| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/90/16 Rady Gminy w Sieciechowie

z dnia 20 maja 2016r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11a ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 856 z poźn. zm.) Rada Gminy Sieciechów uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieciechów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów


Kazimierz Mastalerz


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/90/16
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 20 maja 2016 r.

Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

Ilekroć w programie jest mowa o:

Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sieciechów

Programie - należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów w 2016 roku"

Właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Sieciechów, posiadającym zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie

Schronisku - należy przez to rozumieć -Prywatne Schronisko dla Zwierząt, 24-150 Nałęczów, Bronice

85.

Rozdział 2.
Cele programu

Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Sieciechów.

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.) niniejszy program obejmuje kwestie:

1. Zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3. Odławianie bezdomnych zwierząt;

4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6. Usypianie ślepych miotów;

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 3.
Realizacja zadań

Realizacja zadań określonych w rozdziale II programu zgodnie z art. 11a ust. 5 ww. ustawy jest finansowana z budżetu Gminy Sieciechów. Kwota przeznaczona na ten cel - 27.000,00zł. określona jest w budżecie Gminy Sieciechów. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164). Kwota przeznaczona jest na odłowienie 20 sztuk bezdomnych psów. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację założeń w trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w rozdziale III okażą się niewystarczające.

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku i zasady ich wyłapywania.

Zwierzęta bezdomne to takie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. Będą one odławiane przez podmiot, z którym Gmina Sieciechów posiada podpisaną umowę na rok 2016 tj. Canvet - Usługi weterynaryjne Sławomir Leśniak ul. Sienkiewicza 12/19, 24-100 Puławy.

Ww. podmiot zobowiązany jest do:

a) humanitarnego i bezpiecznego wyławiania psów z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu,

b) opieki weterynaryjnej tj. transport ambulansem do gabinetu weterynaryjnego - kwarantanny, leczenie, żywienie,

c) w uzasadnionych przypadkach eutanazji i utylizacji.

Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska będą poddawane zabiegom kastracji lub sterylizacji na koszt schroniska z którym Gmina Sieciechów ma podpisaną umowę.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

Opieka będzie polegać na sterylizacji i kastracji tych zwierząt oraz ich dokarmianiu w szczególnych sytuacjach tj. takich gdy brak dokarmiania będzie mógł spowodować poważne, negatywne skutki dla zdrowia zwierząt. Gmina pokrywa w całości koszty zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących, które przeprowadzać będzie - Canvet - Usługi Weterynaryjne Sławomir Leśniak ul. Sienkiewicza 12/19, 24-100 Puławy z którą Gmina Sieciechów ma podpisaną umowę na rok 2016r. Sterylizacja odbywać się będzie wyłącznie na zlecenie Gminy. Po przeprowadzeniu zabiegu koty wolno żyjące wrócą do miejsc odłowienia, bądź trafią do adopcji.

3. Adopcja oraz usypianie ślepych miotów.

Gmina będzie prowadzić poszukiwania nowych opiekunów dla psów i kotów poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy, polegającej między innymi na stworzeniu elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących wyłapanych zwierząt na tej stronie. Gmina Sieciechów będzie współpracować w tym zakresie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz schroniskiem.

Usypianie ślepych miotów będzie finansowane w całości przez Gminę Sieciechów przeprowadzane przez - Prywatne Schronisko dla Zwierząt, z którym Gmina Sieciechów ma podpisaną umowę. Usypianie ślepych miotów dotyczyć będzie zwierząt bezdomnych.

4. Opieka nad zwierzętami gospodarskimi oraz zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych.

W wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy zwierzę gospodarskie zostanie przekazane gospodarstwu rolnemu - Grzebalski Wojciech Głusiec 31, 26-922 Sieciechów

wskazanemu przez Wójta Gminy Sieciechów. Całodobowa opieka weterynaryjna, dotycząca zdarzeń drogowych, jest sprawowana przez Canvet- usługi weterynaryjne Sławomir Leśniak ul. Sienkiewicza 12/19, 24-100 Puławy, z którym Gmina Sieciechów ma podpisaną umowę.

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt powiadamiane będą Koła Łowieckie.

Rozdział 4.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

1. Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieciechów oraz na łamach prasy lokalnej kącika adopcyjnego.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia ilości adopcji bezpańskich zwierząt.

3. Promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

4. Przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi na targowiskach

Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów


Kazimierz Mastalerz

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »