| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/113/2015 Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 18 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:+1.034.102,00 w tym:

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa+1.006.764,00 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami +1.006.764,00

§ 0750. - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 150,00

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów+1.006.614,00

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska+ 23.838,00 Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami + 22.673,00

§ 0830. - Wpływy z usług+ 5.000,00

§ 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 + 15.022,00

§ 6209. - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 + 2.651,00 Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg + 10,00

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów + 10,00 Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych + 1.120,00

§ 0400. - Wpływy z opłaty produktowej+ 1.120,00 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność + 35,00

§ 0920. - Pozostałe odsetki + 10,00

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów+ 25,00

DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego+ 3.500,00 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby + 3.500,00

§ 0750. - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 3.500,00 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: +1.034.102,00 w tym:

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo+ 23.600,00 Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 20.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 20.000,00 Rozdz. 01095 - Pozostała działalność + 3.600,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych + 3.600,00

DZ. 150 - Przetwórstwo przemysłowe+ 400,00 Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości + 400,00

§ 6639. - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego+ 400,00

DZ. 600 - Transport i łączność+ 480.000,00 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne + 480.000,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych+ 10.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 470.000,00

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa+ 244.000,00 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 244.000,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych + 244.000,00

DZ. 750 - Administracja publiczna+ 52.000,00 Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego + 14.000,00

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe+ 12.000,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia + 2.000,00 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność + 38.000,00

§ 3030. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych + 4.000,00

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 25.000,00

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne + 5.000,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia + 2.000,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych + 2.000,00

DZ. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa+22.900,00 Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji + 12.500,00

§ 6170. - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lubdofinansowanie zadań inwestycyjnych + 12.500,00 Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne+ 10.400,00

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne + 200,00

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe + 1.200,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia + 9.000,00

DZ. 801 - Oświata i wychowanie+ 39.912,49 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe + 2.000,00

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe + 2.000,00 Rozdz. 80104 - Przedszkola + 15.312,49

§ 4430. - Różne opłaty i składki+ 15.312,49 Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego + 10.000,00

§ 4430. - Różne opłaty i składki + 10.000,00 Rozdz. 80110 - Gimnazja+ 11.300,00

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe + 3.300,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia + 4.000,00

§ 4270. - Zakup usług remontowych + 4.000,00 Rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne + 1.300,00

§ 4270. - Zakup usług remontowych + 1.300,00

DZ. 851 - Ochrona zdrowia+ 19.167,04 Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi + 19.167,04

§ 4300. - Zakup usług pozostałych + 19.167,04

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska+ 77.622,47 Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg + 30.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 30.000,00 Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 5.902,47

§ 4300. - Zakup usług pozostałych + 5.902,47 Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych + 1.120,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia + 700,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych + 420,00 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność + 40.600,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 40.600,00

DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego+ 74.500,00 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby+ 38.500,00

§ 2480. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 20.000,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia + 2.500,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych + 1.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 15.000,00 Rozdz. 92116 - Biblioteki + 36.000,00

§ 2480. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury+ 6.000,00

§ 6220. - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych+ 30.000,00

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 32.667.556,18 w tym:

1) dochody bieżące w kwocie26.775.538,10

2) dochody majątkowe w kwocie5.892.018,08

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 34.161.918,18 w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie24.442.540,39

2) wydatki majątkowe w kwocie9.719.377,79

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku ,,Plan dotacji udzielanych w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" /załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 4. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli ,,Plan wydatków majątkowych w 2015 roku". /tabela nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/113/2015
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dotacji udzielanych w 2015 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/113/2015
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1 - Plan wydatków majątkowych w 2015 roku

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »