| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gostynina, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia:

- zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

- nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Deklaracja, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, winna być złożona: osobiście lub przesłana pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, bądź przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Miasta Gostynina za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl w formacie elektronicznym XML. Układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Z 2013r. poz. 262 j.t. z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 j.t. z późn. zm).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 162/XXX/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Gostynina i podmioty wskazane w części C deklaracji

Miejsce składania:

Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARCJI

Burmistrz Miasta Gostynina.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

(zaznaczyć właściwy kwadrat) :

? pierwsza deklaracja

? zmiana danych zawartych w deklaracji

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

(zaznaczyć właściwy kwadrat):

? właściciel, użytkownik wieczysty,

? współwłaściciel, współużytkownik wieczysty,

? jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

? inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

(zaznaczyć właściwy kwadrat):

? osoba fizyczna

? osoba prawna

? jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

2. PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO / IMIĘ I NAZWISKO

……………………………………………………………………………….

3. IDENTYFIKATOR

REGON. .......................................................

PESEL. .........................................................

(regon dotyczy osób prawnych, pesel dotyczy osób fizycznych)

4. DANE KONTAKTOWE:

Numer telefonu.............................................................

5. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj ………………….………………………….

Województwo ……………………………….….

Powiat ……………………………………….….

Gmina …………………………………………..

Ulica ……………..................... Nr domu …… Nr lokalu ……

Miejscowość ……………………………………

Kod Pocztowy ………………………………….

Poczta ………………………………………..…

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

1. ADRES NIERUCHOMOŚCI

Kraj ………………….………………………….

Województwo ……………………………….….

Powiat ……………………………………….….

Gmina …………………………………………..

Ulica ……………..................Nr domu …… Nr lokalu ……

Miejscowość ……………………………………

Kod Pocztowy ………………………………….

Poczta ………………………………………..…

2. OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: .......................................................

(należy podać liczbę mieszkańców)

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji

(zaznaczyć właściwy kwadrat):

? odpady będą zbierane i odbierane selektywnie

? odpady nie będą zbierane i odbierane selektywnie

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

............................... x ............... razem………........zł (słownie złotych ……...………….………..….)

(liczba mieszkańców) x (miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/

OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

……………………, ……………………..

(miejscowość i data)

…..…………………………………

(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

…………………………………………………………………………................................................

…………………………………………………………………………................................................

…………………………………………………………………………................................................

POUCZENIE

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 599).

OBJAŚNIENIA

1. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Gostynina deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. Zgodnie z art. 6m. ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje możliwość składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Deklarację należy wypełnić ręcznie lub komputerowo, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

5. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 186/XXXVIII/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Wzor xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Wzor" nazwa="Odpady"><wyroznik>

<![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>< wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" > <wyr:OpisDokumentu> <meta:RodzajDokumentu> <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria> </meta:RodzajDokumentu> </wyr:OpisDokumentu> <wyr:DaneDokumentu> <str:Naglowek> <str:NazwaDokumentu></str:NazwaDokumentu> </str:Naglowek> <str:Nadawcy> <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika"> <inst:Instytucja> <inst:IdInstytucji> </inst:IdInstytucji> <inst:NazwaInstytucji>URZĄD MIASTA GOSTYNINA</inst:NazwaInstytucji> <adr:Adres> <adr:Miejscowosc>GOSTYNIN</adr:Miejscowosc> <adr:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</adr:Wojewodztwo> <adr:Kraj>GOSTYNIŃSKI</adr:Kraj> <adr:Budynek>26</adr:Budynek> <adr:Ulica>UL. RYNEK</adr:Ulica> </adr:Adres> </inst:Instytucja> </meta:Podmiot> </str:Nadawcy> </wyr:DaneDokumentu> <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML"> <wyr:Wartosc> <wyr:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH </wyr:NazwaDokumentu> <wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu> <wyr:PodstawaPrawna> <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach </wyr:NazwaPodstawy> <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy> </wyr:PodstawaPrawna> <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci"> <meta:Od>2016-06-27</meta:Od> <meta:Do>2017-02-28</meta:Do> </wyr:WaznoscWzoru> <wyr:OpisWzoru>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH < /wyr:OpisWzoru> </wyr:Wartosc> </wyr:TrescDokumentu>< /wyr:Dokument> ]]>

</wyroznik><xsd>

<![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/e6328ehrcx/Odpady/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/e6328ehrcx/Odpady/" ><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd" /><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" /><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /><xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" /><xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" /><xs:enumeration value="3" /><xs:enumeration value="4" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" /><xs:enumeration value="3" /></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type" ><xs:restriction base="xs:string" ></xs:restriction></xs:simpleType><xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="ID27" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID27_type" ></xs:element><xs:element name="ID28" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID28_type" ></xs:element><xs:element name="ID29" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID29_type" ></xs:element><xs:element name="ID30" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID30_type" ></xs:element><xs:element name="ID31" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_type" ></xs:element><xs:element name="ID32" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_type" ></xs:element><xs:element name="ID0" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_type" ></xs:element><xs:element name="ID1" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_type" ></xs:element><xs:element name="ID2" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_type" ></xs:element><xs:element name="ID3" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_type" ></xs:element><xs:element name="ID4" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_type" ></xs:element><xs:element name="ID5" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_type" ></xs:element><xs:element name="ID6" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_type" ></xs:element><xs:element name="ID7" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_type" ></xs:element><xs:element name="ID8" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_type" ></xs:element><xs:element name="ID9" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_type" ></xs:element><xs:element name="ID10" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type" ></xs:element><xs:element name="ID11" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_type" ></xs:element><xs:element name="ID12" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_type" ></xs:element><xs:element name="ID13" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_type" ></xs:element><xs:element name="ID14" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_type" ></xs:element><xs:element name="ID15" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_type" ></xs:element><xs:element name="ID16" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_type" ></xs:element><xs:element name="ID17" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_type" ></xs:element><xs:element name="ID18" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_type" ></xs:element><xs:element name="ID19" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_type" ></xs:element><xs:element name="ID20" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_type" ></xs:element><xs:element name="ID21" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_type" ></xs:element><xs:element name="ID22" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_type" ></xs:element><xs:element name="ID23" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_type" ></xs:element><xs:element name="ID24" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_type" ></xs:element><xs:element name="ID25" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_type" ></xs:element><xs:element name="ID26" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="Wartosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type" ><xs:sequence><xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0" ></xs:element><xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" ></xs:element><xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:complexType name="documentSchema_type" ><xs:sequence><xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complexType><xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type" ></xs:element></xs:schema>]]>

</xsd><xsl>

<![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/e6328ehrcx/Odpady/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template match="/"><xsl:for-each select="wnio:Dokument"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head></head><body><p style="text-align: center;"><span style=""> <strong>DEKLARACJA</strong></span></p><p align="center" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong></span></span></p><p align="center" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH</strong></span></span></p><p align="center" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> </p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>Podstawa prawna:</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style="">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (</span></span> <span style=", serif;"><span style="">j.t.</span></span> <span style=", serif;"><span style="">Dz. U.</span></span> <span style=", serif;"><span style="">z</span></span> <span style=", serif;"><span style="">20</span></span> <span style=", serif;"><span style="">16</span></span> <span style=", serif;"><span style="">r. poz.</span></span> <span style=", serif;"><span style="">250</span></span> <span style=", serif;"><span style="">)</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>Składający:</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style="">Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Gostynina.</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>Miejsce składania:</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style="">Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARCJI</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style="">Burmistrz Miasta Gostynina </span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji</strong></span></span></p><p align="left" lang="zxx" style="margin-bottom: 0cm;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) = normalize-space(' 1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>pierwsza deklaracja </span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) = normalize-space(' 2 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>zmiana danych zawartych w deklaracji </span></label></span></xsl:if></span></p><p align="left" lang="zxx" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</strong></span></span></p><p align="left" lang="zxx" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>właściciel, użytkownik wieczysty </span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 2 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>współwłaściciel, współużytkownik wieczysty </span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 3 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu </span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) = normalize-space(' 4 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>inny podmiot władający nieruchomością </span></label></span></xsl:if></span></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style=""><strong>1.RODZAJ SKŁADAJĄCEGO</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2) = normalize-space(' 1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>osoba fizyczna </span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2) = normalize-space(' 2 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>osoba prawna </span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2) = normalize-space(' 3 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej </span></label></span></xsl:if></span></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong> 2. PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO / IMIĘ I NAZWISKO</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3"/></span></xsl:if></span></strong></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong> 3. IDENTYFIKATOR</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">REGON: <label class="xforms-label" for="xf-103" id="xf-103-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="line-height: 150%; font-weight: normal; margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> PESEL: <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><em> (regon dotyczy osób prawnych, pesel dotyczy osób fizycznych)</em></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style=""><strong> 4</strong></span></span> <span style=", serif;"><span style=""><strong>. DANE KONTAKTOWE:</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">Numer telefonu: <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6"/></span></xsl:if></span></strong><label class="xforms-label" for="xf-107" id="xf-107-label"/></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style=""><strong> 5</strong> <strong>. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">Kraj: <label class="xforms-label" for="xf-109" id="xf-109-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Województwo: <label class="xforms-label" for="xf-111" id="xf-111-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Powiat: <label class="xforms-label" for="xf-113" id="xf-113-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Gmina: <label class="xforms-label" for="xf-115" id="xf-115-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Ulica: <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11"/></span></xsl:if></span></strong><label class="xforms-label" for="xf-117" id="xf-117-label"/> Nr domu: <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"/></span></xsl:if></span></strong> <label class="xforms-label" for="xf-119" id="xf-119-label"/>Nr lokalu: <label class="xforms-label" for="xf-121" id="xf-121-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Miejscowość: <label class="xforms-label" for="xf-123" id="xf-123-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Kod Pocztowy: <label class="xforms-label" for="xf-125" id="xf-125-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Poczta: <label class="xforms-label" for="xf-127" id="xf-127-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style=""><strong>E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong> 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"> <span style=""> Kraj: <label class="xforms-label" for="xf-129" id="xf-129-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Województwo: <label class="xforms-label" for="xf-131" id="xf-131-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Powiat: <label class="xforms-label" for="xf-133" id="xf-133-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Gmina: <label class="xforms-label" for="xf-135" id="xf-135-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Ulica: <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21"/></span></xsl:if></span></strong><label class="xforms-label" for="xf-137" id="xf-137-label"/> Nr domu: <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"/></span></xsl:if></span></strong><label class="xforms-label" for="xf-139" id="xf-139-label"/> Nr lokalu: <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23"/></span></xsl:if></span></strong><label class="xforms-label" for="xf-141" id="xf-141-label"/></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Miejscowość: <label class="xforms-label" for="xf-143" id="xf-143-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Kod Pocztowy: <label class="xforms-label" for="xf-145" id="xf-145-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> Poczta: <label class="xforms-label" for="xf-147" id="xf-147-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style=""><strong> 2. OŚWIADCZENIE</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> 1) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części</span></span> <span style=", serif;"><span style=""><strong>E</strong></span></span> <span style=", serif;"><span style="">niniejszej deklaracji</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""> zamieszkuje: <label class="xforms-label" for="xf-149" id="xf-149-label"/> <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27"/></span></xsl:if></span></strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><em> (należy podać liczbę mieszkańców)</em></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style=""> 2) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części</span></span> <span style=", serif;"><span style=""><strong>E</strong></span></span> <span style=", serif;"><span style="">niniejszej deklaracji</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28) = normalize-space(' 1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>odpady będą zbierane i odbierane selektywnie </span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28) = normalize-space(' 2 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ ]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>odpady nie będą zbierane i odbierane selektywnie </span></label></span></xsl:if></span></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">(</span></span> <span style=", serif;"><span style="">liczba mieszkańców</span></span> <span style=", serif;"><span style="">) </span></span> <span style=", serif;"><span style="">x</span></span> <span style=", serif;"><span style=""> (</span></span> <span style=", serif;"><span style="">miesięczna</span></span> <span style=", serif;"><span style="">stawka opłaty</span></span> <span style=", serif;"><span style="">za jednego mieszkańca</span></span> <span style=", serif;"><span style=""><strong>)</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><label class="xforms-label" for="xf-156" id="xf-156-label"/><strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29"/></span></xsl:if></span></strong>x <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"/></span></xsl:if></span></strong><label class="xforms-label" for="xf-158" id="xf-158-label"/> razem <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"/></span></xsl:if></span></strong><label class="xforms-label" for="xf-160" id="xf-160-label"/> zł (słownie złotych <strong><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"/></span></xsl:if></span></strong><label class="xforms-label" for="xf-162" id="xf-162-label"/>)</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style=""><strong>F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ/</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style=""><strong>G. ADNOTACJE ORGANU</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;">………………………………………………………………………… <span style=", serif;"><span style="">................................................</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;">………………………………………………………………………… <span style=", serif;"><span style="">................................................</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;">………………………………………………………………………… <span style=", serif;"><span style="">................................................</span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> </p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>POUCZENIE</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z</span></span> <span style=", serif;"><span style="">przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji</span></span> <span style=", serif;"><span style="">(j.t. Dz. U.</span></span> <span style=", serif;"><span style="">z</span></span> <span style=", serif;"><span style="">2016</span></span> <span style=", serif;"><span style="">r., poz.</span></span> <span style=", serif;"><span style="">599</span></span> <span style=", serif;"><span style="">).</span></span></p><p align="justify" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> </p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style=""><strong>OBJAŚNIENIA</strong></span></span></p><p align="left" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">1</span></span> <span style=", serif;"><span style="">. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2</span></span> <span style=", serif;"><span style="">016</span></span> <span style=", serif;"><span style="">r.</span></span> <span style=", serif;"><span style="">p</span></span> <span style=", serif;"><span style="">oz. 2</span></span> <span style=", serif;"><span style="">50</span></span> <span style=", serif;"><span style="">) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do </span></span> <span style=", serif;"><span style="">Burmistrza Miasta Gostynina</span></span> <span style=", serif;"><span style="">deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.</span></span></p><p align="justify" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">2. Zgodnie z art. 6m. ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje możliwość składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.</span></span></p><p align="justify" lang="pl-PL" style="text-decoration: none; margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za</span></span></p><p align="justify" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"><span style=", serif;"><span style="">gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</span></span></p><p align="justify" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style=", serif;"><span style="">4. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie.</span></span></p></body></html></xsl:for-each></xsl:template></xsl:stylesheet>]]>

</xsl></Wzor>

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »