| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Puszcza Mariańska
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) szkło;

3) papier i tektura;

4) tworzywa sztuczne;

5) metale;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone);

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) odpady wielkogabarytowe w tym meble

13) zużyte opony;

14) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;

15) odpady budowlane i rozbiórkowe

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-7 i pkt 11 będą odbierane bezpośrednio
z nieruchomości, przy czym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego swobodnego dojazdu do pojemników
i worków w terminach odbioru odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 8 -10 i pkt 12-15 pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy dostarczają odpady samodzielnie.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór odpadów komunalnych w nieograniczonej ilości.

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
z terenów nieruchomości:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:

a) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji - co 4 tygodnie;

b) szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz na 2 miesiące;

c) pozostałe zmieszane odpady komunalne - raz na 4 tygodnie;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji - co 2 tygodnie;

b) szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co dwa miesiące;

c) pozostałe zmieszane odpady komunalne - raz na 2 tygodnie.

2. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie dwa razy w roku w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminie wcześniej ogłoszonym w sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

3. Przeterminowane leki w trybie ciągłym przyjmowane będą w aptekach działających na terenie gminy w godzinach pracy tych podmiotów.

4. Zużyte baterie i akumulatory w trybie ciągłym przyjmowane będą w szkołach na terenie gminy oraz w urzędzie gminy w godzinach pracy tych podmiotów.

§ 5. 1. Adresy punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów zostaną określone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Puszcza Mariańska oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysów.

2. Koszt przyjęcia odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów wliczony jest
w koszt ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast koszt dostarczenia odpadów nie jest wliczony w w/w opłatę i ponosi go osoba dostarczająca.

3. Własciciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych niezwłocznie po wystąpieniu niewłaściwego świadczenia usług

4. Zgłoszenia można dokonać do Urzędu Gminy Puszcza Mariańska osobiście, telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 powinno zawierać: adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, opis nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.

§ 6. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określi, w uzgodnieniu z gminą szczegółowy harmonogram poszczególnych rodzajów odpadów, z uwzględnianiem częstotliwości określonej w § 4 .

§ 7. 1. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, zostaną przekazane zgodnie z "Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023" przyjętego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 211/12 z dnia 22 października 2012r. i Uchwałą Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy ta instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

2. Odpady odebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości zostaną przekazane do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania
z odpadami określoną w przepisach odrębnych.

§ 8. 1. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3855).

2. Traci moc Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 lutego 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5995).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Cebula

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »