reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 257 ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Poświętne na rok 2015:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 614,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do zarządzenia; w tym zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 1 249,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszego zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 614,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do zarządzenia; w tym zwiększa się w plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 1 249,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszego zarządzenia;

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2015 r.:

dochody ogółem-19 676 937,07 zł,
z tego:
dochody bieżące-18 404 554,94 zł,
w tym z zadań zleconych-2 622 020,99 zł,
dochody majątkowe-1 272 382,13 zł,
wydatki ogółem-18 180 216,85 zł,
z tego:
wydatki bieżące-17 096 236,71 zł,
w tym z zadań zleconych-2 622 020,99 zł,
wydatki majątkowe-1 083 980,14 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt


Jan Cymerman


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2015

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenia(-) /

Zwiększenia

750

Administracja publiczna

1 249,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1 249,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 249,00

852

Pomoc społeczna

7 365,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- 300,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- 300,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 667,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3 667,00

85216

Zasiłki stałe

3 998,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3 998,00

Razem:

8 614,00


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na zadnia zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenia(-) /

Zwiększenia

750

Administracja publiczna

1 249,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1 249,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 249,00

Razem:

1 249,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2015

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenia(-) /

Zwiększenia

600

Transport i łączność

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

4270

Zakup usług remontowych

- 4 495,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 495,00

750

Administracja publiczna

1 249,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1 249,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 249,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 35 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

75095

Pozostała działalność

- 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 330,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

130,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 1 002,00

4430

Różne opłaty i składki

1 002,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

80101

Szkoły podstawowe

42 120,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 540,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

62 115,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 25 985,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 450,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 43 750,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 2 450,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 38 300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 4 200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

- 1 000,00

80104

Przedszkola

27 850,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 700,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 32,97

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

- 150,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

32,97

80110

Gimnazja

- 27 220,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 450,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 3 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 34 870,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 1 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 16 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 900,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

4260

Zakup energii

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

852

Pomoc społeczna

7 365,00

85202

Domy pomocy społecznej

- 2 931,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- 2 931,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00

3110

Świadczenia społeczne

8 815,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 9 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

285,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- 300,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- 300,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 898,00

3110

Świadczenia społeczne

27 562,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- 21 664,00

85216

Zasiłki stałe

3 998,00

3110

Świadczenia społeczne

3 998,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 040,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

- 2 040,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 321,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 500,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- 821,00

85295

Pozostała działalność

700,00

3110

Świadczenia społeczne

700,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 12 500,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 15 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

15 000,00

4260

Zakup energii

15 000,00

Razem:

8 614,00


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenia(-) /

Zwiększenia

750

Administracja publiczna

1 249,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1 249,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 249,00

852

Pomoc społeczna

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00

3110

Świadczenia społeczne

8 815,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 9 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

285,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

Razem:

1 249,00


Uzasadnienie

do ZARZĄDZENIA NR 65/2015

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się w planie dochodów dotację na zadania zlecone w kwocie 1249,00 zł z przeznaczeniem na wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej : ewidencja ludności oraz akty USC.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2015 oraz 431/2005 z dnia 27 listopada 2015 roku zmniejsza się plan dotacji na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 300,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 3998,00 zł na zasiłki stałe w ramach opieki społecznej .

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 435/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zmienia się plan w dotacjach celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zwiększając w kwocie 3667,00 zł .

4. W związku z zapotrzebowaniem na realizację bieżących zadań gminy przenosi się środki w ramach działu :

-750 w związku z zastępstwami w umowach o pracę umowami na osoby fizyczne związanych z usługami sprzątania i wydawania warunków zabudowy.

-900 w wyniku zwiększonego zużycia energii na nowych zmodernizowanych oświetleniach ulicznych oraz w wyniku realizacji wyposażenia przystanków w kosze na śmieci jako zakup materiałów;

-801 w wyniku istniejących rezerw finansowych na zakupach i pomiędzy wykonywanymi usługami a potrzebami opłacenia bieżących zobowiązań.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama