reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/189/2016 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 271692 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział

TREŚĆ

Zwiększenia

RAZEM, z tego:

271 692

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

39 492

Lokalny transport zbiorowy

39 492

Dochody bieżące, w tym:

39 492

- wpływy z różnych dochodów

39 492

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 407

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 407

Dochody majątkowe, w tym:

4 407

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

4 407

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

65 114

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 517

Dochody bieżące, w tym:

3 517

-subwencje ogólne z budżetu państwa

3 517

Różne rozliczenia finansowe

61 597

Dochody bieżące, w tym:

61 597

-wpływy z różnych dochodów

61 597

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

48 555

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

8 305

Dochody bieżące, w tym:

8 305

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

8 305

Przedszkola

25 185

Dochody bieżące, w tym:

25 185

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

25 185

Inne formy wychowania przedszkolnego

1 365

Dochody bieżące, w tym:

1 365

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 365

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

13 700

Dochody bieżące, w tym:

13 700

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

13 700

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

32 000

Pomoc materialna dla uczniów

32 000

Dochody bieżące, w tym:

32 000

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

32 000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

69 306

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

16 368

Dochody majątkowe, w tym:

16 368

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

16 368

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

35 144

Dochody bieżące, w tym:

25 900

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

25 900

Dochody majątkowe, w tym:

9 244

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

6 213

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)

3 031

Pozostała działalność

17 794

Dochody bieżące, w tym:

17 794

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

17 794

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury

10 000

Dochody bieżące, w tym:

10 000

-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000

926

KULTURA FIZYCZNA

2 818

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 818

Dochody bieżące, w tym:

2 818

-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 818

§ 2. Zmienia się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 5946468 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział

TREŚĆ

Zmniejszenia

Zwiększenia

RAZEM, z tego:

5 946 468

5 946 468

852

POMOC SPOŁECZNA

5 946 468

5 946 468

Świadczenie wychowawcze

-

5 946 468

Dochody bieżące, w tym:

-

5 946 468

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

5 946 468

Pozostała działalność

5 946 468

-

Dochody bieżące, w tym:

5 946 468

-

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

5 946 468

-

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 3227628 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

TREŚĆ

Zwiększenia

RAZEM, z tego:

3 227 628

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

670 000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

670 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

670 000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

445 000

60016

Drogi publiczne gminne

425 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

425 000

60095

Pozostała działalność

20 000

Wydatki bieżące, w tym

20 000

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

20 000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

120 000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

120 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

120 000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

21 500

75412

Ochotnicze straże pożarne

2 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

2 000

75421

Zarządzanie kryzysowe

19 500

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

19 500

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

612 728

80101

Szkoły podstawowe

45 230

Wydatki bieżące, w tym

45 230

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

45 230

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

8 305

Wydatki bieżące, w tym

8 305

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 305

80104

Przedszkola

59 183

Wydatki bieżące, w tym

29 183

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

3 998

- dotacje na zadania bieżące

25 185

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

30 000

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

1 365

Wydatki bieżące, w tym

1 365

- dotacje na zadania bieżące

1 365

80110

Gimnazja

5 000

Wydatki bieżące, w tym

5 000

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

5 000

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

190 169

Wydatki bieżące, w tym

190 169

- dotacje na zadania bieżące

190 169

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

303 476

Wydatki bieżące, w tym

303 476

- dotacje na zadania bieżące

50 323

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

253 153

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

38 400

85415

Pomoc materialna dla uczniów

38 400

Wydatki bieżące, w tym

38 400

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

38 400

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 250 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 160 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

1 160 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

45 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

45 000

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

40 000

Wydatki bieżące, w tym

40 000

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

40 000

90095

Pozostała działalność

5 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

5 000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

60 000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

10 000

Wydatki bieżące, w tym

10 000

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

10 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

50 000

Wydatki bieżące, w tym

50 000

- dotacje na zadania bieżące

50 000

926

KULTURA FIZYCZNA

10 000

92695

Pozostała działalność

10 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

10 000

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 37516 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

TREŚĆ

Zmniejszenia

RAZEM, z tego:

37 516

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 516

80105

Przedszkola specjalne

2 516

Wydatki bieżące, w tym

2 516

- dotacje na zadania bieżące

2 516

926

KULTURA FIZYCZNA

35 000

92695

Pozostała działalność

35 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

35 000

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 6164646 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

TREŚĆ

Zmniejszenia

Zwiększenia

RAZEM, z tego:

6 164 646

6 164 646

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-

100 000

60016

Drogi publiczne gminne

-

100 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

-

100 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15 000

15 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 000

15 000

Wydatki bieżące, w tym

-

5 000

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

-

5 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

15 000

10 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

103 178

103 178

80104

Przedszkola

100 000

100 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

100 000

100 000

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 178

3 178

Wydatki bieżące, w tym

3 178

3 178

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 178

-

- dotacje na zadania bieżące

-

3 178

852

POMOC SPOŁECZNA

5 946 468

5 946 468

85211

Świadczenie wychowawcze

-

5 946 468

Wydatki bieżące, w tym

-

5 946 468

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

-

26 318

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

5 827 539

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

92 611

85295

Pozostała działalność

5 946 468

-

Wydatki bieżące, w tym

5 946 468

-

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

26 318

-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 827 539

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

92 611

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

100 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

100 000

-

Wydatki bieżące, w tym

100 000

-

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

100 000

-

§ 6. 1. W uchwale Nr XVI/148/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 1-3 uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 68 701 374 zł, z tego:

1) dochody majątkowe w kwocie 1 145 019 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 67 556 355 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 72 782 814 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 64 404 062 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 809 319 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 204 486 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 604 833 zł,

b) dotacje w kwocie 8 984 378 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 977 053 zł,

d) wydatki na obsługę długu w kwocie 633 312 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 378 752 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości

8 378 752 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

b) § 2 ust. 1-2 uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 081 440 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚ i GW.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 660 420 zł, z tytuły:

1) pożyczki z NFOŚ i GW - 4 742 000 zł, w tym

a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 081 440 zł,

b) środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartosciowych (obligacji) w kwocie 660 560 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 2 918 420 zł na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

c) § 3 uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 081 440 zł,

2) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych obligacji w wysokości 660 560 zł ".

d) Tabela nr 1 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 -"Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2016 rok", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

e) Tabela nr 2 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 -"Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

f) Tabela nr 2a do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 -"Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2016 rok", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

g) Tabela nr 3 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 -"Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

h) Tabela nr 4 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 -"Plan dochodów i wydatków zwiazanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2016 rok", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

i) Tabela nr 5 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 -"Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2016 roku ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

j) Załącznik nr 2 do uchwały NrXVI/148/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2016 -"Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Modzelewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatko budżetu gminy na 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2016 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań biezących Gminy Jabłonna na 2016 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2016 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Foreign Personnel Service

Agencja rekrutacji i zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama