| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.283.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności w części Uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych, a mianowicie:

- załącznika Nr 2 i Nr 5 do tej uchwały w zakresie wykazywania w części D tych załączników danych o gruntach zadrzewionych i zakrzaczonych położonych na użytkach rolnych, z powodu istotnego naruszenia § 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542),

- załącznika Nr 3 do tej uchwały w zakresie zamieszczonego w części D. 1 tego załącznika zapisu o treści "(0,220 m3 drewna x cena drewna)", z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.),

- załącznika Nr 4 do tej uchwały w zakresie przewidzianego w nagłówku tego załącznika wskazywania, że informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych składana jest na dany rok oraz w zakresie zawartego w części D.3 tego załącznika zapisu o treści "(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)", z powodu istotnego naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U, z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.),

- załącznika Nr 5 do tej uchwały w zakresie przewidzianego w części C. w poz. 19 w pkt. 1 tego załącznika wskazywania, że informacja o gruntach składana jest na dany rok, z powodu istotnego naruszenia art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.),

- załącznika Nr 6 do tej uchwały w zakresie przewidzianego w części C. w poz. 19 w pkt. 1 tego załącznika wskazywania, że informacja o lasach składana jest na dany rok, z powodu istotnego naruszenia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.).

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Czarnia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.


Uzasadnienie

W dniu 1 grudnia 2015 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. Wymienioną wyżej uchwałą Rada Gminy Czarnia określiła wzory informacji i deklaracji składanych dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Badając wymienioną uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.

W załączniku Nr 3 do ww. uchwały (deklaracja na podatek leśny) w części D.1 w zawartej tam tabeli w nagłówku kol. 3 dotyczącej stawki podatku zamieszczono wskazanie odnośnie wyliczania tej stawki o treści "(0,220 m3 drewna x cena drewna)", odnoszące się do wszystkich lasów wykazywanych w tej tabeli, co jest istotnie sprzeczne z art. 4 ust. 3 ww. ustawy o podatku leśnym. Tak wyliczana stawka podatku ma bowiem zastosowanie tylko przy ustalaniu podatku leśnego od lasów innych niż wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych. Natomiast od lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, zgodnie z ww. art. 4 ust 3 ustawy o podatku leśnym, podatek leśny ustala się przy zastosowaniu tej stawki obniżonej o 50 %.

W nagłówku załącznika Nr 4 do ww. uchwały (informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych) przewidziano wskazywanie przez podatników, że informacja składana jest na dany rok, co jest istotnie sprzeczne z art. 6 ust. 6 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ z brzmienia tego przepisu wynika, iż informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych są składane na czas nieokreślony.

W części D. 3 ww. załącznika Nr 4 zamieszczono zapisy wskazujące, że wartość budowli należy podawać w wysokości, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, co jest istotnie sprzeczne z art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ zgodnie z tym przepisem wartość budowli określa się na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 tej ustawy.

W załączniku Nr 5 do badanej uchwały (informacja o gruntach) w części C. w poz. 19 w pkt. 1 przewidziano wskazywanie przez podatników, że informacja składana jest na dany rok, co jest istotnie sprzeczne z art. 6a ust. 5 ww. ustawy o podatku rolnym, ponieważ z brzmienia tego przepisu wynika, iż informacje o gruntach są składane na czas nieokreślony.

Ponadto w ww. załączniku Nr 5 przewidziano wykazywanie przez podatników w części D. tego załącznika danych o "gruntach zadrzewionych i zakrzaczonych położonych na UR", co jest istotnie sprzeczne z § 68 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, ponieważ w świetle tego przepisu taka kategoria gruntów w ewidencji gruntów i budynków nie występuje.

Nieprawidłowość w zakresie wykazywania danych o gruntach "zadrzewionych i zakrzaczonych na UR" wystąpiła także w części D. załącznika Nr 2 (deklaracja na podatek rolny) do badanej uchwały.

W załączniku Nr 6 do badanej uchwały (informacja o lasach) w części C. w poz. 19 w pkt 1 przewidziano wskazywanie przez podatników, że informacja składana jest na dany rok, co jest istotnie sprzeczne z art. 6 ust. 2 ww. ustawy o podatku leśnym, ponieważ z brzmienia tego przepisu wynika, iż informacje o lasach są składane na czas nieokreślony.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »