reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/XVIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 20 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.[1])), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 500 z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie

83.463.689,46 zł,

z tego:

1) dochody bieżące

82.172.553,46 zł,

2) dochody majątkowe

1.291.136,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie

90.437.302,70 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące

80.153.832,70 zł,

2) wydatki majątkowe

10.283.470,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2016 rok, dochody bieżące - pozycja Dział 801 oraz pozycja "Ogółem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2016 rok pozycja Dział 758, pozycja Dział 801 oraz pozycja "wydatki razem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Szymon Rosiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 115/XVIII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 115/XVIII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 115/XVIII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 115/XVIII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 185.072,36 zł - plan po zmianie 83.463.689,46 zł.

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.840,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 194.912,36 zł - plan po zmianie 90.437.302,70 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 185.072,36 tytułem dotacji na realizację w 2016 r. nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Dziecko w wieku przedszkolnym - aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014
-2020 w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017. Całkowity koszt projektu wynosi 510.000,00 zł, w tym środki z budżetu UE - 408.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu - 102.000,00 zł, z tego wkład niepieniężny w formie wynajmu sal
w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - 78.960,00 zł. W 2016 r. model finansowy projektu obejmuje środki z budżetu UE w kwocie 185.072,36 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 9.840,00 zł i wkład niepieniężny w kwocie 31.170,00 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 16 dzieci z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 3-8 lat, zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego poprzez wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej i organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.840,00 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej przeznaczonej na wkład własny Powiatu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Dziecko w wieku przedszkolnym - aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie".

2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80105 Przedszkola specjalne zwiększenie planu wydatków o kwotę 194.912,36 zł z przeznaczeniem na realizację w 2016 r. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Dziecko w wieku przedszkolnym
- aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem
i niepełnosprawnych intelektualnie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.1) uzasadnienia.

Ponadto w Załączniku Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku" dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej
w kwocie 22.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Pierwotny cel dotacji obejmował dofinansowanie zakupu oznakowanego furgonu patrolowego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 12/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 25/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 95/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 34/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 marca 2016 r., Uchwałą Nr 100/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016 r., Uchwałą Nr 39/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 marca 2016 r., Uchwałą Nr 59/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 63/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 107/XVII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr 65/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 kwietnia 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama