| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 67/XI/2015 Rady Gminy Zawidz

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grąbiec, Żytowo, Jeżewo, Kęsice, Makomazy, Ostrowy, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Majki Małe, Słupia, Gutowo Górki, Gołocin, Chabowo Świniary, Szumanie, Mańkowo, Kosmaczewo, Kowalewo Nowe w gminie Zawidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zgodnie z uchwałą Nr 145/XXVI/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grąbiec, Żytowo, Jeżewo, Kęsice, Makomazy, Ostrowy, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Majki Małe, Słupia, Gutowo Górki, Gołocin, Chabowo Świniary, Szumanie, Mańkowo, Kosmaczewo, Kowalewo Nowe w gminie Zawidz oraz stwierdzając, że przedmiotowa uchwała nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz, przyjętego uchwałą nr 60/X/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz, Rada Gminy Zawidz uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grąbiec, Żytowo, Jeżewo, Kęsice, Makomazy, Ostrowy, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Majki Małe, Słupia, Gutowo Górki, Gołocin, Chabowo Świniary, Szumanie, Mańkowo, Kosmaczewo, Kowalewo Nowe w gminie Zawidz.

2. Granice obszaru planu określone zostały na rysunku planu, o którym mowa w ust.4 pkt 1, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 2646 ha.

4. Załącznikami do planu, stanowiącymi integralną część tekstu uchwały, są:

1) rysunek planu w skali 1:2 000, stanowiący załączniki Nr 1A-1Ł

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 3.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 2. 1. Plan określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

9) sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) sposób sytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz kolorystykę obiektów budowlanych;

11) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

12) granice terenów tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

13) granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniu znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko.

14) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, tzw. rentę planistyczną, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające określenia ustaleń w zakresie:

1) sposobów zagospodarowania terenów górniczych, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2) kształtowania przestrzeni publicznych;

3) ochrony dóbr kultury współczesnej;

4) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

5) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

6) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

7) pomników zagłady wraz z ich strefami ochronnymi;

8) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

9) terenów zamkniętych i granic ich stref ochronnych;

10) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

11) pokrycia dachów obiektów budowlanych.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole przeznaczenia terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) projektowana podziemna kablowa linia elektroenergetyczna 110 kV;

6) granica stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu (obszarów o dopuszczalnym poziomie hałasu przekraczającym 45 dB w nocy i 55 dB w dzień, z zakazem lokalizacji zabudowy z pomieszczeniami na stały i czasowy pobyt ludzi);

7) zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny (ustalone na podstawie przepisów odrębnych lub inne):

1) granice administracyjne gminy Zawidz;

2) granica obrębów ewidencyjnych;

3) granica użytków ekologicznych;

4) granica obszaru objętego ochroną na podstawie wpisu do Rejestru Zabytków;

5) lokalizacja obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków (z wyjątkiem stanowisk archeologicznych);

6) granica obszaru wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków;

7) lokalizacja stanowisk archeologicznych;

8) przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1400 Jamał;

9) granice strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1400 Jamał;

10) lokalizacja istniejących elektrowni wiatrowych;

11) strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarza;

12) obszary zmeliorowane.

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, do granicy której może być umieszczona naziemna ściana albo fragment ściany budynku lub budowli bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi (ulicy), lasu, rowu, zgodnie z rysunkiem planu;

14) dominancie - należy przez to rozumieć budowlę, która swoimi rozmiarami, głównie wysokością, kształtem bryły lub kolorystyką dominuje w otaczającym krajobrazie;

15) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1. ust. 1;

16) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie w skali 1:2000, stanowiący załączniki nr 1A-1Łdo niniejszej uchwały;

17) terenie funkcjonalnym - należy przez to rozumieć teren o określonym w uchwale przeznaczeniu lub określonym w uchwale sposobie zagospodarowania i zabudowy, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu;

18) usługach - należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi;

19) produkcji - należy przez to rozumieć działalność służącą wytwarzaniu dóbr materialnych metodami przemysłowymi;

20) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego, którego definicję określają przepisy odrębne;

21) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej, wyrażony w procentach;

22) gabarycie - należy przez to rozumieć najwyższą linię poziomu zasadniczej części obiektu budowlanego lub zespołu obiektów budowlanych

2. Pojęcia użyte w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 4. Ustala się następujące zasady dotyczące konstrukcji planu:

23) ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem lub są przypisane odpowiednim oznaczeniom graficznym na rysunku planu;

24) każdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały unikalnym symbolem terenu liczbowo-literowym. Symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu lub klasę drogi, poprzedzająca go liczba oznacza numer kolejnego terenu lub kolejny numer drogi;

25) ustalenia szczegółowe obowiązują dla każdego z terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z oznaczeniem symbolu terenu;

26) ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe planu należy stosować łącznie.

§ 5. Ustala się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone odpowiednio symbolami terenu, zwane dalej terenami funkcjonalnymi zgodnie z rysunkiem planu:

1) U - tereny zabudowy usługowej;

2) UK - tereny zabudowy usługowej - usługi sakralne;

3) P - teren obiektów produkcyjnych;

4) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

5) RM1 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z dopuszczoną funkcją usługową;

6) RM2 - tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

7) RM3 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

8) IE - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

9) IG - tereny infrastruktury technicznej - gazownictwa;

10) R - tereny rolnicze;

11) RW - tereny rolnicze z zakazem zabudowy;

12) RE - tereny rolnicze obniżeń dolinnych;

13) ZL - tereny lasów;

14) ZC - tereny cmentarzy;

15) WS - tereny wód płynących;

16) W - tereny rowów otwartych;

17) KDGP - tereny dróg publicznych, główna ruchu przyspieszonego;

18) KDL - tereny dróg publicznych, lokalnych;

19) KDD - tereny dróg publicznych, dojazdowych;

20) KDW1 - tereny istniejących dróg wewnętrznych;

21) KDW2 - tereny projektowanych dróg wewnętrznych do obsługi elektrowni wiatrowych oraz przyległych terenów rolnych;

22) KDW3 - tereny powiększenia istniejących dróg do obsługi elektrowni wiatrowych oraz przyległych terenów rolnych;

§ 6. 1. § 6. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy określone są w Rozdziale 2.

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej tereny U, P, UK, MW, RM1, RM2, RM3, IE, IG, R z drogami KDGP, KDL, KDD, KDW1, KDW2 oraz z terenami W i ZL, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dopuszcza się remont i nadbudowę istniejących, w dniu wejścia w życie uchwały, budynków położonych w części lub całości poza nieprzekraczalną linią zabudowy, po ich obrysie.

4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej terenów W, w odległości 3 m, z wyłączeniem terenu 12-IE, zgodnie z rysunkiem planu;

6. Na całym terenie objętym planem, dla geometrii dachów ustala się: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 0,5° do 49°.

§ 7. Ustala się następujące zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:

1) Dla terenów funkcjonalnych U, P, R, dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego urządzenia reklamowego trwale związanego z gruntem na jednej działce ewidencyjnej, którego powierzchnia reklamowa nie przekracza 12 m2;

2) Maksymalna wysokość urządzeń reklamowych, o których mowa w pkt 1) - 8 m. powyżej poziomu terenu.

3) Dla terenów funkcjonalnych UK dopuszcza się budowę jednego urządzenia reklamowego trwale związanego z gruntem na jednej działce budowlanej, którego powierzchnia reklamowa nie przekracza 3 m2.

4) Zakazuje się budowy urządzeń reklamowych trwale związanych z gruntem na terenach R położonych w strefach, o których mowa w § 9. pkt 1, 3.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na rysunku planu wskazano granice obszarów objętych ochroną prawną tj. 3 użytków ekologicznych, które znajdują się na fragmentach terenów leśnych 10-ZL, 12-ZL;

2) na obszarach, o których mowa w pkt 1, zagospodarowanie terenu musi uwzględniać uwarunkowania (nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia) wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie ochrony przyrody;

3) lokalizację wszelkich przedsięwzięć w obszarze objętym planem należy prowadzić po spełnieniu warunków określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;

4) na obszarze objętym planem miejscowym, w rozumieniu przepisów, w zakresie ochrony przed hałasem ustala się zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu:

a) dla terenów RM1, RM2 i RM3 (z wyłączeniem 14-RM2) jak dla zabudowy zagrodowej;

b) dla terenów MW jak dla zabudowy wielorodzinnej;

c) dla terenów R jak dla zabudowy zagrodowej, z wyłączeniem terenów R, o których mowa w pkt. 5;

5) na rysunku planu wskazano granicę obszarów o dopuszczalnym poziomie hałasu przekraczającym 45 dB w nocy i 55 dB w dzień, z którymi związane są ograniczenia w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniu znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko; zasady zagospodarowania i użytkowania poszczególnych terenów funkcjonalnych znajdujących się w tych strefach określono w Rozdziale 2 w odniesieniu do terenów R, 14-RM2; dla terenów R znajdujących się w granicy obszarów opisanych powyżej dopuszczalnych poziomów hałasu nie ustala się (obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały lub czasowy pobyt ludzi);

6) na obszarze objętym planem miejscowym, w związku z potrzebą dotrzymania standardów akustycznych, o których mowa w przepisach odrębnych ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjno-wypoczynkowej, zabudowy usługowej związanej z szpitalami i domami opieki społecznej, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zabudową na cele uzdrowiskowe;

7) wszelkie inwestycje należy prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, zapewniający ochronę wód i gleby przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów odrębnych;

8) sposób kształtowania krajobrazu kulturowego, poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy, określenie parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych ustalono w Rozdziale 2;

9) w zakresie zasad gospodarki odpadami ustala się obowiązek zapewnienia prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów stałych, gromadzonych na terenie własnej działki lub w miejscach wyznaczonych przez organy gminy, do czasu ich wywozu; podczas magazynowania odpadów należy zabezpieczyć je przed infiltracją zanieczyszczonych wód do gruntu;

10) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii;

11) zasady sytuowania budynków od ściany lasu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) na obszarze objętym planem, ochronie podlegają obiekt wpisany do Rejestru Zabytków oraz obszary wpisane do Rejestru Zabytków:

a) Kościół parafialny p.w. św. Jakuba w Słupi wraz z fragmentem strefy ochrony konserwatorskiej w odległości 150 m od muru cmentarnego

b) fragment strefy ochrony konserwatorskiej zespołu dworskiego z II połowy XIX/XX w. w Majkach - 100 m od granic parku;

2) wymagania ochronne obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a zatem sposób zagospodarowania terenów, zasady zabudowy oraz warunki remontu, przebudowy lub rozbudowy określają przepisy odrębne;.

3) na obszarze objętym planem, ochronie podlegają obiekty i obszary wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków (cmentarz parafialny, ogrodzenie cmentarza, kaplica przedpogrzebowa na terenie cmentarza w Słupi, wiatrak koźlak w Gutowie Górkach oraz stanowiska archeologiczne);

4) dla obiektów i obszarów, o których mowa w pkt 3 zagospodarowanie musi uwzględniać uwarunkowania (zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia) wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie ochrony zabytków;

§ 10. Zasady dotyczące sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:

1) na obszarze objętym planem, wskazuje się zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią 1% ze strony rzeki Sierpienicy, na którym sposób zagospodarowania regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przed powodzią;

2) na obszarze objętym planem wskazuje się informacyjnie strefy 50 i 150 m. ochrony sanitarnej wokół cmentarza, w których sposób zagospodarowania regulują przepisy odrębne dotyczące cmentarzy.

§ 11. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

1. W planie nie wskazuje się obszarów do obowiązkowego scalenia oraz podziału nieruchomości.

2. W przypadku scaleń i podziałów ustala się następujące parametry działek:

1) minimalną wielkość działek 2000 m2, a na terenach R zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się 45° odchylenie od kąta prostego położenia granic działek w stosunku do dróg publicznych i wewnętrznych.

3) minimalną szerokość frontu działki na terenach U, UK, P, RM1, RM3, R - 20,0 m.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) przebieg wyznaczonych w planie dróg wskazuje się na rysunku planu miejscowego, ustala się ich szerokość, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi;

2) obsługa komunikacyjna obszaru planu oraz poszczególnych terenów z istniejących dróg publicznych oraz z dróg wewnętrznych, istniejących i projektowanych, wskazanych na rysunku planu, poprzez budowę zjazdów publicznych i indywidualnych w trybie określonym w przepisach odrębnych;

3) obsługę komunikacyjną obszaru planu, w zakresie dojazdu do gruntów rolnych i leśnych, stanowią również drogi nie oznaczone na rysunku planu, a istniejące w terenach rolniczych i leśnych;

4) parametry techniczne skrzyżowań i zjazdów z dróg publicznych i wewnętrznych kształtować należy zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych, infrastruktury technicznej, w tym kablowych sieci elektroenergetycznych oraz kablowych sieci teletechnicznych, ;

6) ustala się obowiązek lokalizowania miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej; dla potrzeb projektowanej zabudowy ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:

a) dla zabudowy zagrodowej: 1 miejsce na jedno mieszkanie,

b) dla zabudowy usługowej:

- dla obiektów handlowych co najmniej 1 stanowisko na 40 m2 powierzchni sprzedaży, oraz co najmniej 1 stanowisko na 5 osób zatrudnionych, a także dodatkowo co najmniej 1 stanowisko dla pojazdów z kartą parkingową;

- dla obiektów hotelowych co najmniej 1 stanowisko na 1 pokój hotelowy, oraz co najmniej 1 stanowisko na 5 osób zatrudnionych, a także dodatkowo co najmniej 2 stanowiska dla pojazdów z kartą parkingową,

- dla obiektów innych usług - co najmniej 1 stanowisko na 50 m2 powierzchni usługowej, oraz co najmniej 1 stanowisko na 5 osób zatrudnionych, a także dodatkowo co najmniej 1 stanowisko dla pojazdów z kartą parkingową,

- dla obiektów produkcyjnych - co najmniej 1 stanowisko na 3 osoby zatrudnione, a także dodatkowo co najmniej 1 stanowisko dla pojazdów z kartą parkingową.

7) Wszystkie tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDD są terenami rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

8) Wszystkie tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDGP i KDL są terenami rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

9) Na obszarze objętym planem, z wyłączeniem terenów ZL, dopuszcza się lokalizację tymczasowych dróg, zjazdów, poszerzeń, placów postojowych i manewrowych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10 pkt 1).

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów przesyłowej infrastruktury technicznej:

1) Plan wskazuje przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1400 Jamał wraz z jego linią światłowodową i radiową, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana, oznaczona na rysunku planu, o łącznej szerokości 12 m.

2) W strefie, w której mowa w pkt. 1 obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające przepisów odrębnych właściwych dla budowy i eksploatacji sieci gazowych.

3) Plan wskazuje przebieg planowanej kablowej linii wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną, w pasie terenu o szerokości 6,5 m, wskazanym na mapie; ustala się zakaz budowy ogrodzeń oraz zakaz budowy budynków.

4) Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1400 Jamał wraz z jego linią światłowodową i radiową jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie obsługi zabudowy:

1) Ustala się zasady obsługi obszaru planu systemami infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej (średnice od O50 mm do O200 mm); dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w przypadku konieczności wykonania przyłącza dłuższego niż 50 m do najbliższego wodociągu;

b) plan wprowadza zakaz budowy indywidualnych ujęć wody i nakaz podłączenia wszystkich budynków korzystających z wody do gminnej sieci wodociągowej, na terenach 4-RM1, 1-U, 1-UK, 73-R, w związku z ograniczeniem, o którym mowa w § 10 ust. 2

c) odprowadzenie ścieków - do sieci kanalizacji ściekowych (średnice kolektorów grawitacyjnych od O160 mm do O200 mm, kolektory tłoczne od O90 mm do O110 mm); dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej; dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych dla zabudowy rozproszonej w przypadkach konieczności wykonania przyłącza w systemie tłocznym, lub wykonania przyłącza grawitacyjnego dłuższego niż 50 m, z wyłączeniem ich lokalizacji na terenach lasów oraz obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

d) zaopatrzenie w gaz - z indywidualnych źródeł lub z gminnej sieci gazowej (średnice gazociągu średniego ciśnienia do DN 300);

e) zaopatrzenie w ciepło:

- z indywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła,

- ze zbiorowej niskoemisyjnej lub nieemisyjnej kotłowni dla terenu 1-MW;

f) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych;

- na całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych odcinków podziemnych sieci niskiego i średniego napięcia oraz związanych z nimi podziemnych i nadziemnych urządzeń elektroenergetycznych, (z wyłączeniem lokalizacji nadziemnych urządzeń na terenach ZL oraz gruntach rolnych I - III klasy bonitacyjnej, oraz z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10 pkt 1);

- na całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych odcinków napowietrznych sieci niskiego i średniego napięcia oraz związanych z nimi urządzeń elektroenergetycznych, z wyłączeniem ich lokalizacji na terenach ZL oraz gruntach rolnych I - III klasy bonitacyjnej, oraz z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10 pkt 1);

g) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne z istniejących urządzeń i sieci telekomunikacyjnych,

- na całym obszarze planu, dopuszcza się budowę nowych odcinków podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi podziemnych i nadziemnych urządzeń telekomunikacyjnych, z wyłączeniem lokalizacji nadziemnych urządzeń na terenach ZL oraz gruntach rolnych I - III klasy bonitacyjnej, oraz z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10 pkt 1;

- na całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych odcinków napowietrznych sieci telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi urządzeń telekomunikacyjnych (w tym jako inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej), z wyłączeniem ich lokalizacji na terenach ZL oraz gruntach rolnych I - III klasy bonitacyjnej oraz z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10 pkt 1);

h) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych przy zastosowaniu systemów:

- powierzchniowych w ramach własnych działek budowlanych poprzez tereny powierzchni biologicznie czynnej,

- podziemnych, w tym z wykorzystaniem zbiorników retencyjnych i dołów chłonnych.

2) Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się remont, przebudowę istniejących i budowę nowych podziemnych systemów infrastruktury technicznej,.

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie obsługi elektrowni wiatrowych:

1) na całym obszarze objętym planem, dopuszcza się remont, przebudowę istniejących i budowę nowych systemów podziemnej infrastruktury technicznej (w tym energetycznej i telekomunikacyjnej) związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych;

2) istniejące i projektowane elektrownie wiatrowe będą pracowały bez stałej obsługi i w związku z tym dla potrzeb eksploatacji nie projektuje się zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, zaopatrzenia w ciepło.

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów melioracji:

1. na terenie objętym planem, na wskazanych na rysunku planu obszarach zmeliorowanych, występują podziemne systemy melioracyjne, dla których ustala się ochronę;

2. w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji budowlanej z siecią melioracyjną należy system melioracyjny przebudować w sposób zapewniający jego prawidłowe działanie, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych.

§ 17. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem:

1) instalacji do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru na terenach R, RW, IE; ustala się, maksymalny okres tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania teren - 5 lat;

2) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;

3) zagospodarowania związanego z realizowaniem inwestycji budowlanej na czas budowy;

4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia R, RW, RE, IE, RM1, RM3, KDW1, KDW-2 i KDW-3 dopuszcza się budowę tymczasowych dróg wewnętrznych i placów, związanych z etapem budowy, serwisu i demontażu elektrowni wiatrowych, z wyłączeniem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenów funkcjonalnych

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-P ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren obiektów produkcyjnych;

2) poza przeznaczeniem podstawowym opisanym w pkt 1 powyżej, dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych, parkingów, dróg wewnętrznych, obiektów małej architektury zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt1,

3) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią.

c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych związanych z produkcją 20 m.,

d) gabaryty obiektów budowlanych związanych z produkcją do 20 m.

e) maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 12 m.,

f) gabaryty pozostałej zabudowy do 12 m.,

g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20% działki budowlanej,

h) powierzchnia zabudowy - do 55% powierzchni działki budowlanej,

i) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

4) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia 1-U oraz 2-U ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowej;

2) poza przeznaczeniem podstawowym opisanym w pkt 1, dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych, parkingów, dróg wewnętrznych, obiektów małej architektury, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,

3) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią.

c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m.,

d) gabaryty zabudowy do 12 m.,

e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20% działki budowlanej,

f) powierzchnia zabudowy - do 55% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

h) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

4) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

7) na terenie 1-U występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z:

a) wpisem tego terenu do rejestru zabytków, zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 2

b) położeniem w strefie, częściowo 50 i częściowo 150 m., ochrony sanitarnej wokół cmentarza, zgodnie z ustaleniami § 10 pkt 2

8) na terenie 2-U występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z występowaniem stanowiska archeologicznego, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 4.

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-UK ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowej - usługi sakralne;

2) poza przeznaczeniem podstawowym opisanym w pkt 1 powyżej, dopuszcza się realizację budynku plebanii, budynków gospodarczych i garażowych, parkingów, dróg wewnętrznych, obiektów małej architektury, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,

3) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) realizacja kościoła w postaci dominanty;

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

c) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią.

d) maksymalna wysokość budynku kościoła - 20 m.

e) gabaryty budynku kościoła do 20 m.

f) maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 12 m.,

g) gabaryty pozostałej zabudowy do 12 m.,

h) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20% działki budowlanej,

i) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,

j) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

k) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05 działki budowlanej;

l) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 2000 m2;

4) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

7) na terenie 1-UK występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z:

a) wpisem tego terenu do rejestru zabytków, zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 2

b) położeniem w strefie częściowo 50 i częściowo 150 m. ochrony sanitarnej wokół cmentarza, zgodnie z ustaleniami § 10 pkt. 2

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-MW ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dopuszcza się uzupełniającą funkcję usługową, stanowiącą część budynków przeznaczenia podstawowego, o którym mowa w pkt. 1, nie więcej niż 35% powierzchni tych budynków;

3) zakazuje się budowy i rozbudowy budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza się budowę i rozbudowę budynków gospodarczych

4) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, dróg wewnętrznych, obiektów małej architektury, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanej z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,

5) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią,

c) maksymalna wysokość zabudowy 15 m.,

d) gabaryty zabudowy do 15 m.,

e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 50 % działki budowlanej,

f) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

h) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1 działki budowlanej;

6) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

7) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

8) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-RM1 do 6-RM1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu od 1-RM1 do 5-RM1 - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

2) przeznaczenie terenu 6-RM1,- teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych - powiększenie terenu funkcjonalnego położonego poza obszarem planu;

3) dopuszcza się uzupełniającą zabudowę usługową, stanowiąca część budynków przeznaczenia podstawowego lub wolnostojącą, nie więcej niż 20% powierzchni działki budowlanej objętej przeznaczeniem, o którym mowa w pkt. 1 i 2

4) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, obiektów małej architektury, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1 - 3,

5) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią,

c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m.,

d) maksymalna wysokość obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą 20 m.;

e) gabaryty zabudowy do 12 m.,

f) gabaryty obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą do 20 m.,

g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 50 % działki budowlanej,

h) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,

i) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

6) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

7) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

8) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

9) na terenie 4-RM1 występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z:

a) wpisem tego terenu do rejestru zabytków, zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 2

b) położeniem w strefach częściowo 50 i częściowo 150 m. ochrony sanitarnej wokół cmentarza, zgodnie z ustaleniami § 10 pkt. 2

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-RM2 do 48- RM2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren rozproszonej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) na terenie 14-RM2 dopuszcza się wyłącznie budowę budynków gospodarczych lub inwentarskich do prowadzenia działalności rolniczej; wyklucza się budowę budynków przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi;

3) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, dróg wewnętrznych, obiektów małej architektury, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m. ,

d) maksymalna wysokość obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą 20 m. ,

e) gabaryty zabudowy do 12 m.,

f) gabaryty obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą do 20 m.,

g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30 % działki budowlanej,

h) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,

i) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

5) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

8) na terenach 1-RM2, 21-RM2, 42-RM2, 43-RM2 występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z występowaniem stanowiska archeologicznego, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 4;

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-RM3 do 4- RM3 ustala się:

1) przeznaczenie terenu od 2-RM3 do 4-RM3 - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

2) przeznaczenie terenu 1-RM3 - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych - powiększenie terenu funkcjonalnego położonego poza obszarem planu;

3) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, obiektów małej architektury, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1;

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią,

c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m.,

d) maksymalna wysokość obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą 20 m. ,

e) gabaryty zabudowy do 12 m.,

f) gabaryty obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą do 20 m.,

g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 50 % działki budowlanej,

h) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,

i) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

5) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-IE do 16-IE, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych - budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

b) tereny stałych i tymczasowych placów i dróg wewnętrznych (dla celów montażu, serwisu, napraw oraz demontażu elektrowni wiatrowych),

c) dopuszcza się budowę instalacji do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru;

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) realizacja elektrowni wiatrowych w postaci dominanty;

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

c) na terenie 1-IE dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych o mocy nie większej niż 660 kW i wysokości całkowitej wieży i śmigła ustawionego w pionie maksymalnie 115,0 m,

d) na każdym terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami od 2-IE do 16-IE dopuszcza się lokalizację jednej elektrowni wiatrowej o mocy nie większej niż 4 MW i wysokości całkowitej wieży i śmigła ustawionego w pionie maksymalnie 230,0 m,

e) gabaryty budowli, o których mowa w lit. c) do 115 m.,

f) gabaryty budowli, o których mowa w lit. d) do 230 m.,

g) gabaryty budowli, o których mowa w pkt 1 lit c), na terenach od 2-IE do 16-IE do 230 m;

h) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nadziemnych części wież elektrowni wiatrowych określono na rysunku planu,

i) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 1-IE - 50% działki budowlanej,

j) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla terenów od 2-IE do 16-IE - 5 % działki budowlanej

k) powierzchnia zabudowy terenu 1-IE - do 30% powierzchni działki budowlanej,

l) powierzchnia zabudowy terenów od 2-IE- do 16 IE do 90% powierzchni działki budowlanej,

m) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu 1-IE - 0,4 działki budowlanej;

n) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów od 2-IE do 16-IE - 0,9 działki budowlanej;

o) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy- 0,001 działki budowlanej;

p) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny a także instalacji do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,

q) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego świetlnego i kolorystycznego, nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludzi:

a) usytuowanie wież elektrowni wiatrowych w stosunku do projektowanej i istniejącej okolicznej zabudowy musi zapewniać zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego przepisami odrębnymi,

b) hałas o poziomie 45dB w nocy / 55 dB w dzień i wyższym nie może przekroczyć wyznaczonych na rysunku planu granic stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu,

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) obowiązuje zakaz budowy wszelkich obiektów nadziemnych nie związanych z budową i funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych,

b) dopuszcza się geodezyjne wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi,

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna terenów od 1-IE do 16-IE, z dróg wewnętrznych (gminnych lub prywatnych), zgodnie z rysunkiem planu;

b) nawierzchnie dróg wewnętrznych i placów montażowych służących do obsługi elektrowni wiatrowych, o których mowa w pkt 1 lit. a) należy utwardzić lub uszlachetnić kruszywem łamanym,

c) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę podziemnych i nadziemnych sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieci telekomunikacyjnych oraz podziemnej i naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej - związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych,

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1 - RW do 35-RW ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) tereny rolnicze z zakazem zabudowy, z zastrzeżeniem lit. b, c i d;

b) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, o których mowa w § 14 i §15 ,

c) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń nadziemnej infrastruktury technicznej, o których mowa w § 14 i §15 z wyłączeniem ich lokalizacji na gruntach rolnych I - III klasy bonitacyjnej;

d) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, związanych z obsługą terenów rolnych i zabudowy rolniczej;

e) dopuszcza się budowę instalacji do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru z wyłączeniem ich lokalizacji na gruntach rolnych I - III klasy bonitacyjnej;

f) maksymalna wysokość budowli, o których mowa w lit. e) - 230 m;

g) gabaryty budowli, o których mowa w lit e) do 230 m;

h) wszystkie elementy konstrukcji, o której mowa w lit. e) należy pomalować na kolor nie powodujący refleksów świetlnych,

i) instalacje do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru o wysokości ponad 50 m. wymagają oznakowania przeszkodowego świetlnego i kolorystycznego, nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

j) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy - 150 m2 dla jednej instalacji do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru;

k) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 95 % działki budowlanej;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

a) zakaz zalesień oraz lokalizacji budowli tymczasowych;

b) zakaz budowy zbiorników wodnych;

c) zakaz budowy ogrodzeń trwale związanych z gruntem;

d) dopuszcza się zajęcie przestrzeni nad terenem przez śmigła elektrowni wiatrowych;

e) dopuszcza się budowę tymczasowych dróg wewnętrznych i placów, związanych z etapem budowy, serwisu i demontażu elektrowni wiatrowych;

3) na terenie 3-RW, 22-RW, 25-RW, 31-RW występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z występowaniem stanowiska archeologicznego, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 4;

4) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1 - R do 104-R ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) tereny rolnicze,

b) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w §14 i §15

c) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych związanych z obsługą terenów rolnych i zabudowy rolniczej;

d) dopuszcza się budowę instalacji do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru z wyłączeniem ich lokalizacji na gruntach rolnych I - III klasy bonitacyjnej;

e) maksymalna wysokość budowli, o których mowa w lit. d) - 230 m;

f) gabaryty budowli, o których mowa w lit d) do 230 m.

g) wszystkie elementy konstrukcji, o której mowa w lit. d) należy pomalować na kolor nie powodujący refleksów świetlnych,

h) instalacje do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru o wysokości ponad 50 m. wymagają oznakowania przeszkodowego świetlnego i kolorystycznego, nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

i) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy - 150 m2 dla jednej instalacji do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zakaz zalesień,

b) zewnętrzna granica obszarów o dopuszczalnym poziomie hałasu przekraczającym 45 dB w nocy i 55 dB w dzień jest nieprzekraczalną linią dla zabudowy zagrodowej, o której mowa w lit. c)

c) na obszarach znajdujących się poza określoną na rysunku planu granicą obszarów o dopuszczalnym poziomie hałasu przekraczającym 45 dB w nocy i 55 dB w dzień, dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, budowli i budynków gospodarczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) na obszarach znajdujących się wewnątrz określonej na rysunku planu granicy obszarów o dopuszczalnym poziomie hałasu przekraczającym 45 dB w nocy i 55 dB w dzień, dopuszcza się lokalizację budowli i budynków gospodarczych służących prowadzeniu działalności rolniczej bez pomieszczeń przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, wyklucza się budowę budynku mieszkalnego,

3) w przypadku realizacji zabudowy o której mowa w pkt 2 lit. c, d ustala się zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) wysokość zabudowy do 12,0 m ,

c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą 20 m.,

d) gabaryty zabudowy do 12 m.,

e) gabaryty obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą do 20 m.,

f) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30 % działki budowlanej,

g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

h) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

i) minimalna odległość budowli i budynków od nowych dróg nie wskazanych w planie - 5 m.

4) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

6) na części terenów R, wskazanych na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z występowaniem stanowisk archeologicznych, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 4

7) część terenów R, wskazanych na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych wynikające z położenia w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN1400 Jamał, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 13 pkt. 2;

8) na części terenu 73-R, wskazanego na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z obecnością stref 50 i 150 m ochrony sanitarnej wokół cmentarza, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 10 pkt. 2,

9) na części terenów 65-R oraz 73-R, wskazanych na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z wpisem fragmentu tych terenów do Rejestru Zabytków, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 2.

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1 - RE do 42 - RE ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) tereny rolnicze obniżeń dolinnych,

b) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 14 i § 15, z zastrzeżeniem pkt 2) lit. g);

c) dopuszcza się lokalizację dróg związanych z obsługą terenów rolnych i zabudowy rolniczej, z zastrzeżeniem pkt 2) lit. g);

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy zagrodowej, budowli i budynków gospodarczych,

b) ustala się zakaz zalesień,

c) na części terenów RE, wskazanych na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z występowaniem stanowisk archeologicznych, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 4

d) na części terenów 11-RE, wskazanych na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych wynikające z położenia w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN1400 Jamał, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 13 pkt. 2;

e) na części terenów 23-RE i 24-RE, wskazanych na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z obecnością strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarza, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 10 pkt. 2,

f) na części terenu 23-RE i 24-RE, wskazanego na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z wpisem fragmentu tych terenów do Rejestru Zabytków, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 2.

g) na części terenów RE, wskazanych na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z obecnością obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 10 pkt. 1.

3) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1 - ZL do 34 - ZL ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny lasów;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) obowiązuje zakaz zabudowy,

b) na części terenów 10-ZL oraz 12-ZL, wskazanych na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z występowaniem form ochrony przyrody - użytków ekologicznych, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 8 pkt. 2

c) na części terenu 14-ZL, wskazanego na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z wpisem fragmentu tych terenów do Rejestru Zabytków, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 2.

d) na części terenów ZL, wskazanych na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z obecnością obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 10 pkt. 1.

3) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1 - ZC ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren cmentarza wraz z zielenią urządzoną;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) dopuszcza się obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem cmentarzy;

b) dopuszcza się zieleń urządzoną;

c) na terenie 1-ZC, wskazanym na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z wpisem tych terenów do Rejestru Zabytków, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 2.

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-WS do 3-WS ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren wód płynących - rzeka Sierpienica;

2) wszelkie zagospodarowanie musi być podporządkowane powszechnemu, zwykłemu lub szczególnemu korzystaniu z wód, o których mowa w przepisach odrębnych;

3) zakazuje się zabudowywania i przykrywania terenu wód płynących, za wyjątkiem tych odcinków, które będą ciągami komunikacyjnymi, przy zachowaniu pełnej ciągłości rzeki, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w §15

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-W do 98-W ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren rowu otwartego;

2) zakazuje się zabudowywania i przykrywania terenu rowu, za wyjątkiem tych jego odcinków, które będą ciągami komunikacyjnymi, przy zachowaniu pełnej jego drożności;

3) dopuszcza się konserwację koryta rowu;

4) na części terenów W, wskazanych na rysunku planu, występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z obecnością obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 10 pkt. 1.

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-IG ustala się:

1) przeznaczenie terenu - obiekty infrastruktury technicznej gazownictwa - zespół zaworowo-upustowy, pozostałe obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) dopuszcza się lokalizowanie wszystkich obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniem terenu jak w pkt 1

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej5% powierzchni działki budowlanej,

c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych - 100 m.,

d) gabaryty obiektów budowlanych do 100 m.,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

f) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

g) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi ;

4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

§ 34. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1- KDGP do 2- KDGP ustala się:

1) przeznaczenie terenu 1-KDGP: teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego;

2) przeznaczenie terenu 2-KDGP: teren poszerzenia drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego;

3) szerokość terenu 1-KDGP w liniach rozgraniczających 25 m, zgodnie z rysunkiem planu;

4) szerokość terenu 2-KDGP w liniach rozgraniczających 3 m, zgodnie z rysunkiem planu;

5) w pasie drogowym dopuszcza się z uwzględnieniem ustaleń § 12:

a) przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym zjazdów tymczasowych,

c) budowę ścieżek rowerowych,

d) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 14 i § 15;

§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-KDL do 7-KDL ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy lokalnej;

2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających dla drogi:

a) 1-KDL zmienna 13-21 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) 2-KDL zmienna 15-24 m, zgodnie z rysunkiem planu, na fragmencie 2-4 m - teren poszerzenia drogi znajdującej się poza obszarem planu;

c) 3-KDL zmienna 13-17 m, zgodnie z rysunkiem planu;

d) 4-KDL zmienna 15-32 m zgodnie z rysunkiem planu;

e) 5-KDL - 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;

f) 6-KDL - 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;

g) 7-KDL zmienna 3-7 m, zgodnie z rysunkiem planu - teren poszerzenia drogi znajdującej się poza obszarem planu;

3) w pasie drogowym dopuszcza się z uwzględnieniem ustaleń § 12:

a) przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) budowę chodników i ścieżek rowerowych,

d) dopuszcza się odwodnienie powierzchniowe dróg.

e) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 14 i § 15;

§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-KDD do 10-KDD ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy dojazdowej;

2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających dla drogi:

a) 1-KDD zmienna 10 - 18 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) 2-KDD zmienna 1,5 - 6 m, zgodnie z rysunkiem planu - teren poszerzenia drogi znajdującej się poza obszarem planu;

c) 3-KDD zmienna 1,5 - 4 m, zgodnie z rysunkiem planu- teren poszerzenia drogi znajdującej się poza obszarem planu;

d) 4-KDD zmienna 10 - 12 m zgodnie z rysunkiem planu;

e) 5-KDD - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

f) 6-KDD zmienna 10 - 12 m, zgodnie z rysunkiem planu;

g) 7-KDD zmienna 10 -17 m, zgodnie z rysunkiem planu;

h) 8-KDD zmienna 10 - 18 m, zgodnie z rysunkiem planu;

i) 9-KDD - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

j) 10-KDD - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) w pasie drogowym dopuszcza się z uwzględnieniem ustaleń § 12:

a) przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) budowę chodników i ścieżek rowerowych,

d) dopuszcza się odwodnienie powierzchniowe dróg.

e) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 14 i § 15;

§ 37. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-KDW1 do 34-KDW1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren istniejących dróg wewnętrznych;

2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających dla drogi:

a) 1-KDW1 - 5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) 2-KDW1 zmienna 4 - 5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

c) 3-KDW1 - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

d) 4-KDW1 zmienna 3 - 13 m, zgodnie z rysunkiem planu;

e) 5-KDW1 zmienna 4 - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

f) 6-KDW1 zmienna 5 - 18 m, zgodnie z rysunkiem planu;

g) 7-KDW1 zmienna 4 - 9 m, zgodnie z rysunkiem planu;

h) 8-KDW1 zmienna 3 - 7 m, zgodnie z rysunkiem planu;

i) 9-KDW1 zmienna 4,5 - 11 m, zgodnie z rysunkiem planu;

j) 10-KDW1 zmienna 4 - 11 m, zgodnie z rysunkiem planu;

k) 11-KDW1 zmienna 3,5 - 13 m, zgodnie z rysunkiem planu;

l) 12-KDW1 zmienna 4 - 5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

m) 13-KDW1 zmienna 4 - 5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

n) 14-KDW1 zmienna 2 - 4 m, zgodnie z rysunkiem planu;

o) 15-KDW1 zmienna 1,5 - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

p) 16-KDW1 zmienna 4 - 7 m, zgodnie z rysunkiem planu;

q) 17-KDW1 zmienna 3,5 - 22 m., zgodnie z rysunkiem planu;

r) 18-KDW1 zmienna 2 - 7,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

s) 19-KDW1 zmienna 4 -8,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

t) 20-KDW1 zmienna 3,5 - 7 m, zgodnie z rysunkiem planu;

u) 21-KDW1 zmienna 4 - 9 m, zgodnie z rysunkiem planu;

v) 22-KDW1 zmienna 4 - 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;

w) 23-KDW1 zmienna 5 - 7,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

x) 24-KDW1 zmienna 3 - 7 m, zgodnie z rysunkiem planu;

y) 25-KDW1 zmienna 4 - 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;

z) 26-KDW1 zmienna 3,5 - 4,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

aa) 27-KDW1 zmienna 2 - 4,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

bb) 28-KDW1 zmienna 3,5 - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

cc) 29-KDW1 zmienna 7 - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

dd) 30-KDW1 zmienna 6 - 7,5 m zgodnie z rysunkiem planu;

ee) 31-KDW1 zmienna 1,5 - 5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

ff) 32-KDW1 zmienna 2 - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

gg) 33-KDW1 zmienna 3,5 - 8 m, zgodnie z rysunkiem planu;

hh) 34-KDW1 zmienna 3 - 5,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) w pasie drogowym dopuszcza się z uwzględnieniem ustaleń § 12:

a) budowę oraz przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 14 i § 15;

§ 38. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-KDW2 do 16-KDW2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna do obsługi elektrowni wiatrowych oraz przyległych gruntów rolnych;

2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających dla drogi:

a) 1-KDWzmienna 10 - 29 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) 2-KDW2 zmienna 4 - 27 m, zgodnie z rysunkiem planu;

c) 3-KDW2 - nieregularna do 65 m, zgodnie z rysunkiem planu;

d) 4-KDW2 zmienna 15 - 40 m, zgodnie z rysunkiem planu;

e) 5-KDW2 zmienna 27 - 90 m, zgodnie z rysunkiem planu;

f) 6-KDW2 zmienna 10 - 30 m, zgodnie z rysunkiem planu;

g) 7-KDW2 zmienna 10 - 37 m, zgodnie z rysunkiem planu;

h) 8-KDW2 nieregularna do 90 m, zgodnie z rysunkiem planu;

i) 9-KDW2 zmienna 5 - 32 m, zgodnie z rysunkiem planu;

j) 10-KDW2 zmienna 27 - 29 m, zgodnie z rysunkiem planu;

k) 11-KDW2 zmienna 15 - 40 m, zgodnie z rysunkiem planu;

l) 12-KDW2 zmienna 15 - 33 m, zgodnie z rysunkiem planu;

m) 13-KDW2 zmienna 15 - 60 m, zgodnie z rysunkiem planu;

n) 14-KDW2 zmienna 15 - 83 m, zgodnie z rysunkiem planu;

o) 15-KDW2 zmienna 3 - 26 m, zgodnie z rysunkiem planu;

p) 16-KDW2 zmienna 15 - 31 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) w pasie drogowym dopuszcza się:

a) budowę i przebudowę drogi,

b) budowę zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 14 i § 15,

d) budowę placów, związanych z etapem budowy, naprawy, serwisu i demontażu elektrowni wiatrowych,

e) dopuszcza się zajęcie przestrzeni nad terenem przez śmigła elektrowni;

§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-KDW3 do 8-KDW3 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny powiększenia istniejących dróg do obsługi elektrowni wiatrowych oraz przyległych terenów rolnych;

2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) na terenach KDW3 dopuszcza się:

a) budowę i przebudowę drogi,

b) budowę zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 14 i § 15,

d) budowę placów, związanych z etapem budowy, naprawy, serwisu i demontażu elektrowni wiatrowych,

e) dopuszcza się zajęcie przestrzeni nad terenem przez śmigła elektrowni;

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 40. 1. Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 20% stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów P, U, IE.

2. Dla pozostałych terenów stawek nie ustala się.

§ 41. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawidz.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Giziński


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1A.pdf


Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1B.pdf


Załącznik Nr 1C do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1C.pdf


Załącznik Nr 1D do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1D.pdf


Załącznik Nr 1E do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1E.pdf


Załącznik Nr 1F do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1F.pdf


Załącznik Nr 1G do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1G.pdf


Załącznik Nr 1H do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1H.pdf


Załącznik Nr 1I do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1I.pdf


Załącznik Nr 1J do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1J.pdf


Załącznik Nr 1K do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1K.pdf


Załącznik Nr 1L do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1L.pdf


Załącznik Nr 1L1 do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1L1.pdf

ZAŁĄCZNIK 1Ł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr z 2015 poz. 199, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Zawidz rozstrzyga, co następuje:

I. Zadania własne gminy

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, realizowanych na terenie objętym planem miejscowym, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy może zaliczać się:

- budowa wodociągów i urządzeń wodociągowych,

- budowa kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,

- budowa i rozbudowa dróg.

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych, zdefiniowane w art. 14 ustawy o finansach publicznych.

II. Budowa dróg

Na terenie objętym planem miejscowym nie przewiduje się budowy nowych gminnych dróg publicznych, ale dopuszcza się przebudowę i rozbudowę już istniejących dróg gminnych. Przebudowa i rozbudowa ta realizowana będzie przez Gminę Zawidz ze środków własnych.

III. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w pkt I

Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska,

IV. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. Nr 2006 nr 123 poz. 858 ze zm.) ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publicznoprawne.

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

1) dochody własne,

2) dotacje,

3) kredyty i pożyczki preferencyjne,

4) fundusze Unii Europejskiej,

5) udział podmiotów gospodarczych.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 67/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej

i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie wójta

w sprawie rozpatrzenia uwagi

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

1

14.10.2015

DANE STOWARZYSZENIA

1. Podanie na rysunkach planu wartości liczbowych dla wszystkich nieprzekraczalnych linii zabudowy

2. Brak zgody na zbyt małe strefy ochronne

3. Brak zgody na lokalizacje zabudowań inwentarskich w obrębie stref ochronnych elektrowni wiatrowych

1 i 2 rysunek planu

3. ustalenia planu

-

1. TAK

2. NIE

3. NIE

2. strefa została wyznaczona w oparciu o symulacje komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania WindPro uwzględniającego wszystkie czynniki (m.in. pomiary siły i kierunku wiatru z masztu zainstalowanego na obszarze planowej farmy) niezbędne do podejmowania decyzji o miejscu lokalizacji planowanych elektrowni oraz zasięgu stref oddziaływania. Obliczenia wykazały, że na terenach poza obszarem wskazanym w planie nie będzie przekroczenia norm hałasowych, nie ma więc potrzeby wprowadzać ograniczeń na innych obszarach poza wskazanymi w planie.

3. Brak jest jednoznacznych badań, które przesądzałyby o szkodliwości wpływu elektrowni wiatrowych na hodowlę zwierząt inwentarskich

2

14.10.2015

DANE FIRMY

Skorygowanie przebiegu projektowanej linii 110 kV zgodnie z decyzją Nr 46.2014.2015 z dnia 20.03.2015 r o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

rysunek planu dz. ew. 65, 66,67,69, 93

kablowa linia podziemna 110 kV

TAK

3

14.10.2015

DANE OSOBOWE

Skorygowanie przebiegu projektowanej linii 110 kV zgodnie z decyzją Nr 46.2014.2015 z dnia 20.03.2015 r o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

rysunek planu dz. ew. 65, 67, 93

kablowa linia podziemna 110 kV

TAK

4

20.10.2015

DANE OSOBOWE

1. Sprzeciw dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km

2. . Brak zgody na lokalizacje zabudowań inwentarskich w obrębie stref ochronnych elektrowni wiatrowych

121, 126/1, 126/4 Chabowo Świniary

RE, R, RM2, ZL, W

NIE

UWAGA ZŁOZONA PO TERMINIE

1.Lokalizacja elektrowni w odległości mniejszej niż 2 km od działek nie ogranicza możliwości dotychczasowego wykorzystania i użytkowania gruntów rolniczych. Gmina, przy ustalaniu lokalizacji elektrowni brała pod uwagę wszystkie aspekty, w tym skutki oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi a także społeczno-ekonomiczne możliwości realnego zagospodarowania terenu w sposób inny niż rolniczy. Budynki składającego uwagę zlokalizowane są w odległości ponad 600 m. od projektowanych elektrowni wiatrowych, w sąsiedztwie uciążliwej drogi krajowej nr 10.

2. Brak jest jednoznacznych badań, które przesądzałyby o szkodliwości wpływu elektrowni wiatrowych na hodowlę zwierząt inwentarskich

5

22.10.2015

DANE OSOBOWE

1. Sprzeciw dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km

2. Brak zgody na lokalizacje zabudowań inwentarskich w obrębie stref ochronnych elektrowni wiatrowych

43, 78, 92, 77, 37, 6 16,94,100, 139, 45, 44

OBRĘB NIEOZNACZONY

PRAWDOPODOBNY OBRĘB MAŃKOWO

R, ZL, W

NIE

UWAGA ZŁOZONA PO TERMINIE

1.Lokalizacja elektrowni w odległości mniejszej niż 2 km od działek nie ogranicza możliwości dotychczasowego wykorzystania i użytkowania gruntów rolniczych. Gmina, przy ustalaniu lokalizacji elektrowni brała pod uwagę wszystkie aspekty, w tym skutki oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi a także społeczno-ekonomiczne możliwości realnego zagospodarowania terenu w sposób inny niż rolniczy. Budynki składającego uwagę zlokalizowane są w odległości ponad 600 m. od projektowanych elektrowni wiatrowych.

2. Brak jest jednoznacznych badań, które przesądzałyby o szkodliwości wpływu elektrowni wiatrowych na hodowlę zwierząt inwentarskich

6

22.10.2015

DANE OSOBOWE

1. Sprzeciw dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km

2. Brak zgody na lokalizacje zabudowań inwentarskich w obrębie stref ochronnych elektrowni wiatrowych

63

OBRĘB NIEOZNACZONY

PRAWDOPODOBNY OBRĘB MAŃKOWO

R, RE

NIE

UWAGA ZŁOZONA PO TERMINIE

1.Lokalizacja elektrowni w odległości mniejszej niż 2 km od działek nie ogranicza możliwości dotychczasowego wykorzystania i użytkowania gruntów rolniczych. Gmina, przy ustalaniu lokalizacji elektrowni brała pod uwagę wszystkie aspekty, w tym skutki oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi a także społeczno-ekonomiczne możliwości realnego zagospodarowania terenu w sposób inny niż rolniczy. Budynki składającego uwagę zlokalizowane są w odległości ponad 600 m. od projektowanych elektrowni wiatrowych.

2. Brak jest jednoznacznych badań, które przesądzałyby o szkodliwości wpływu elektrowni wiatrowych na hodowlę zwierząt inwentarskich

7

21.10.2015

DANE OSOBOWE

1. Sprzeciw dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km

2. Brak zgody na lokalizacje zabudowań inwentarskich w obrębie stref ochronnych elektrowni wiatrowych

13, 15, 69, 8/2, 8/5, 8/6 (obręb Kosmaczewo)

1, 13, 14, 17 (obręb Kowalewo Nowe)

121, 81, 82, (obręb Mańkowo)

124, 131, 132, 41, 55, 68, 73, 76 (obręb Chabowo Świniary)

5 (obręb Petrykozy)

Kowalewo Nowe poza planem

Kosmaczewo 69 (RE) pozostałe poza planem

Mańkowo (R, RW, W)

Chabowo Świniary poza planem

Petrykozy poza planem

NIE

UWAGA ZŁOZONA PO TERMINIE

1.Lokalizacja elektrowni w odległości mniejszej niż 2 km od działek nie ogranicza możliwości dotychczasowego wykorzystania i użytkowania gruntów rolniczych. Gmina, przy ustalaniu lokalizacji elektrowni brała pod uwagę wszystkie aspekty, w tym skutki oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi a także społeczno-ekonomiczne możliwości realnego zagospodarowania terenu w sposób inny niż rolniczy. Budynki składającego uwagę zlokalizowane są w odległości ponad 700 m. od projektowanych elektrowni wiatrowych.

2. Brak jest jednoznacznych badań, które przesądzałyby o szkodliwości wpływu elektrowni wiatrowych na hodowlę zwierząt inwentarskich

8

21.10.2015

DANE OSOBOWE

1. Sprzeciw dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km

2. Brak zgody na lokalizacje zabudowań inwentarskich w obrębie stref ochronnych elektrowni wiatrowych

51, 52 (Kowalewo Nowe)

28, 75/3, 76/2 (Mańkowo)

Mańkowo 28 - R pozostałe poza planem

Kowalewo Nowe R, W

NIE

UWAGA ZŁOZONA PO TERMINIE

1.Lokalizacja elektrowni w odległości mniejszej niż 2 km od działek nie ogranicza możliwości dotychczasowego wykorzystania i użytkowania gruntów rolniczych. Gmina, przy ustalaniu lokalizacji elektrowni brała pod uwagę wszystkie aspekty, w tym skutki oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi a także społeczno-ekonomiczne możliwości realnego zagospodarowania terenu w sposób inny niż rolniczy. Budynki składającego uwagę zlokalizowane są w odległości ponad 700 m. od projektowanych elektrowni wiatrowych.

2. Brak jest jednoznacznych badań, które przesądzałyby o szkodliwości wpływu elektrowni wiatrowych na hodowlę zwierząt inwentarskich

9

21.10.2015

DANE OSOBOWE

1. Sprzeciw dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km

2. Brak zgody na lokalizacje zabudowań inwentarskich w obrębie stref ochronnych elektrowni wiatrowych

143/2, 143/3, 143/4 (Mańkowo)

poza planem

NIE

UWAGA ZŁOZONA PO TERMINIE

1.Lokalizacja elektrowni w odległości mniejszej niż 2 km od działek nie ogranicza możliwości dotychczasowego wykorzystania i użytkowania gruntów rolniczych. Gmina, przy ustalaniu lokalizacji elektrowni brała pod uwagę wszystkie aspekty, w tym skutki oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi a także społeczno-ekonomiczne możliwości realnego zagospodarowania terenu w sposób inny niż rolniczy. Budynki składającego uwagę zlokalizowane są w odległości ponad 900 m. od projektowanych elektrowni wiatrowych.

2. Brak jest jednoznacznych badań, które przesądzałyby o szkodliwości wpływu elektrowni wiatrowych na hodowlę zwierząt inwentarskich

10

21.10.2015

DANE OSOBOWE

1. Sprzeciw dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km

2. Brak zgody na lokalizacje zabudowań inwentarskich w obrębie stref ochronnych elektrowni wiatrowych

30, 35, 36, 85, 91, 93, 96, 98, 66, 67, 68, 129 Mańkowo

R, ZL, RE, W

NIE

UWAGA ZŁOZONA PO TERMINIE

1.Lokalizacja elektrowni w odległości mniejszej niż 2 km od działek nie ogranicza możliwości dotychczasowego wykorzystania i użytkowania gruntów rolniczych. Gmina, przy ustalaniu lokalizacji elektrowni brała pod uwagę wszystkie aspekty, w tym skutki oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi a także społeczno-ekonomiczne możliwości realnego zagospodarowania terenu w sposób inny niż rolniczy. Budynki składającego uwagę zlokalizowane są w odległości ponad 700 m. od projektowanych elektrowni wiatrowych.

2. Brak jest jednoznacznych badań, które przesądzałyby o szkodliwości wpływu elektrowni wiatrowych na hodowlę zwierząt inwentarskich

11

21.10.2015

DANE OSOBOWE

1. Sprzeciw dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km

2. Brak zgody na lokalizacje zabudowań inwentarskich w obrębie stref ochronnych elektrowni wiatrowych

39, 53, 66 Chabowo Świniary

49/2 Kosmaczewo

poza planem

NIE

UWAGA ZŁOZONA PO TERMINIE

1.Lokalizacja elektrowni w odległości mniejszej niż 2 km od działek nie ogranicza możliwości dotychczasowego wykorzystania i użytkowania gruntów rolniczych. Gmina, przy ustalaniu lokalizacji elektrowni brała pod uwagę wszystkie aspekty, w tym skutki oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi a także społeczno-ekonomiczne możliwości realnego zagospodarowania terenu w sposób inny niż rolniczy. Budynki składającego uwagę zlokalizowane są w odległości ponad 700 m. od projektowanych elektrowni wiatrowych.

2. Brak jest jednoznacznych badań, które przesądzałyby o szkodliwości wpływu elektrowni wiatrowych na hodowlę zwierząt inwentarskich

12

21.10.2015

DANE OSOBOWE

1. Sprzeciw dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km

2. Brak zgody na lokalizacje zabudowań inwentarskich w obrębie stref ochronnych elektrowni wiatrowych

11, 13, 28, 30, 31, 107/1

OBRĘB NIEOZNACZONY

PRAWDOPODOBNY OBRĘB MAŃKOWO

R,W

NIE

UWAGA ZŁOZONA PO TERMINIE

1.Lokalizacja elektrowni w odległości mniejszej niż 2 km od działek nie ogranicza możliwości dotychczasowego wykorzystania i użytkowania gruntów rolniczych. Gmina, przy ustalaniu lokalizacji elektrowni brała pod uwagę wszystkie aspekty, w tym skutki oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi a także społeczno-ekonomiczne możliwości realnego zagospodarowania terenu w sposób inny niż rolniczy. 2. Brak jest jednoznacznych badań, które przesądzałyby o szkodliwości wpływu elektrowni wiatrowych na hodowlę zwierząt inwentarskich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »