| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r poz.446) oraz art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Zgodnie z przyjętą na terenie gminy Pułtusk średnią ilością wytworzonych odpadów przez jednego mieszkańca w ciągu miesiąca w wysokości 120 litrów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) szkło zebrane w selektywny sposób,

3) papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób,

4) odpady biodegradowalne w tym zielone zebrane w selektywny sposób,

5) meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny.

2. Gmina Pułtusk przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 5, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 4. 1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, odbierane będą co najmniej raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbierane będą, co najmniej dwa razy w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Gminę Pułtusk z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Pułtusk zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 5. 1. Zmieszane odpady komunalne umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze czarnym

2. Odpady segregowane suche umieszcza się w worku w kolorze zielonym.

3. Szkło umieszcza się w worku w kolorze niebieskim.

4. Odpady biodegradowalne umieszcza się w worku w kolorze żółtym, a ich odbiór odbywa się
z częstotliwością określoną w § 4 ust. 1 lub 2.

5. Dopuszcza się stosowanie innej kolorystyki pojemników z zastrzeżeniem oznaczenia w widoczny sposób rodzaju odpadów, które będą w nich gromadzone.

6. Odpady o których mowa w ust. 1-3 zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą co najmniej raz w miesiącu.

§ 6. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do aptek, uczestniczących w ich zbiórce. Wykaz aptek odbierających w/w odpady będzie na bieżąco podawany do publicznej wiadomości mieszkańcom.

2. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Pułtusk z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Pułtusk zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji oraz zużyte opony, odbierane będą po wcześniejszym zgłoszeniu właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina Pułtusk zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem ustalonym
z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

4. Zużyte baterie i akumulatory można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych.

6. Odbiór odpadów biodegradowalnych w tym zielonych określi harmonogram odbioru podany do publicznej wiadomości mieszkańcom, ustalony przez Gminę Pułtusk z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Pułtusk zawarła umowę na odebranie albo odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

7. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierają wszystkie lub wybrane frakcje odpadów.

8. Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych działających na terenie gminy Pułtusk, wraz z ich danymi teleadresowymi oraz informacją o rodzajach zbieranych odpadów i godzinach ich przyjmowania będzie podawany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

9. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać ten fakt:

1) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek41 06-10 Pułtusk,

2) drogą emailową um@pultusk.pl,

3) telefonicznie 23 692 03 91.

§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach i workach.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Wydra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »