reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) i art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski


Załącznik do Uchwały
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku

Wprowadzenie

§ 1.

1. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 r." zwany dalej "programem" ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, zwierząt gospodarskich. oraz zagwarantowanie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpią w wyniku zdarzeń drogowych.

2. Zadania określone w programie mają na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim, wolno żyjącym kotom, opiekę nad nimi w schronisku w Pawłowie, znakowanie, zapobieganie wzrostu ich populacji poprzez sterylizację i kastrację, aktywne poszukiwanie osób zainteresowanych adopcją, monitorowanie dalszej sytuacji zwierząt bezdomnych, promowanie prawidłowych, humanitarnych postaw i zachowań wobec zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są :

1) porzucenie zwierząt przez właścicieli;

2) dopuszczanie do niekontrolowanego rozmnażania;

3) łatwość pozyskiwania zwierząt;

4) uleganie chwilowym modom na dane rasy zwierząt;

5) ucieczki zwierząt;

6) brak wiedzy i zaangażowania społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Występowanie zjawiska bezdomności zwierząt jest wywołane głównie przez nieetyczne lub/i nieodpowiedzialne postępowanie człowieka.

4. Pozbawienie możliwości niekontrolowanego rozmnażania (sterylizacja i kastracja) zwierząt są najskuteczniejszymi metodami zapobiegania zagrożeniom związanych z przebywaniem tych zwierząt poza miejscami, w których człowiek jest w stanie skutecznie kontrolować ich zachowania. Prowadzenie sterylizacji i kastracja to normy funkcjonujące w innych cywilizowanych krajach. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. Zakłada się wykonywanie obligatoryjnej sterylizacji/kastracji wszystkich zwierząt przebywających i przyjętych do schroniska.

5. Elektroniczne znakowanie zwierząt mikrochipem to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia.

Koty wolno żyjące mogą być elementem ekosystemu lokalnego i ich obecność może korzystnie wpływać na ograniczenie rozprzestrzeniania się gryzoni (myszy, szczury).

Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia poprzez wspieranie osób społecznie opiekujących się tymi zwierzętami zakupując karmę.

Postanowienia ogólne

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Ciechanów;

2) schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie, należące do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ciechanowie, posiadające odpowiednie kwalifikacje i sprzęt do odłowu zwierząt, właściwe warunki żywienia i bytowania w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt oraz obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt umieszczonych w schronisku.

§ 3.

1. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Ciechanów.

2. Realizatorami programu są:

1) na poziomie gminy Ciechanów -wójt działający poprzez pracownika ds. rolnictwa i ochrony środowiska;

2) szkoły podstawowe i gimnazjum;

3) schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie - na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ciechanowie;

4) Lecznica Weterynaryjna Ab-Wet sp.c. w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8 na zlecenie wójta;

5) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich działających na terenie gminy;

6) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z gminą.

Cel i zadania programu

§ 4.

Celem programu jest :

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy;

2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;

3) wspomaganie działań ograniczających wzrost populacji zwierząt bezdomnych;

4) odławianie zwierząt bezdomnych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt;

5) sprawdzanie, czy zwierzę jest oznakowane w celu podjęcia próby odnalezienia właściciela i skontaktowania się z nim;

6) wprowadzenie danych zwierząt oznakowanych mikroprocesorem do ogólnodostępnej krajowej bazy danych;

7) wykonywanie szczepień profilaktycznych przeciwko chorobom zakaźnym;

8) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt odłowionych lub bezdomnych (adopcja zwierząt);

9) monitorowanie dalszej sytuacji bezdomnych zwierząt, umieszczonych i zabezpieczonych w schronisku;

10) udzielanie pomocy w sprawowaniu opieki nad kotami i zwierzętami wolno żyjącymi,

11) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami.

Realizacja zadań

§ 5.

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy realizowane jest poprzez:

1) zapewnienie interwencyjnego odławiania zwierząt bezdomnych przez uprawniony podmiot - w przypadkach zgłoszeń, a w szczególności zaobserwowania nienaturalnego zachowania zwierzęcia, wystąpienia zagrożenie dla ludzi i zwierząt oraz przetrzymania w schronisku do czasu adopcji;

2) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, pozostających bez możliwości ustalenia właściciela, odebranych czasowo właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta, w związku z ewidentnym zaniedbywaniem, niewłaściwym utrzymaniem, nie zapewnieniem opieki i właściwych warunków bytowania;

Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do przytuliska w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rykaczewie.

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej rannym i chorym zwierzętom bezdomnym, współpraca z lekarzem weterynarii Lecznicy AB-Wet s.c. w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8.

2. Wspomaganie działań ograniczających wzrost populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

1) zapewnienie nieodpłatnej sterylizacji lub kastracji odłowionych zwierząt bezdomnych w schronisku lub na wniosek opiekuna;

2) zapewnienie nieodpłatnego usypiania ślepych miotów (do dziesiątego dnia życia) w przypadku zwierząt bezdomnych przez lekarza weterynarii Lecznicy AB-Wet s.c. w Ciechanowie, a w przypadku zwierząt domowych - na wniosek opiekuna;

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi w propagowaniu sterylizacji i kastracji zwierząt domowych.

3. Odłowione zwierzęta bezdomne umieszcza się tymczasowo w schronisku, znakuje poprzez wszczepienie mikroprocesora celem zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu adopcji, ogłasza na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej urzędu i prasie samorządowej - poszukując nowych właścicieli. Nowym właścicielem może być osoba pełnoletnia.

4. Nowemu właścicielowi adoptowanego psa przyznaje się suchą karmę, w zależności od wagi psa w ilości:

1) 20 kg dla psa o wadze do 10 kg;

2) 40 kg dla psa o wadze powyżej 10 kg do 30 kg;

3) 60 kg dla psa o wadze powyżej 30 kg

lub prawo do opieki weterynaryjnej przez okres sześciu miesięcy.

5. Odławiania zwierząt bezdomnych, zgłoszonych przez mieszkańców, a nie stanowiących zagrożenia dla ludzi lub zwierząt, dokonuje się po uprzednim uzgodnieniu z wójtem, celem zapewnienia im miejsca w schronisku.

§ 6.

Sprawowanie opieki nad kotami i zwierzętami wolno i dziko żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) wójt poprzez:

a) monitorowanie znanych i wskazanych przez mieszkańców miejsc bytowania dużej ilości kotów wolno żyjących (dotychczas zjawisko nie występowało - w terenie wiejskim koty znajdują schronienie w oborach, budynkach gospodarczych czy stodołach),

b) prowadzenie rejestru opiekunów kotów wolno żyjących,

c) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,

d) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela urzędu,

e) zlecanie opieki lekarsko-weterynaryjnej dla wolno bytujących kotów.

2) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich dokarmiający zwierzęta dziko żyjące.

§ 7.

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami realizowane będzie przez pracownika urzędu ds. rolnictwa i ochrony środowiska, gminne jednostki oświatowe i organizacje pozarządowe poprzez:

1) prowadzenie i koordynacja działań edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami;

2) propagowanie sterylizacji i kastracji samic;

3) propagowanie znakowania własnych zwierząt, poprzez wszczepienie mikroprocesora;

4) prowadzenie akcji adopcji zwierząt bezdomnych, utworzenie bazy osób chętnych do adopcji.

Finansowanie programu

§ 8.

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Ciechanów na rok 2016 w dziale 900, rozdział 90013 w wysokości:

1) 1.000 zł na dokarmianie zwierząt dziko żyjących;

2) 5.000 zł na odławianie bezdomnych zwierząt;

3) 2.000 zł na dopłaty do sterylizacji zwierząt wykonywanych przez lekarza weterynarii;

4) 103.000 zł na opiekę weterynaryjną, opłatę za przechowywanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zakup karmy lub usług weterynaryjnych;

2. Urząd Gminy dokonuje zapłaty za zakup karmy i wykonane usługi na podstawie wystawionych faktur.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama