| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/119/16 Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 zf pkt 1 w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2.

1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) oboje rodzice kandydata pracują - 10 punktów;

2) istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie - 6 punktów.

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola - 3 punkty;

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 punkty;

2. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się, gdy każdy z rodziców kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków:

1) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

2) pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne;

3) uczy się w trybie dziennym.

§ 3.

1. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 2, uważa się złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uważa się złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

3. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 uważa się odpowiednio:

1) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Rafał Iwański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »