| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Korczew

z dnia 20 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późń. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2015r. o kwotę 137 634 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000

§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 000 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 19 634 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 19 634 zł

§2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 083 zł

§6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek sektora finansów publicznych 16 551 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od innych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem 57 000 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochodyjednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 57 000 zł

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 57 000 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 14 000 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 000 zł

§2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 14 000 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27 000 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 27 000 zł

§0970 - wpływy z różnych dochodów 27 000 zł

§ 2

1.Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2015r.o kwotę 81 000 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 66 000 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 66 000 zł

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 66 000 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 000zł

Rozdział 80104 - Przedszkola 15 000

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników15 000

2.Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015r. o kwotę 218 634 zł

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 500zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22 500

§4300 - zakup usług pozostałych 22 500 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 000zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 10 000

§4300 - zakup usług pozostałych 10 000 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60 000zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000

§4300 - zakup usług pozostałych 60 000 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA 58 184

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 58 184 zł

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5 367 zł

§4260 - zakup energii 5 165 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 4 300

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 802 zł

§6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 12 550

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 000 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 14 000 zł

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia 14 000 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚRODOWISKA 33 500 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26 000 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 26 000 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 7 500 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 7 500 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 450zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 450 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 20 450 zł

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 uchwały Rady Gminy Nr II/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Zadania inwestycyjne na rok 2015 r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2017" gdzie

W pozycji Lp.4 Rezygnuje się z zadania pn " zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Korczewplanowanego w wysokości 66 000 zł z własnych środków,

W pozycji Lp.4 Wprowadza się nowe zadanie pn "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szczeglacin" w wysokości 14 202 zł, w tym 7 101 zł dotacja z WFOŚiGW w Warszawie i 7 101 zł z własnych środków,

W pozycji Lp.10 Wprowadza się nowe zadanie pn "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Korczew" w wysokości 16 600 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Warszawie 9 450 zł i 7 150 zł własne środki,

W pozycji Lp.11 Wprowadza się dotację dla OSP w Tokarach na zadanie pn "Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Tokary" w wysokości 12 550 zł z własnych środków.

Powyższe zmiany stanowią załącznik Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Roszuk


Załącznik do Uchwały Nr X/54/2015
Rady Gminy Korczew
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2015 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2017

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

i okres realizacji

(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

2016 r.

2017 r.

dochody własne jst

kredyty

i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymienione

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Urząd Gminy

1

150

15011

6639

przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

10 000

10 000

10 000

Urząd Marszałkowski

2

900

90001

6058 6059

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew

1 186 659

8) 722 213
9) 464 446

8) -
9) 264 446

D 200 000

8) 722 213
9) -

Urzad Gminy

3

921

92109

6058 6059

Remont świetlicy wiejskiej w Rudzie, gm. Korczew

281 000

8) 145 963 9) 135 037

8)
9) 135 037

8) 145 963
9)

Urząd Gminy

4

754

75412

6060

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szczeglacin

14 202

14 202

6 750

A 7 452

Urząd Gminy

5

754

75404

6170

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego "oznakowany" dla potrzeb Komisariatu Policji w Mordach

4 300

4 300

4 300

Komenda Miejska Policji w Siedlcach

6

750

75023

6060

Zakup ksero do Urzędu Gminy

5 500

5 500

5 500

Urząd Gminy

7

600

60014

6300

Dotacja na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Tokary-Hruszew

150 000

150 000

150 000

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

8

900

90095

6058 6059

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew

811 000

8) 593 110 9) 217 890

8)
9) 217 890

8) 593 110
9)

Urząd Gminy

9

600

60016

6050

Modernizacja drogi gminnej na dz. nr. ewid. 262 w m. Szczeglacin

300 000

300 000

200 000

A 100 000

Urząd Gminy

10

754

75412

6060

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Korczew

16 600

16 600

7 150

A 9 450

Urząd Gminy

11

754

75412

6230

Dotacja na zadanie: Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Tokary

12 550

12 550

12 550

OSP Tokary

2 791 811

2 791 811

1 013 623

200 000

116 902

1 461 286

x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, UKFiS, WFOŚiGW, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. wolne środki

D. Pożyczka z WFOŚiGW

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »