| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego`

z dnia 25 maja 2016r.

zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, zwanym dalej "Przyjmującym"

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198), Uchwały Nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Powiatem Węgrowskim w zakresie powierzenia zadań oświatowych oraz Uchwały Nr XXXIV/240/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników I stopnia w zawodzie: piekarz, cukiernik oraz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.

§ 2. 1. Przyjmujący zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach turnusów wymienionych w § 1, odbywających się w terminie od 23.05.2016 do 17.06.2016 dla 10 osób - według imiennych skierowań oraz faktycznego w nich pobytu.

2. W imieniu Przyjmującego zajęcia, o których mowa w §1 zrealizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

3. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania i obejmują 136 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych we właściwych warunkach.

4. Przyjmujący zapewni zakwaterowanie i wyżywienie dla każdego ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.

5. Powierzający przekaże łączną dotację pokrywającą koszt dokształcania ww. turnusów w wysokości 4.000,00 zł (10 x 400,00 zł = 4.000,00), słownie: cztery tysiące zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej na konto w niej wskazane.

§ 3. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest Powierzający.

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Powierzający""Przyjmujący".

Starosta


Krzysztof Fedorczyk


Wicestarosta


Halina Ulińska

Starosta


Antoni Jan Tarczyński


Wicestarosta


Krzysztof Płochocki


Skarbnik Powiatu


Anna Pawełas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »