| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/60/2016 Rady Gminy Wierzbno

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 8 260 023,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 8 180 023,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 80 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 8 445 737,00 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 7 594 000,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 851 737,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości 851 737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 185 714,00zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków zgromadzonych na rachunku budżetu w wysokości 185 714,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 400 000,00zł i rozchody budżetu w wysokości 214 286,00zł z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 10 000 zł,

2) celową w wysokości - 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 18 000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 23 220,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 23 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Plan dotacji określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej z Filią w Krypach w wysokości:

1) przychody- 100 000,00zł,

2) wydatki- 100 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne określonych w załączniku nr 3,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Emil Wąsowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/60/2016
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/60/2016
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/60/2016
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/60/2016
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/60/2016
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/60/2016
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/60/2016
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/60/2016
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/60/2016
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik10.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/60/2016

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2016 rok

Lp.

Treść

Plan

1.

Dochody

8 260 023,00

a.

b.

dochody bieżące

dochody majątkowe

8 180 023,00

80 000,00

2.

Wydatki

8 445 737,00

a.

wydatki bieżące

7 594 000,00

b.

wydatki majątkowe

851 737,00

3.

Wynik budżetu

- 185 714,00

Przychody ogółem:

400 000,00

1.

Wolne środki

400 000,00

Rozchody ogółem:

214 286,00

1.

2.

Spłaty pożyczek

Spłata kredytów

164 286,00

50 000,00

Analiza planowanych dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

Dochody zaplanowano na kwotę 8 260 023,00zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł,

są to dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wpływy z usług na kwotę 1 600,00zł.

W dziale 600 - Transport, zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 3 300,00zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody na kwotę 371 714,00zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 285 000,00zł, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości 414,00 zł, 2 500,00 zł - wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3 800,00zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 80 000,00zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dochody na kwotę 71 150,00zł, z tego:

a) w rozdziale 75011 - dochody z dotacji na utrzymanie i obsługę Urzędu Stanu Cywilnego oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 150,00 zł.,

b) w rozdziale 75023 - wpływy z opłat w wysokości 22 000,00 zł.,

c) w rozdziale 75095 - wpływy z opłat na kwotę 16 000,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w wysokości 613,00 zł., zgodnie z dotacją Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej, zaplanowano dochody w wysokości 2 850 021,00 zł, z tego:

a) w rozdziale 75615 - zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 257 555,00 zł.,

b) w rozdziale 75616 - zaplanowano wpływy w wysokości 1 475 481,00 zł z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

c) w rozdziale 75618 - zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydanie zezwolenia na alkohol i opłat lokalnych w wysokości 144 620,00zł,

d) w rozdziale 75621 - zaplanowano udziały gminy we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 972 365,00 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości 3 493 022,00zł, z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 1 919 733,00 zł i subwencji w części wyrównawczej w wysokości 1 352 289,00 zł, oraz różne rozliczenia na kwotę 221 000,00zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 165 821,00zł, z tego:

a) w rozdziale 80101 - dochody z najmu i Dzierawy składników majątkowych

w wysokości 7 000,00 zł,

b) w rozdziale 80104 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 23 370,00zł oraz wpływy z opłat za wyżywienie 22 591,00zł,

c) w rozdziale 80148 - wpływy z opłat za wyżywienie w wysokości 112 860,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano dochody na kwotę 1 089 802,00 zł, z tego:

a) w rozdziale 85212 - dochody z dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 866 000,00zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 9 000,00zł,

b) w rozdziale 85213 - dochody z dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 3 100,00zł, oraz dotację na realizację zadań własnych w wysokości 8 200,00zł,

c) w rozdziale 85214 - dochody z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 27 200,00 zł,

d) w rozdziale 85216 - dochody z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 58 600,00 zł.,

e) w rozdziale 85219 - dochody z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 69 500,00 zł. oraz na realizację zadań zleconych w wysokości 400,00 zł.,

f) w rozdziale 85228 - wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 5 802,00 zł,

g) w rozdziale 85295 - wpływy z dotacji w wysokości 40 000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 2 000,00zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002- zaplanowano dochody z tytułu opłat za realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości 151 000,00zł, w rozdziale 90019 - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7 380,00zł.

Analiza planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki zaplanowano na kwotę 8 445 737,00zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 33 200,00 zł, w tym kwota 12 000,00 z przeznaczeniem na wydatki na rzecz izb rolniczych, 6 000,00zł składka członkowska do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

Kwota 15 000,00zł przeznaczona zostanie na zakup usług pozostałych - odbiór padłych zwierząt z terenu gminy.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę zaplanowano kwotę 1 600,00zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki na kwotę 770 114,00zł, w tym 646 272,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin" - 547 272,00zł,

2) "Modernizacja drogi gminnej we wsi Skarżyn" na kwotę 99 000,00zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 123 842,00zł są przeznaczone na poprawę dróg gminnych w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 98 241,00zł.

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w wysokości 300,00zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatki zaplanowano na kwotę 102 377,00zł, w tym 76 377,00zł wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz 26 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym 16 000,00zł na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki na kwotę 700,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na cmentarzach.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na kwotę 1 406 823,00zł, z przeznaczeniem na:

a) w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych w wysokości 33 150,00 zł, w tym 7 395,00zł na utrzymanie i obsługę USC.,

b) w rozdziale 75022 - Rady Gmin, na obsługę Rady Gminy przeznaczono kwotę 26 000,00 zł,

c) w rozdziale 75023- Urzędy Gmin, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1 337 208,00zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowizję sołtysów za inkaso podatków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tyt. dostępu do sieci internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Zaplanowano również dotacje w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

d) W rozdziale 75095 - pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 10 465,00zł na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresiee -administracji i geoinformacji" w wysokości 5 465,00zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowano wydatki w wysokości 613,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje rejestru spisu wyborców.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 88 600,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców zakup paliwa, energii, opłatę ubezpieczenia oraz ekwiwalent za udział w akcjach.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na kwotę 42 000,00zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano wydatki na kwotę 28 000,00zł, w tym rezerwy:

- ogólną na kwotę 10 000,00 zł.

- celową na kwotę 18 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 3 723 764,00 zł, w tym:

a) szkoły podstawowe - 1 384 755,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opłaty za usługi internetowe i telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 82 367,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c) przedszkola - 380 266,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

d) inne formy wychowania przedszkolnego - 68 570,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

e) gimnazja - 961 877,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, opłaty za korzystanie z usług telefonicznych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

f) dowożenie uczniów do szkół - 87 383,00 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół;

g) zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 303 703,00zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, tj. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

h) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15 679,00zł,

i) stołówki szkolne i przedszkolne - 222 661,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup żywności, zakup energii, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,

j) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 201 203,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych,

k) pozostała działalność - 15 300,00zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 23 220,00zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 20 220,00 zł. i zwalczanie narkomani 3 000,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 1 557 304,00zł, z przeznaczeniem na:

a) Rodziny zastępcze - 5 000,00zł,

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 866 000,00zł, tj. świadczenia społeczne w wysokości 818 444,00 zł, a 43 116,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11 750,00zł,

d) zasiłki i pomoc w naturze - 67 200,00 zł,

e) zasiłki stałe 63 600,00 zł,

f) ośrodki pomocy społecznej - 311 341,00zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług internetowych i telefonicznych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników;

g) usługi opiekuńcze - 45 513,00zł, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

h) pozostała działalność 186 900,00zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, energię, zakup usług remontowych i pozostałych oraz utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - świetlice szkolne zaplanowano wydatki w wysokości 33 123,00zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne i ich obsługę, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów zaplanowano stypendia dla uczniów, natomiast w rozdziale 85495 - Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 532 999,00 zł:

- w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 301 000,00 zł, w tym 150 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Rekultywacja i zamknięcie gminnego wysypiska odpadów komunalnych", 151 000,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w gminie,

- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na zakup energii (oświetlenie uliczne) zaplanowano wydatki w wysokości 171 999,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 24 920,00 oraz 24 780,00zł na realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego,

- w rozdziale 90019 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj. na zadanie pn. "Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Szkół w Krypach" - 50 000,00zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00zł w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia sportowe.

Przewidywane wykonanie planu dochodów wynosi ok. 98%, co stanowi kwotę 8 130 900,91zł, przewidywane wykonanie planu wydatków wynosi ok. 94%, co stanowi kwotę 7 805 717,97,zł. Wolne środki na rachunku budżetu gminy w 2015r wynoszą 214 102,78zł, przychody z tytułu zaciągniętego w 2015 roku kredytu wynoszą 100 000,00zł, spłata zobowiązań przewidziana na 2015 rok wynosi 239 285,72zł, co sprawia, że przewidywane wolne środki pozostające na rachunku budżetu gminy na 2016 rok wyniosą ok 400 000,00zł.

Budżet na 2016 rok zaplanowano po stronie dochodów na kwotę 8 260 023,00zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 8 445 737,00zł, co daje deficyt w wysokości 185 714,00zł.

Proponowany budżet spełnia wymagania określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co powoduje, że organ stanowiący może uchwalić budżet gminy na 2016 rok.

W budżecie na pokrycie deficytu zaplanowano wolne środki w wysokości 185 714,00zł.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano likwidację Zespołu Szkół w Krypach i w związku z tym zaplanowano środki na odprawy dla pracowników likwidowanej placówki.

Ww. likwidacja spowoduje poprawienie sytuacji finansowej gminy w kolejnych latach, w ten sposób, będzie można wykonywać inwestycje, na które dotychczas nie mogliśmy sobie pozwolić, np. budowę dróg i wodociągów oraz pozyskiwać środki unijne, ponieważ będzie nas stać na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Zaoszczędzone środki w wysokości ok 770 000,00 zł rocznie będą możliwe do wykorzystania od 2017 roku.

Obecnie mamy słabą kondycję finansową gminy, głownie spowodowaną dużymi wydatkami na oświatę, które zaplanowano na 2016 rok w wysokości 3 723 764,00zł tj. 44,14% planowanych wydatków ogółem. Wydatki na oświatę zwiększają się z każdym kolejnym rokiem, ponieważ spada stan liczby uczniów, a co za tym idzie zmniejsza się wysokość otrzymywanej subwencji oświatowej.

Wysokość subwencji oświatowej w latach 2012 - 2016 oraz wydatków z przeznaczeniem na oświatę przedstawia się następująco:

Lata

Wysokość subwencji oświatowej

Plan wydatków na oświatę

Wydatki wykonane

2012

2 041 550

3 665 963

3 569 908

2013

2 038 926

3 896 841

3 600 248

2014

1 942 016

3 884 554

3 735 068

2015

1 997 042

3 884 961

za III kw. 2015r. - 2 833 198

2016

1 919 733

3 748 887

x

Analizując sprawozdania z wykonania budżetu gminy w latach ubiegłych, stwierdzono, że największą pozycję zawsze zajmują wydatki na utrzymanie oświaty, co miało negatywny wpływ na sytuację finansową gminy w latach ubiegłych. Utrzymanie takiego stanu wydatków w kolejnych latach spowoduje brak możliwości inwestowania, zaciągania zobowiązań, co będzie prowadziło do zablokowania rozwoju gminy.

Gmina przeznacza na oświatę prawie połowę całego budżetu. W efekcie brakuje pieniędzy na drogi, inwestycje, oświetlenie ulic itp. Oświata to najdroższa pozycja na liście wydatków. Wysokie koszty generowane są przede wszystkim przez pensje nauczycieli, które są ściśle określane przez Ministerstwo Edukacji oraz regulowane Kartą Nauczyciela przywileje.

Gmina posiada dwa Zespoły Szkół:

Nazwa zespołu

Liczba uczniów

Liczba etatów nauczycieli

Planowane

Wydatki

na 2016 rok

Zespół Szkół w Wierzbnie,

w skład którego wchodzą:

153

15,72

1 920 940,00zł

1.

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

76

6,25

2.

Publiczne Gimnazjum w Wierzbnie

44

7,47

3.

Oddział "0"

20

1

4.

Punkt Przedszkolny Wierzbnie

13

1

Zespół Szkół w Krypach,

w skład którego wchodzą:

86

10,68

1 131 724,00zł

1.

Szkoła Podstawowa w Krypach

62

7,18

2.

Publiczne Gimnazjum w Krypach

24

3,50

Publiczne Przedszkole w Krypach

42

3,14

387 520,00zł

RAZEM

281

29,54

3 440 184,00zł

Jak przedstawiono w tabeli planowane wydatki na dwa zespoły szkół i przedszkole wynoszą 3 440 184,00zł, natomiast obsługę administracyjną tych zespołów prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, gdzie zaplanowano wydatki w wysokości 303 703,00zł.

Łączny plan wydatków na oświatę na 2016 rok wynosi 3 748 887,00zł, w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 903 580,00zł,

2) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 106 168,00zł,

3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 133 747,00zł,

4) bieżące utrzymanie szkół, tzn. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych itp. na kwotę 605 392,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Emil Wąsowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »