| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 7/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie

z dnia 2 czerwca 2016r.

zawarte w dniu 2 czerwca 2016 r. w Sochaczewie pomiędzy: Powiatem Sochaczewskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie, w imieniu którego działają : 1) Jolanta Gonta - Starosta Sochaczewski, 2) Tadeusz Głuchowski - Wicestarosta Sochaczewski, a Gminą Teresin zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez: Marka Olechowskiego - Wójta Gminy Teresin z siedzibą przy ul. Zielonej 20, 96 - 515 Teresin , łącznie zwanymi w dalszej części porozumienia "Stronami", na podstawie: art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460z póżn. zm.), art. 5 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890), art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne, uchwały Rady Gminy Teresin Nr XXII/139/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Teresin zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Teresin, o następującej treści:

§ 1. Powiat oświadcza, że jest właścicielem dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego, w tym przypadku dróg powiatowych na terenie gminy Teresin, w pasie których zlokalizowane są przystanki będące przedmiotem przekazania zadania zarządzania tymi przystankami.

§ 2. 1. Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie sposobu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Teresin, zwanych dalej przystankami, dla potrzeb realizacji przez Gminę przejętego zadania zarzadzania tymi przystankami, w szczególności w zakresie kompetencji i obowiązków określonych w:

1) art. 16 ust. 4 i 7, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) o publicznym transporcie zbiorowym,

2) art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250),

3) § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r., poz. 451 z późn. zm.).

2. Powiat przekaże przystanki objęte przedmiotem porozumienia Gminie protokołem zdawczo - odbiorczym. Do przekazania przystanków Gminie Powiat upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

3. Gmina zobowiązuje się realizować przejęte do realizacji zadania zarządzania przystankami, w szczególności poprzez:

1) utrzymywanie czystości i porządku w obrębie przystanków w okresie letnim: zbieranie śmieci, zanieczyszczeń i odpadów wraz z ich wywozem , na chodniku na długości zatoki autobusowej, lub w przypadku jej braku na długości wyznaczonej znakiem poziomym P-17 "linia przystankowa", montaż koszy na śmieci, ich opróżnianie i wywożenie z nich śmieci,

2) utrzymywanie czystości i porządku w obrębie przystanków w okresie zimowym: oczyszczanie ze śniegu chodników na długości zatoki autobusowej, lub w przypadku jej braku na długości drogi wyznaczonej znakiem poziomym P-17 "linia przystankowa", wywóz śniegu i zwalczanie śliskości,

3) ustawianie, konserwację oraz remonty wiat przystankowych i zadaszeń (wiaty i związane z nimi wyposażenie umieszczane w pasie drogowym uzgadniane będą z zarządcą drogi). Konserwacja oraz remonty wiat będą zgłaszane i wykonywane pod nadzorem PZD w Sochaczewie.

4) umieszczenie informacji z rozkładem jazdy (nie dopuszcza się ustawienia dodatkowych słupków w celu umieszczenia rozkładu jazdy. Rozkład może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej),

5) przebudowę i remont przystanków ponosząc wszelkie koszty i ryzyko z tym związane oraz zapewniając podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody korzystania z przedmiotu przekazania,

6) utrzymanie urządzeń BRD (ogrodzenia łańcuchowe, segmentowe itp.).

4. Gmina będzie pobierała opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z przepisem art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wpływ z tych opłat Gmina winna przeznaczyć na realizację zadań objętych porozumieniem.

§ 3. 1. W gestii Powiatu pozostają obowiązki zarządcy drogi, określone w ustawie o drogach publicznych, z wyjątkiem obowiązków wynikających z zarządzania przystankami komunikacyjnymi, wymienionych w § 2 porozumienia.

2. Do obowiązków Powiatu Sochaczewskiego należy:

1) utrzymanie i konserwacja odwodnienia w obrębie zatoki (tj. studzienek wodościekowych, kontrolnych, kolektorów),

2) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego (linie P-17, znak D-15),

3) utrzymanie, remont i konserwacja nawierzchni jezdni zatok przystankowych.

§ 4. Powiat przenosi na Gminę prawo wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) tj. prawo do uzgadniania zasad korzystania z przekazanych w zarządzanie przystanków.

§ 5. Za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień porozumienia przez Gminę, odpowiedzialność ponosi Gmina.

§ 6. 1. W przypadku zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi lub zamknięcia drogi (np. remont, przebudowa drogi) Powiat zastrzega sobie możliwość ograniczenia korzystania z przystanku lub czasowej likwidacji przystanku albo zmiany jego lokalizacji. Powiat nie będzie ponosił kosztów wynikających z tego rodzaju zmian w tym przeniesienia istniejącej wiaty oraz utrudnień w komunikacji zbiorowej z tymi zmianami związanych.

2. Koszty przeniesienia wiaty ma obowiązek ponieść Gmina.

§ 7. Przystanki nie mogą spełniać funkcji parkingu, na którym autobus (bus) oczekuje na godzinę odjazdu. Autobus (bus) powinien podjeżdżać do pasażerów o godzinie zgodnej z obowiązującym rozkładem jazdy.

§ 8. Powiat nie wyraża zgody na umieszczanie reklam, w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) na wiatach i urządzeniach przejętych do zarządzania przystanków.

§ 9. 1. Porozumienie uprawnia Gminę do wykonywania robót (prac) związanych z utrzymaniem przejętych przystanków, nie będących robotami budowlanymi.

2. Porozumienie nie daje Gminie prawa do prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym lub innych czynności powodujących naruszenie pasa drogowego bez zgody Powiatu.

3. Prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym związanych z wykonywaniem powierzonego zadania może nastąpić każdorazowo po złożeniu stosownego zawiadomienia w Powiatowym Zarządzie Dróg, po uprzednim uzyskaniu i przedłożeniu wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów.

4. Niedopełnienie wymagań określonych w ust. 3 traktowane będzie jako samowolne zajęcie pasa drogowego ze wszystkimi tego konsekwencjami.

5. Każdy zakres dodatkowych czynności i robót polegających np. na umieszczeniu plakatów wyborczych, wprowadzeniu urządzeń obcych, realizowanych przez Gminę musi zostać uzgodniony z Powiatem.

§ 10. Gminie bez zgody Powiatu, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie wolno przekazywać osobom trzecim prawa wynikającego z § 9 ust. 1 porozumienia.

§ 11. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Obowiązek ogłoszenia porozumienia lub jego zmian w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego obciąża Powiat Sochaczewski.

3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron, na piśmie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Porozumienia lub nienależytego jego wykonania, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.

§ 12. 1. Zmiana postanowień zawartego Porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną, pod rygorem nieważności, na piśmie, w drodze aneksu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

3. W przypadku wystąpienia sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego Porozumienia, Strony podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego ich rozstrzygnięcia.

4. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym do jego rozpoznania będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Powiatu w Sochaczewie.

§ 13. 1. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

2. Wykaz przystanków usytuowanych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Teresin, objętych przedmiotem porozumienia określa załącznik do porozumienia.
Gmina Teresin


Wójt Gminy


Marek Olechowski
Powiat Sochaczewski


Starosta Sochaczewski


Jolanta Gonta


Wicestarosta Sochaczewski


Tadeusz Głuchowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »