| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.148.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 25 stycznia 2016r.

w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki" i "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki" oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie osób za zasługi dla Miasta Mińsk Mazowiecki, ustanawia się tytuły:

1) "Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki";

2) "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki".

§ 2. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadawania wymienionych w § 1 tytułów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Koszty związane z nadawaniem wymienionych w § 1 tytułów pokrywane są z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/32/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustanowienia Tytułów: "Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki" i "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki" oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania tych Tytułów zmieniona uchwałą Nr XVII/147/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 marca 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Makowski


Załącznik do Uchwały Nr XIII.148.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Regulamin zasad i trybu nadawania tytułów:
"Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki"
i "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa tryb i zasady przyznawania tytułów: "Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki" i "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki".

§ 2. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki" oraz tytuł "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki" nadaje w formie uchwały Rada Miasta Mińsk Mazowiecki, zwana dalej Radą Miasta.

Rozdział 2.
Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki

§ 3. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miasta osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta Mińsk Mazowiecki bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania, narodowość, które:

1) mają wybitne zasługi dla Mińska Mazowieckiego w dziedzinie:

a) gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej, oświatowej,

b) poprawy jakości życia społeczności lokalnej,

c) promocji Mińska Mazowieckiego w kraju i na świcie;

2) posiadają szczególny prestiż, autorytet i uznanie wśród społeczności lokalnej w związku z pracą lub działalnością publiczną na rzecz Mińska Mazowieckiego.

§ 4. Tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki" może być nadany tylko osobom żyjącym.

Rozdział 3.
Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki

§ 5. 1. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki" nadawany jest przez Radę Miasta mieszkańcom Mińska Mazowieckiego, którzy:

1) posiadają wybitne zasługi dla rozwoju Mińska Mazowieckiego;

2) przyczynili się w sposób widoczny i niepodważalny do pomnożenia dobrobytu wspólnoty samorządowej.

2. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki" może być nadany także za wyjątkowo bohaterską postawę w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, a w szczególności w przypadkach:

1) ratowania mieszkańców Mińska Mazowieckiego z narażeniem życia i zdrowia;

2) ratowania mienia komunalnego Miasta lub jego mieszkańców z narażeniem życia lub zdrowia;

3) osobistego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Mińska Mazowieckiego;

4) dokonania innego czynu o wyjątkowym znaczeniu dla dobra Miasta i jego mieszkańców.

3. Tytuł ten może być nadany również osobie prawnej spełniającej wymogi określone w ust. 1 i 2, działającej na terenie Mińska Mazowieckiego.

§ 6. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki" może być nadany pośmiertnie.

Rozdział 4.
Tryb nadawania tytułów

§ 7. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułów mogą występować:

1) Burmistrz Miasta;

2) grupa co najmniej 5 radnych;

3) jednostki organizacyjne Miasta Mińsk Mazowiecki;

4) instytucje i przedsiębiorcy działający na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

5) organizacje pozarządowe;

6) co najmniej 25 pełnoletnich mieszkańców Mińska Mazowieckiego reprezentowanych przez inicjatora wniosku.

2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

1) dane wnioskodawcy;

2) dane o kandydacie: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej: dane rejestrowe, przedmiot działalności;

3) życiorys kandydata (nie dotyczy osoby prawnej);

4) uzasadnienie wniosku.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Do wniosku mogą być dołączone pisma zawierające rekomendacje dla kandydata do tytułu i popierające wniosek.

5. Do wniosku należy załączyć zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wnioskiem o nadanie tytułu oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do przyznania tytułu.

§ 8. 1. Wniosek o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki" lub tytułu "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki" należy składać do Przewodniczącego Rady Miasta najpóźniej do końca grudnia każdego roku z tym, że w 2016 roku najpóźniej do dnia 15 marca.

2. Wniosek opiniuje Kapituła, w której skład wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Miasta;

2) Burmistrz Miasta;

3) Prezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego;

4) Prezes Mińskiego Klubu Sportowego Mazovia;

5) Prezes stowarzyszenia prowadzącego Miński Uniwersytet Trzeciego Wieku;

6) Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego "Mazowsze";

7) Przewodniczący Powiatowej Rady do Spraw Kombatantów
oraz z głosem doradczym bez prawa głosowania w sprawie opiniowania wniosku dyrektorzy: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Mińskiej, a także radny najdłużej piastujący mandat radnego Rady Miasta.

§ 9. 1. Kapituła działa pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta.

2. Kapituła może zapraszać na posiedzenia przedstawiciela wnioskodawców.

3. Kapituła rozpatruje wnioski do 31 marca każdego roku.

4. Opinia Kapituły w sprawie wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1 zapada bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania członków Kapituły.

5. Posiedzenia Kapituły są protokołowane.

6. Obsługę administracyjną Kapituły zapewnia Burmistrz Miasta.

§ 10. 1. Zaopiniowane wnioski Kapituła przekazuje Burmistrzowi Miasta najpóźniej do 10 kwietnia w celu przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania tytułu.

2. O każdym negatywnie zaopiniowanym wniosku Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego wniosek.

3. Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie nadania tytułów dotyczący wyłącznie osób pozytywnie zaopiniowanych przez Kapitułę.

4. Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad sesji Rady Miasta projektów uchwał, o których mowa w ust. 3 Burmistrz Miasta składa do Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosków zaopiniowanych przez Kapitułę.

§ 11. 1. Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki otrzymuje akt nadania tytułu, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Ceremonia nadania tytułu następuje na uroczystej sesji związanej z obchodami jubileuszu Miasta lub podczas innej uroczystości o charakterze miejskim.

§ 12. 1. Osoby oraz podmioty, którym nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki" oraz tytuł "Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki" wpisuje się do Księgi "Honorowych Obywateli Miasta Mińsk Mazowiecki" i "Zasłużonych dla Miasta Mińsk Mazowiecki", zawierającej:

1) w przypadku osoby fizycznej: datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer uchwały nadającej tytuł;

2) w przypadku osoby prawnej: adres siedziby, przedmiot działalności, numer uchwały nadającej tytuł.

2. Księgę, o której mowa w ust. 1 prowadzi Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 13. Osoba wyróżniona tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki" ma prawo do:

1) używania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki";

2) uczestniczenia, na prawach Gościa Honorowego, we wszystkich sesjach Rady Miasta oraz w uroczystościach o charakterze miejskim.

§ 14. Rada Miasta, w trybie przewidzianym do nadawania tytułu może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki" w przypadku:

1) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

2) działania na szkodę Miasta Mińsk Mazowiecki.


Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.2.pdf


Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »