naganne- 0 punktów

5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w ust.1 są:

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2) zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ;

3) oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły,

4) oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka (babcia, dziadek).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regimin.

§ 5. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Zabiegałowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »